Η ανάδειξη και προώθηση πρακτικών προνοητικής διαχείρισης των αλλαγών και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων, αποτέλεσε το αντικείμενο της συνεργασίας των εταιρειών Hay Group Α.Ε. και ΟΜΑΣ Α.Ε. με την ΕΕΔΕ και την υποστήριξη του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών με έναν Πρότυπο Οδηγό Προνοητικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στη μορφή ενός πρακτικού εγχειριδίου για ευρεία χρήση, να τίθεται πλέον στη διάθεσή των Στελεχών και της Διοίκησης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η δυνατότητα ανταπόκρισης των ελληνικών επιχειρήσεων στις προκλήσεις που προέρχονται από τις μείζονες αλλαγές που δημιουργεί η οικονομία έντασης γνώσης και καινοτομίας, επιβάλλει στις διοικήσεις αυτών την ανάγκη εφαρμογής, μεταξύ των άλλων, προνοητικών πολιτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, που να προετοιμάζουν αποτελεσματικά τόσο τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και το ανθρώπινο δυναμικό τους. Στο πλαίσιο αυτό κινείται και ο οδηγός αυτός δίνοντας Ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης με τις δεξιότητες των εργαζομένων και την αποδοτικότερη οργάνωση της επιχείρησης, με στόχο την προσαρμογή στις προκλήσεις του νέου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Πληροφορίες: http://www.pronoitiki.gr.