Τι αλλάζει με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του νέου πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ II.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 εγκαινιάζεται το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. Με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η πλήρης καταγραφή των ωρών απασχόλησης, καθώς και των μεταβολών τους, σε πραγματικό χρόνο, για το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται σε μία επιχείρηση. Με τη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας θα περιοριστεί η αδήλωτη, υποδηλωμένη και ανασφάλιστη εργασία, καθώς και η ψευδώς δηλωμένη μερική απασχόληση. Ειδικότερα, θα καταγράφονται οι υπερωρίες των εργαζομένων και θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II.

Επιπροσθέτως, με το νέο ψηφιακό ωράριο θα ξεκινήσει η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο ΕΡΓΑΝΗ II, στο οποίο και οι εργοδότες θα συμπληρώνουν ή θα τροποποιούν το ωράριο με ψηφιακές, πλέον, επιλογές, ενώ θα καταργηθεί η υποβολή σαρωμένου αρχείου pdf όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία που θα δηλώνονται, θα διασταυρώνονται σε πραγματικό χρόνο και θα ελέγχονται, πλέον, με αυτοματοποιημένα μέσα από τους Επιθεωρητές Εργασίας, οι οποίοι θα είναι ενήμεροι για την καταγραφή όλων των ωρών απασχόλησης των εργαζομένων μιας επιχείρησης, πριν προχωρήσουν στον έλεγχο αυτής.

Η πιλοτική χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας θα ξεκινήσει από την 1η Μαρτίου 2020 σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, ενώ ως το τέλος του 2020 θα καταστεί υποχρεωτική στο σύνολο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, με το ηλεκτρονικό σύστημα να καταγράφει την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζόμενων. Ταυτόχρονα, τα στοιχεία αυτά θα καταγράφονται σε ηλεκτρονικό ρολόι παρουσίας προσωπικού (ωρομέτρηση) και θα διαβιβάζονται αυτόματα, με ηλεκτρονικό τρόπο, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II, όπου και θα διασταυρώνονται με τα στοιχεία και τις υπερωρίες που δηλώνονται από τους εργοδότες.

Με αυτό τον τρόπο θα αποτραπούν φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας και, ειδικότερα, παραβίασης του ημερήσιου ωραρίου. Συγκεκριμένα, θα αμείβεται από τον εργοδότη με την αντίστοιχη προσαύξηση, τυχόν υπερεργασία και υπερωρία που έχει πραγματοποιηθεί και δηλωθεί, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετες δηλώσεις του εργοδότη.

Η κάρτα εργασίας είχε ήδη θεσμοθετηθεί με το άρθρο 26 του Ν. 4611/2019, σύμφωνα με το οποίο οριζόταν ότι με ευθύνη των επιχειρήσεων θα ενημερώνεται καθημερινά και σε πραγματικό χρόνο το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για το χρόνο εργασίας, την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων της επιχείρησης, οι οποίοι υπάγονταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Η διαδικασία αυτή θα γινόταν με τη χρήση κάρτας εργασίας σε ηλεκτρονικό ρολόι παρουσίας προσωπικού (ωρομέτρηση) και τα στοιχεία θα διαβιβάζονταν με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Τα στοιχεία αυτά θα διασταυρώνονταν με τα αναγραφόμενα στην υποβαλλόμενη από την επιχείρηση Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.).

Η επιστημονική ομάδα εργασίας που έχει ήδη συσταθεί για να μελετήσει τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων αποσκοπεί στην ίδρυση ενός συστήματος, το οποίο θα λειτουργεί συνδυαστικά με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της Πολιτείας, όπως τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ. Ταυτόχρονα επιδιώκεται ο έλεγχος της αγοράς εργασίας, καθώς και η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων από παράνομες συμπεριφορές των εργοδοτών.