Στο σημερινό δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την πρόσληψη, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των εργαζομένων είναι πιο σημαντική από ποτέ. Ποιος είναι ο ρόλος των ψυχομετρικών εργαλείων στην αποκωδικοποίηση των δεξιοτήτων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους;

Στον απαιτητικό κόσμο των σύγχρονων επιχειρήσεων, η εύρεση και η αξιολόγηση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί καίριο παράγοντα επιτυχίας. Τα στελέχη HR καλούνται διαρκώς να υιοθετήσουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές, διασφαλίζοντας ότι οι νέοι εργαζόμενοι θα ταιριάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα ψυχομετρικά εργαλεία έχουν αναδειχθεί σε σημαντικό σύμμαχο, κερδίζοντας ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα, καθώς μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τις δεξιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υποψήφιων ή των υφιστάμενων εργαζομένων, οδηγώντας σε βελτιωμένες στρατηγικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και αυξημένη οργανωτική επιτυχία.

Μάλιστα, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητά τους έχουν οδηγήσει στην ευρεία υιοθέτησή τους, μετατρέποντάς τα σε αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης διαχείρισης ταλέντου και οργανωτικής ανάπτυξης. Σήμερα, σύμφωνα με το Forbes, πάνω από το 85% των εταιρειών της λίστας Fortune 500 αξιοποιεί τα ψυχομετρικά εργαλεία ως μέσο ενίσχυσης της ανάπτυξης ταλέντων. Η τάση αυτή αναμένεται να ενταθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με πρόβλεψη της Grand View Research, η παγκόσμια αγορά ψυχομετρικών εργαλείων αναμένεται να αγγίξει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 11,2%. Επιπλέον, έρευνα του Gartner προβλέπει ότι έως το 2025, το 80% των οργανισμών θα «υιοθετήσει» τη χρήση τους για την υποστήριξη των αποφάσεων της διεύθυνσης HR.

Ο ΣΚΟΠΟΣ & ΤΑ ΕΙΔΗ
Τα ψυχομετρικά τεστ αποτελούν έναν τρόπο αξιολόγησης των ικανοτήτων ή της προσωπικότητας ενός ατόμου με πιο δομημένο τρόπο. Η παγκόσμια αγορά των psychometric tools περιλαμβάνει μία πληθώρα διαφορετικών εργαλείων, το καθένα με συγκεκριμένο σκοπό. Αυτά τα τεστ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διάφορους τύπους, όπως:

Τεστ Προσωπικότητας: Εξετάζουν τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τις συμπεριφορές και τις τάσεις ενός ατόμου και βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ένα άτομο αντιδρά συνήθως σε διάφορες καταστάσεις και αλληλεπιδράσεις.

Τεστ Ικανοτήτων: Εστιάζουν στη μέτρηση των έμφυτων ικανοτήτων ή του δυναμικού ενός ατόμου να αριστεύσει σε συγκεκριμένους τομείς. Χρησιμοποιούνται συχνά σε εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα για να αξιολογηθεί η καταλληλότητα ενός ατόμου για συγκεκριμένο ρόλο ή εργασία.

Τεστ Δεξιοτήτων/Γνώσεων: Έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν την εμπειρογνωμοσύνη και την επάρκεια ενός ατόμου σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή γνωστικό αντικείμενο. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε ακαδημαϊκά τεστ και επαγγελματικές εξετάσεις πιστοποίησης.

Εκτός από τα παραπάνω, τα οποία είναι και τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα, η αγορά των psychometric tools περιλαμβάνει και άλλα, όπως τεστ κρίσης σε συγκεκριμένες καταστάσεις, τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης κ.ά.

…ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΦΡΑΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα ψυχομετρικά εργαλεία έχουν βρει εκτεταμένη εφαρμογή στον χώρο εργασίας, προσφέροντας σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις, αλλά και συμβάλλοντας στη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αποδοτικότητας και της ικανοποίησης των εργαζομένων.

Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τα psychometric tools για διάφορους λόγους, οι οποίοι συνδέονται με την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας τους και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Συγκεκριμένα, μερικές από τις πιο σημαντικές πρακτικές εφαρμογές τους περιλαμβάνουν:

1. Επιλογή ανθρώπινου δυναμικού: Τα ψυχομετρικά τεστ χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των υποψηφίων κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Αυτά τα εργαλεία βοηθούν στην ταυτοποίηση των δεξιοτήτων, της προσωπικότητας και της γνωστικής ικανότητας των υποψηφίων, διασφαλίζοντας ότι οι προσλήψεις θα είναι κατάλληλες για τις απαιτήσεις της θέσης και την κουλτούρα της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται ο κίνδυνος λανθασμένων προσλήψεων και βελτιώνεται η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

2. Ανάπτυξη και εκπαίδευση: Τα psychometric tools χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αναγκών ανάπτυξης των εργαζομένων. Μέσω αυτών των εργαλείων, οι εταιρείες μπορούν να εντοπίσουν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία των εργαζομένων τους και να σχεδιάσουν προγράμματα εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Αυτό οδηγεί σε πιο στοχευμένη και αποτελεσματική εκπαίδευση, ενισχύοντας τις δεξιότητες και τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

3. Διαχείριση απόδοσης: Τα ψυχομετρικά εργαλεία βοηθούν στη διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων, προσφέροντας αντικειμενικά δεδομένα για την αξιολόγηση της εργασιακής τους συμπεριφοράς και των επιδόσεών τους. Οι αξιολογήσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη σχεδίων βελτίωσης, την αναγνώριση της απόδοσης και την προαγωγή των εργαζομένων. Η αντικειμενική αυτή προσέγγιση διασφαλίζει δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης.

4. Αξιολόγηση της ομαδικής δυναμικής: Τα psychometric tools μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της ομαδικής δυναμικής και της συνεργασίας μεταξύ των μελών μίας ομάδας. Μέσω αυτών των εργαλείων, οι εταιρείες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τους ρόλους, τις προτιμήσεις και τα στυλ επικοινωνίας των εργαζομένων τους, διευκολύνοντας τη δημιουργία πιο συνεκτικών και αποτελεσματικών ομάδων.

5. Ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας: Τα ψυχομετρικά τεστ βοηθούν στην ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να επιλέγουν υποψηφίους που ταιριάζουν καλύτερα με τις αξίες και το όραμά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία πιο συνεκτική και «ευθυγραμμισμένη» ομάδα, με κοινά χαρακτηριστικά και αντιλήψεις, που προάγει την παραγωγικότητα και την αφοσίωση.

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η χρήση ψυχομετρικών εργαλείων, αν και πολύτιμη για την αξιολόγηση ψυχολογικών χαρακτηριστικών και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων, ενέχει πολλές προκλήσεις και περιορισμούς.

Συγκεκριμένα, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα είναι δύο θεμελιώδεις παράγοντες που πρέπει να διασφαλιστούν. Η αξιοπιστία αναφέρεται στη συνέπεια με την οποία το εργαλείο μετρά το ίδιο χαρακτηριστικό σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ή σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Ένα εργαλείο με χαμηλή αξιοπιστία μπορεί να δώσει διαφορετικά αποτελέσματα για το ίδιο άτομο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Από την άλλη, η εγκυρότητα αναφέρεται στην ικανότητα του εργαλείου να μετρά πραγματικά το χαρακτηριστικό που υποτίθεται ότι μετρά. Ένα εργαλείο με χαμηλή εγκυρότητα μπορεί να μην αντανακλά πραγματικά την ψυχολογική διάσταση που σκοπεύει να μετρήσει.

Τα ηθικά ζητήματα και η προστασία προσωπικών δεδομένων αποτελούν, επίσης, σημαντικές προκλήσεις. Η συλλογή και η αποθήκευση προσωπικών δεδομένων μέσω ψυχομετρικών εργαλείων εγείρει ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας. Οι οργανισμοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται με τρόπους που προστατεύουν την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια των ατόμων.

Στην εγκυρότητα των ψυχομετρικών εργαλείων αλλά και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων εστιάζει -ανάμεσα σε άλλα- και ο Γιάννης Λαγουδάκης, Senior Consultant, HRP Partner, Human Resources Planning (HRP). «Τα ψυχομετρικά είναι από τα πρώτα ψηφιακά εργαλεία του HR. Για την ακρίβεια, λίγα ψυχομετρικά εργαλεία πλέον διατίθενται σε μορφή paper-and-pencil. Η ηλεκτρονική τους μορφή αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής επανάστασης: χρόνος, ιστορικότητα, δημιουργία βάσης δεδομένων. Επομένως, η προστασία χρήσης προσωπικών δεδομένων και η ύπαρξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων από πλευράς του χρήστη, αποτελούν προαπαιτούμενα», τονίζει ο Senior Consultant, HRP Partner της Human Resources Planning (HRP), αναφερόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις στη χρήση τους. Επιπλέον, ο ίδιος συμπληρώνει πως «λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης έμφασης που δίνεται τα τελευταία χρόνια στο user experience, ο σχεδιασμός αυτών των εργαλείων πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μη θυσιάζεται η εγκυρότητά τους εις βάρος της ευκολίας ή της ταχύτητας».

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι οι πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές. Τα ψυχομετρικά εργαλεία συχνά αναπτύσσονται και δοκιμάζονται σε συγκεκριμένους πολιτισμικούς ή γλωσσικούς πληθυσμούς. Η χρήση τους σε άλλους πληθυσμούς μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα που δεν είναι έγκυρα λόγω πολιτισμικών ή γλωσσικών διαφορών. Στην παραπάνω πρόκληση αναφέρεται, από την πλευρά της, και η Λία Φλώρου, Business Development Specialist Psychometric Tools, Response. «Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, με την ψηφιοποίηση πολλαπλών συστημάτων και διαδικασιών και τη σταδιακή επικράτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η έννοια του ανθρώπου–εργαζομένου αναδεικνύεται ως το στοιχείο που θα διασφαλίζει την ποιοτική συνέχεια των επιχειρήσεων». Η ίδια τονίζει πως τα Ψυχομετρικά Εργαλεία αποτελούν «δικλίδα ασφαλείας» στα χέρια των Recruiters, κατά την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Έτσι, εντάσσονται σε μία δυναμική, εκ των πραγμάτων, διαδικασία προσαρμογής στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων. «Όταν η επιχείρηση έχει πολυεθνικό χαρακτήρα και συμπεριλαμβάνει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της εργαζομένους με εντελώς διαφορετικές καταβολές ή αν ένας υποψήφιος τηλεργάζεται, σαν ‘ψηφιακός νομάς’, τα Ψυχομετρικά Εργαλεία θα πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται στη γλώσσα, κυρίως, αλλά και γενικότερα, στην επαγγελματική φυσιογνωμία του ανθρώπου», καταλήγει η Λ. Φλώρου.

Παράλληλα, βασική πρόκληση αποτελεί το γεγονός πως τα κίνητρα και η ειλικρίνεια των απαντήσεων των συμμετεχόντων μπορεί να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες, όπως η πρόθεσή τους να παρουσιάσουν τον εαυτό τους με συγκεκριμένο τρόπο ή η επιθυμία τους να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του εξεταστή. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών τεστ.

Επιπλέον, η ερμηνεία και η χρήση των αποτελεσμάτων των ψυχομετρικών εργαλείων απαιτεί εξειδικευμένη γνώση. Η λανθασμένη ερμηνεία μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις. Επίσης, η χρήση των αποτελεσμάτων για κρίσιμες αποφάσεις, όπως η πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού ή οι διαγνωστικές αποφάσεις, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Ταυτόχρονα, τα ψυχομετρικά εργαλεία πρέπει να ενημερώνονται και να αναθεωρούνται τακτικά για να παραμένουν σχετικά και έγκυρα. Τα παλαιά εργαλεία μπορεί να μη λαμβάνουν υπόψη νέες θεωρητικές εξελίξεις ή αλλαγές στον πληθυσμό και τα πολιτισμικά στοιχεία. Η παλαιότητα των εργαλείων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αποτελεσματικότητα της μέτρησης.

Τέλος, κάποια ψυχομετρικά εργαλεία μπορεί να έχουν περιορισμούς στον τρόπο που έχουν σχεδιαστεί, όπως η δομή των ερωτήσεων, η κλίμακα βαθμολογίας ή η διάρκεια της αξιολόγησης, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της μέτρησης.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ

Για την ορθή χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να διασφαλίζουν ότι ακολουθούνται οι κατάλληλες διαδικασίες. Όπως τονίζει η Λ. Φλώρου, «υπάρχουν εθνικοί, ευρωπαϊκοί και διεθνείς Φορείς Εργασιακής Ψυχολογίας, οι οποίοι διαμορφώνουν, με βάση αυστηρά πρωτόκολλα, τις ακριβείς προδιαγραφές για τη δημιουργία και στάθμιση Ψυχομετρικών Εργαλείων. Οι ίδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί υποβάλλουν σε συστηματικό επανέλεγχο τα πιστοποιημένα Εργαλεία, σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, το μόνο που έχουν να κάνουν οι επιχειρήσεις είναι να επιλέξουν έναν συνεργάτη, ο οποίος να εκπροσωπεί επώνυμους Ψυχομετρικούς Οίκους, με αξιόπιστα και έγκυρα Εργαλεία και να διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία ορθής και σύννομης λειτουργίας».

Από την πλευρά του, ο Γ. Λαγουδάκης εστιάζει στα κριτήρια που είναι αναγκαία για την επιλογή του κατάλληλου ψυχομετρικού εργαλείου και τον τρόπο που μπορεί να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση του στο πλαίσιο μία αναπτυξιακής διαδικασίας. «Υπάρχουν ψυχομετρικά εργαλεία που προσφέρονται περισσότερο για ανάπτυξη και άλλα για αποφάσεις που αφορούν στην επιλογή. Ένα πρώτο ζητούμενο, επομένως, είναι να γνωρίζουμε τι θέλουμε να μετρήσουμε και γιατί. Επιπλέον, για την επιλογή του κατάλληλου εργαλείου, πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του την αξιοπιστία του εργαλείου, που είναι συνάρτηση της ιστορικότητάς του και αναθεωρημένων εκδόσεων. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η ενημέρωση του συμμετέχοντα σχετικά με τον σκοπό της διαδικασίας και τις βέλτιστες συνθήκες για τη συμπλήρωση του», τονίζει ο Senior Consultant, HRP Partner, Human Resources Planning. Σύμφωνα με τον ίδιο, εξίσου σημαντικό είναι να προτείνουμε τη χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων, στο πλαίσιο μίας ολιστικής προσέγγισης. «Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων με πληροφορίες από μία δομημένη συνέντευξη, ασκήσεις προσομοίωσης και έρευνες 360ο, μπορούν να βοηθήσουν τον συμμετέχοντα να αποκτήσει επίγνωσην όσον αφορά ασυνείδητες προθέσεις, συμπεριφορές ή την εικόνα που δίνει προς τα έξω», εξηγεί. Όπως καταλήγει ο ίδιος, τα αποτελέσματα ενός ψυχομετρικού που συμπληρώνεται στο πλαίσιο μίας αναπτυξιακής διαδικασίας θα πρέπει να επαληθεύονται μέσω συνέντευξης, ενώ, στη συνέχεια, είναι σημαντικό να δίνεται feedback στο συμμετέχοντα ώστε και ο ίδιος να εμπλέκεται άμεσα στη διαδικασία ανάπτυξής του.

ΤΑ PSYCHOMETRIC TOOLS ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη και την εφαρμογή των ψυχομετρικών εργαλείων, βελτιώνοντας την ακρίβεια και την αποδοτικότητα και ενισχύοντας την ικανότητά τους να επιλέγουν, να αναπτύσσουν και να διατηρούν ταλέντα.

Η ψηφιοποίηση και η ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφορμών έχουν καταστήσει τα ψυχομετρικά τεστ πιο προσβάσιμα, επιτρέποντας την απομακρυσμένη διεξαγωγή τους και διευκολύνοντας την αξιολόγηση υποψηφίων και εργαζομένων από διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. Ο αυτοματισμός των διαδικασιών ανάλυσης δεδομένων επιταχύνει την παροχή ακριβών αναλύσεων, ενώ οι αυτοματοποιημένες εξατομικευμένες αναφορές παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για την ανάπτυξη των εργαζομένων.

Από την άλλη πλευρά, η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση βελτιώνουν την ακρίβεια των ψυχομετρικών αξιολογήσεων, επιτρέποντας πιο ακριβείς προβλέψεις για την απόδοση και την καταλληλότητα των υποψηφίων. Οι αλγόριθμοι AI και ML μαθαίνουν και προσαρμόζονται συνεχώς με νέα δεδομένα, βελτιώνοντας τη λειτουργία των εργαλείων. Οι διαδραστικές διεπαφές καθιστούν τα τεστ πιο ελκυστικά και λιγότερο αγχωτικά για τους χρήστες, ενώ οι τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας (VR) και επαυξημένης πραγματικότητας δημιουργούν ρεαλιστικές προσομοιώσεις, που αξιολογούν τις δεξιότητες σε διάφορα περιβάλλοντα.

Τέλος, η τεχνολογία διευκολύνει τη μετάφραση και προσαρμογή των εργαλείων σε διάφορες γλώσσες και πολιτισμούς, επιτρέποντας την εφαρμογή τους σε παγκόσμιο επίπεδο και ενσωματώνοντας πολιτισμικούς παράγοντες για ακριβέστερα αποτελέσματα.

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Αναμφισβήτητα, η κουλτούρα μίας εταιρείας επηρεάζει κάθε πτυχή της λειτουργίας της και της αλληλεπίδρασης των εργαζομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενσωμάτωση των ψυχομετρικών εργαλείων μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση, τη διατήρηση και την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και μάλιστα ποικιλοτρόπως.

Καταρχάς, τα psychometric tools βοηθούν στην ευθυγράμμιση των υποψηφίων με τις αξίες και τους στόχους της εταιρείας. Μέσω της αξιολόγησης των προσωπικών χαρακτηριστικών, των αξιών και των προτιμήσεων των υποψηφίων, διασφαλίζεται ότι οι νέοι εργαζόμενοι θα ταιριάζουν με την εταιρική κουλτούρα, διευκολύνοντας την ενσωμάτωσή τους και ενισχύοντας τις κοινές αξίες της εταιρείας. Αυτή η ευθυγράμμιση συμβάλλει στη δημιουργία ενός συνεκτικού και αρμονικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Επιπλέον, τα ψυχομετρικά εργαλεία μπορούν να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν το εργασιακό περιβάλλον. Μέσω ερευνών ικανοποίησης και δέσμευσης, παρέχονται δεδομένα για την τρέχουσα κατάσταση του εργασιακού κλίματος, βοηθώντας στη λήψη μέτρων βελτίωσης. Η κατανόηση των ατομικών χαρακτηριστικών και των προτιμήσεων των εργαζομένων, επιτρέπει τη δημιουργία ομάδων που συνεργάζονται αποτελεσματικά και προάγουν την ομαδικότητα και τη συνεργασία.

Παράλληλα, τα ψυχομετρικά εργαλεία ενισχύουν τις ηγετικές ικανότητες και την ενδυνάμωση των εργαζομένων. Βοηθούν στον εντοπισμό και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων που ευθυγραμμίζονται με την εταιρική κουλτούρα, διασφαλίζοντας ότι οι ηγέτες προωθούν και υποστηρίζουν τις κοινές αξίες. Παρέχουν, επίσης, στους εργαζόμενους πληροφορίες για τα δυνατά τους σημεία και τις περιοχές που χρειάζονται βελτίωση, προωθώντας την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει τη μάθηση και την εξέλιξη.

Τέλος, τα ψυχομετρικά εργαλεία συμβάλλουν στη διατήρηση και την αύξηση της δέσμευσης των εργαζομένων. Κατανοώντας τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, οι εταιρείες μπορούν να προσαρμόσουν τις στρατηγικές διαχείρισης ταλέντου και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη δέσμευση και την αφοσίωση. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης, μείωση της διαρροής ταλέντων και βελτίωση της συνολικής απόδοσης.

ΟΙ 6 ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Η αγορά ψυχομετρικών εργαλείων εξελίσσεται ραγδαία, με νέες τάσεις να εμφανίζονται συνεχώς. Η υιοθέτηση και η αποτελεσματική χρήση τους από τις επιχειρήσεις αυξάνεται, φέρνοντας σημαντικά οφέλη στην πρόσληψη, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη των εργαζομένων.

Οι νέες τάσεις στη χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων περιλαμβάνουν την περαιτέρω ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και την συνεχόμενη βελτίωση των επιστημονικών μεθόδων. Όπως αναφέρθηκε, η ανάπτυξη εξατομικευμένων αξιολογήσεων και η χρήση εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας για τη δημιουργία ρεαλιστικών προσομοιώσεων, είναι μερικές από τις καινοτομίες που αναμένονται να διαμορφώσουν το μέλλον του τομέα, αλλά όχι και οι μοναδικές. Τι άλλο καθορίζει τον τομέα;

1. Εμπειρία Χρήστη (UX): Η έμφαση στην UX καθιστά τα ψυχομετρικά εργαλεία πιο φιλικά προς τον χρήστη και εύκολα στη χρήση. Η υιοθέτηση ελκυστικών γραφικών, απλής γλώσσας και βολικών μορφών απαντήσεων, διαμορφώνει μία θετική και ελκυστική εμπειρία για τους εξεταζόμενους, αυξάνοντας την συμμετοχή και την αξιοπιστία των απαντήσεων.

2. Αξιολόγηση βάσει Δεξιοτήτων: Η ζήτηση για ψυχομετρικά εργαλεία που μετρούν συγκεκριμένες δεξιότητες, οι οποίες απαιτούνται για μία συγκεκριμένη θέση εργασίας ή ρόλο, αυξάνεται. Η εστίαση στις δεξιότητες, αντί στα προσόντα ή την εμπειρία, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν τους κατάλληλους υποψηφίους και να αναπτύσσουν τα υφιστάμενα ταλέντα τους, με τρόπο στοχευμένο και αποτελεσματικό.

3. Gamification: Το gamification ενσωματώνει στοιχεία παιχνιδιού σε μη παιχνιδικές διαδικασίες, καθιστώντας τα ψυχομετρικά εργαλεία πιο διασκεδαστικά και ελκυστικά. Η αυξημένη εμπλοκή των εργαζομένων οδηγούν σε βελτιωμένη ακρίβεια και αξιοπιστία των δεδομένων που συλλέγονται.

4. Αξιολόγηση 360ο: Η ολιστική αξιολόγηση που προκύπτει συλλέγοντας ανατροφοδότηση από διάφορες πηγές, όπως συναδέλφους, προϊσταμένους και πελάτες, προσφέρει ολοκληρωμένη εικόνα της απόδοσης και των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Η ανάλυση των δεδομένων μέσω ψυχομετρικών εργαλείων, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη και την βελτίωση.

5. Αξιολόγηση μέσω Κινητού: Η διαθεσιμότητα ψυχομετρικών εργαλείων σε κινητές συσκευές διευκολύνει τους εξεταζόμενους να κάνουν τις εξετάσεις τους από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Η συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, όπως η συναισθηματική κατάσταση ή η συμπεριφορά, προσφέρει νέες δυνατότητες αξιολόγησης.

5. Το DΕΙ μπαίνει στο «κάδρο»: Η προσαρμογή των ψυχομετρικών εργαλείων για να είναι κατάλληλα για διάφορες πολιτισμικές ομάδες είναι κρίσιμη για την παγκόσμια εφαρμογή τους. Τα εργαλεία αυτά πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές για να εξασφαλίσουν ακριβείς και δίκαιες αξιολογήσεις.

OPINIONS
Ποια είναι τα ηθικά ζητήματα που συνδέονται με τη χρήση των ψυχομετρικών τεστ στην επιλογή και αξιολόγηση εργαζομένων;

Γιάννης Λαγουδάκης, Senior Consultant, HRP Partner, Human Resources Planning (HRP)
Η χρήση των ψυχομετρικών ενέχει το κίνδυνο να λάβουμε απαντήσεις επιθυμητές, όχι απαραίτητα αληθείς. Απαιτείται, επομένως, η χρήση εργαλείων με αποδεδειγμένη αξιοπιστία και η επαλήθευση των αποτελεσμάτων μέσα από ασκήσεις προσομοίωσης και έμπειρους αξιολογητές, ώστε η επένδυση που γίνεται από την εταιρεία να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Χρήστος Μανιατόπουλος, Chief Executive Officer, ICTS Hellas
H επιδίωξη των οργανισμών για απόλυτα ποσοστά επιτυχίας στη διαδικασία προσλήψεων, επιφέρει την ανάγκη αξιοποίησης επιστημονικά αναπτυγμένων εργαλείων, όπως τα ψυχομετρικά τεστ, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης της απόδοσης των εργαζόμενων. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της μεθόδου μέτρησης των τεστ επηρεάζουν τη δίκαιη και διαφανή αξιολόγηση των υποψηφίων, δημιουργώντας σε περίπτωση ορθής εφαρμογής τους, μία θετική συνολικά εμπειρία. Ωστόσο, σε περιπτώσεις δυσμενούς εφαρμογής των ψυχομετρικών τεστ, η σχέση κόστους-αποτελέσματος είναι αρνητική, παράλληλα με τις σημαντικές ανισότητες οι οποίες αναδύονται από τα παραπλανητικά αποτελέσματα, που δύναται να προκύψουν, εγείρουν ηθικά ζητήματα αμεροληψίας και διαφάνειας της διαδικασίας.

Λία Φλώρου, Business Development Specialist Psychometric Tools, Response
Συχνά, ακούγεται πως δεν είναι δυνατόν ένα ερωτηματολόγιο/test να καθορίζει τις γνώσεις, την εργασιακή εμπειρία και την επαγγελματική ταυτότητα, συνολικά, του εργαζομένου. Σε αυτό το σημείο, οφείλουμε να αποσαφηνίσουμε –ως κοινότητα HR– ότι δεν έχουν όλα τα Ψυχομετρικά Εργαλεία την ίδια χρήση. Τα περισσότερα αποτυπώνουν δεξιότητες και τάσεις της προσωπικότητας, σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, που σαφώς υπόκεινται σε εκπαίδευση και ανάπτυξη. Ακόμα και όσα αξιολογούν πάγιες ικανότητες του ατόμου, δεν αποκλείουν τυχόν τροποποίηση ή/και περαιτέρω εξέλιξη, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και βεβαίως, σε μεγαλύτερο εύρος χρόνου. Για αυτό τον λόγο, άλλωστε, δεν αποκαλούνται «Tests», παρά -ορθώς- «Ψυχομετρικά Εργαλεία».

INTERESTING FACTS

Σύμφωνα με έρευνα του SHRM το 2022, το 90% των οργανισμών χρησιμοποιεί ψυχομετρικά εργαλεία για την πρόσληψη, το 75% των οργανισμών τα χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση της απόδοσης, ενώ το 60% των οργανισμών τα χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη των εργαζομένων.