Τα ψυχομετρικά τεστ έχουν αναδειχθεί σε ένα δημοφιλές εργαλείο που παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ανάδειξη χαρακτηριστικών υποψήφιων εργαζόμενων αλλά και για τον εντοπισμό περιοχών βελτίωσης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι ο όρος «ψυχομετρικά τεστ» προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις στους ανθρώπους. Κάποιοι τα αντιμετωπίζουν ως κάτι αινιγματικό, κάποιο άλλοι ως κάτι μη απαραίτητο και φυσικά δεν λείπουν και αυτοί που τα «φοβούνται». Όμως ένα ψυχολογικό τεστ, στην πραγματικότητα, είναι ένα αντικειμενικό και τυποποιημένο εργαλείο που αναδεικνύει μια συμπεριφορά.

Τα ψυχομετρικά τεστ είναι σαν τις δοκιμές σε οποιαδήποτε άλλη επιστήμη, με την έννοια ότι γίνονται παρατηρήσεις σε ένα μικρό, αλλά προσεκτικά επιλεγμένο δείγμα της συμπεριφοράς ενός ατόμου. Συνήθως περιλαμβάνουν τεστ προσωπικότητας, καθώς και διάφορα τεστ που αναδεικνύουν τη λεκτική ικανότητα, την αριθμητική λογική κ.λπ. Εν ολίγοις, ο όρος ψυχομετρικά χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τεχνική της μέτρησης πτυχών, του πώς οι άνθρωποι σκέφτονται και συμπεριφέρονται.

Αξία και χρήση
Τα psychometric tools τέθηκαν σε χρήση από τις αρχές του 20ου αιώνα και πρωταρχικά αναπτύχθηκαν για χρήση στην εκπαιδευτική ψυχολογία. Σήμερα εκτός από την εκπαίδευση, αποτελούν και μέρος της διαδικασίας πρόσληψης ή επιλογής ανθρώπινου δυναμικού. Οι δοκιμές αυτού του είδους αναπτύχθηκαν από οργανωσιακούς ψυχολόγους και στόχος τους είναι να παρέχουν στους εργοδότες και στα στελέχη διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού μια αξιόπιστη μέθοδο επιλογής των πλέον κατάλληλων υποψηφίων για μια θέση εργασίας ή των υποψηφίων για ανέλιξη στους κόλπους ενός οργανισμού.

«Σήμερα είναι πιο σημαντικό από ποτέ μια επιχείρηση να διαθέτει έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία, τα οποία βοηθούν στη διάκριση μεταξύ των πιο ικανών, αποτελεσματικών ατόμων και αυτών που δεν ταιριάζουν με μια θέση εργασίας. Επιπλέον, μια επιχείρηση χρειάζεται να παραμένει ελκυστική, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, στους δυνητικούς αλλά και στους τωρινούς πελάτες.

Ένας τρόπος για να το επιτύχει κανείς αυτό, είναι να έχει ένα άρτια οργανωμένο σύστημα διαρκούς βελτίωσης που να ευνοεί τόσο τον εργαζόμενο όσο και την επιχείρηση» επισημαίνει ο Δημήτρης Ρίνας, Senior Consultant της Linkage. Εξηγεί ότι για τους λόγους αυτούς, η χρήση ψυχομετρικών εργαλείων αποτελεί ένα αντικειμενικό και επιστημονικό εργαλείο το οποίο συνεισφέρει στη διαμόρφωση ενός έγκυρου και επιτυχημένου αποτελέσματος στη διαδικασία προσέλκυσης, επιλογής και ανάπτυξης και προσφέρει εγκυρότητα στην όλη διαδικασία.

«Τα ψυχομετρικά εργαλεία προσδίδουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να καταμετρήσουν με ακρίβεια βασικές ικανότητες, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα εμφανείς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όπως η ικανότητα να προβεί κάποιος σε σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις. Η λανθασμένη επιλογή ενός ατόμου για ένα ρόλο κοστίζει τόσο, όσο και το κόστος της εύρεσης ενός αντικαταστάτη. Προσπαθώντας να εκτιμήσουμε την επένδυση της χρήσης ψυχομετρικών εργαλείων σε σχέση με το πιθανό κόστος της λανθασμένης επιλογής, γίνεται ευδιάκριτο το οικονομικό όφελος της χρήσης των ψυχομετρικών εργαλείων.

Παρόλο που απαιτούν μια αρχική επένδυση αναφορικά με την εκπαίδευση χρήσης τους και το υλικό που τα συνοδεύει, το κόστος κατά τη διάρκεια της μελλοντικής χρήσης των εργαλείων είναι ελάχιστο, γεγονός που τα κάνει όλο και πιο οικονομικά συμφέροντα όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται» καταλήγει ο Δ. Ρίνας.

«Η επιτυχία ενός οργανισμού συνδέεται με την προσέλκυση και διατήρηση του κατάλληλου προσωπικού. Ποιο είναι, λοιπόν, το κόστος της λάθος επιλογής;» θέτει το ερώτημα η Δέσποινα Δαυίδου, Managing Consultant της Evalion και συνεχίζει: ενδεικτικά, αναφέρουμε τα κόστη αξιολόγησης, πρόσληψης, εκπαίδευσης, καθώς και το χρονικό διάστημα, μέχρι να αποδώσει το άτομο στα κέρδη. Τα δεδομένα αναδεικνύουν ότι τα κόστη αυτά αγγίζουν και το 40% του ετήσιου μισθού.

Ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ακόμη, ότι όσο πιο χαμηλό το ποσοστό επιτυχίας στην εργασία (να μπορούν, δηλαδή, λίγοι να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές της θέσης), τόσο υψηλότερο το κόστος αποτυχίας. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι εξισώσεων που αποδεικνύουν τα παραπάνω. Επιπρόσθετα, η αξία της χρήσης των τεστ αυξάνεται όταν χορηγούνται σε μεγάλες ομάδες υποψηφίων, εκ των οποίων επιλέγεται ένα μικρό ποσοστό, βάσει επίδοσης».

Η διαγνωστική ή προγνωστική αξία μιας ψυχολογικής δοκιμασίας εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο χρησιμεύει ως δείκτης μιας σχετικά ευρείας και σημαντικής περιοχής συμπεριφοράς. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς μέσω αυτών των δοκιμασιών δεν αποτελεί πανάκεια και η απόδοση ενός υποψηφίου σε ένα σύνολο κάποιων δοκιμασιών δεν αποτελεί το άπαν.

«Τα τεστ ικανοτήτων, τα οποία αξιολογούν ένα εύρος ικανοτήτων, χρησιμοποιούνται κυρίως σαν ένα πρώτο στάδιο στη διαδικασία επιλογής, σε θέσεις νεοεισερχόμενων ή μεσαίων στελεχών. Σε αυτήν την αρχική φάση, βοηθούν τους οργανισμούς να ξεχωρίσουν με ένα γρήγορο και αντικειμενικό τρόπο ποια άτομα διαθέτουν τις ικανότητες εκείνες που είναι σημαντικές στο ρόλο που καλούνται να αναλάβουν» λέει η Κατερίνα Βουδούρη, Senior Consultant της Evalion.

«Χρησιμοποιούνται σε έντυπη ή οn line μορφή, η οποία παρουσιάζει σημαντικά οφέλη σε σχέση με το χρόνο και το κόστος χρήσης τους. Τα ερωτηματολόγια προσωπικότητας και υποκίνησης χρησιμοποιούνται τόσο για σκοπούς επιλογής, όσο και ανάπτυξης, όπου η έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση των προτιμητέων τρόπων συμπεριφοράς του ατόμου ή την αναζήτηση παραγόντων υποκίνησης» καταλήγει.

«Τα ψυχομετρικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Επιλογή στελεχών είτε εσωτερικών είτε εξωτερικών υποψηφίων για την κάλυψη μιας θέσης, προκειμένου να μας δώσουν τη δυνατότητα να εντοπίσουμε το κατάλληλο άτομο, με εκείνα τα χαρακτηριστικά που συνάδουν με τα χαρακτηριστικά της θέσης» εξηγεί ο Δ. Ρίνας, και προσθέτει: «Επιπλέον, τα ψυχομετρικά εργαλεία χρησιμοποιούνται στον Εντοπισμό Ταλέντων, καθώς μας δίνουν τη δυνατότητα να εντοπίσουμε το δυναμικό των στελεχών μας και να καθορίσουμε ποια είναι τα High Potential Στελέχη μας.

Ο εντοπισμός των Ταλέντων αποτελεί στις μέρες μας ένα από τα πλέον βασικά καθήκοντα ενός Οργανισμού, συνεπώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιηθεί με εργαλεία υψηλής αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων είναι ιδιαίτερα σημαντική σε Προγράμματα Ανάπτυξης Στελεχών καθώς κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό βήμα ο εντοπισμός των δυνατών στοιχείων και των στοιχείων προς βελτίωση των στελεχών πριν από κάποιο αναπτυξιακό πρόγραμμα, είτε με τη μορφή σεμιναρίων είτε με τη μορφή executive coaching.


Βασικές αρχές
* Tυποποίηση
Η τυποποίηση συνεπάγεται ομοιομορφία της διαδικασίας όσον αφορά τη διαχείριση και τη βαθμολόγηση του τεστ. Με δεδομένο ότι σε αυτά συμμετέχουν διαφορετικοί άνθρωποι θα πρέπει οι συνθήκες να είναι ίδιες για όλους. Για να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία, ο πάροχος των τεστ θα πρέπει να παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση κάθε δοκιμασίας.

Οι σωστές κατευθύνσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της τυποποίησης μιας νέας δοκιμασίας. Η τυποποίηση εκτείνεται στα υλικά που χρησιμοποιούνται, τις προθεσμίες, τις προφορικές οδηγίες, τις προκαταρκτικές επιδείξεις, τους τρόπους αντιμετώπισης των ερωτημάτων από τους υποψηφίους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τη διαδικασία των τεστ.

* Αντικειμενικές μετρήσεις
Ορισμένες πτυχές της αντικειμενικότητας των ψυχομετρικών τεστ συμπεριλαμβάνονται στην τυποποίηση. Έτσι, η διαχείριση, η βαθμολόγηση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων είναι αντικειμενικές εφόσον είναι ανεξάρτητες από την υποκειμενική κρίση του κάθε αξιολογητή. Θεωρητικά ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να λάβει το ίδιο σκορ σε ένα τεστ, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο αξιολογητής.

Αυτό φυσικά δεν είναι εφικτό καθώς η άριστη τυποποίηση και η απόλυτη αντικειμενικότητα δεν έχουν επιτευχθεί στην πράξη. Τουλάχιστον, όμως, η αντικειμενικότητα που είναι ο στόχος των τεστ έχει επιτευχθεί σε ένα αρκετά υψηλό βαθμό στις περισσότερες δοκιμασίες.

* Αξιοπιστία
Πόσο αξιόπιστο είναι το κάθε τεστ; Παρέχει πραγματικά αποτελέσματα; Αυτές οι ερωτήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε πολλές ώρες μάταιης συζήτησης. Υποκειμενικές απόψεις, εικασίες και προσωπικές προκαταλήψεις έχουν ως αποτέλεσμα, υπερβολικές αξιώσεις αναφορικά με το τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός τεστ και, από την άλλη πλευρά, σε πεισματική απόρριψη. Ο μόνος τρόπος για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα με βεβαιότητα είναι από την εμπειρική μελέτη. Η αντικειμενική αξιολόγηση των ψυχολογικών τεστ περιλαμβάνει κυρίως τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των δοκιμών σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Όπως χρησιμοποιείται στην ψυχομετρική, ο όρος «αξιοπιστία» ουσιαστικά σημαίνει συνέπεια. Η αξιοπιστία των τεστ είναι η συνέπεια των βαθμολογιών που προκύπτουν από τα ίδια πρόσωπα, όταν επανεξεταστούν με την ίδια δοκιμασία ή με ισοδύναμη μορφή της. Η αξιοπιστία μπορεί να ελεγχθεί με τη σύγκριση των βαθμολογιών που προκύπτουν από τους ίδιους συμμετέχοντες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, με διαφορετικά στοιχεία, με διαφορετικούς αξιολογητές ή υπό οποιαδήποτε άλλη σχετική συνθήκη.

Τύποι αξιοπιστίας:
1. Τεστ αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων: Η πιο προφανής μέθοδος για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων είναι η επανάληψη της ίδιας δοκιμασίας για δεύτερη φορά.

2. Εναλλακτική μορφή αξιοπιστίας: Ένας τρόπος να αποφευχθούν οι δυσκολίες που ενδεχομένως προέκυψαν κατά την αξιοπιστία του ελέγχου- επανελέγχου είναι μέσω της χρήσης των εναλλακτικών μορφών των τεστ. Τα ίδια πρόσωπα μπορούν έτσι να ελεγχθούν με μία μορφή την πρώτη φορά και με μια άλλη, ισοδύναμη μορφή τη δεύτερη. Η συσχέτιση μεταξύ των βαθμολογιών από τις δύο διαφορετικές μορφές αντιπροσωπεύει το συντελεστή αξιοπιστίας των psychometric tests.

* Εγκυρότητα
Η εγκυρότητα αναφέρεται στο βαθμό που η διαδικασία μετρά πραγματικά αυτό που φιλοδοξεί να καταμετρήσει. Η εγκυρότητα παρέχει έναν άμεση έλεγχο για το πόσο καλά μπορεί να λειτουργήσει το κάθε τεστ. Ο προσδιορισμός της απαιτεί συνήθως ανεξάρτητα και εξωγενή κριτήρια αξιολόγησης του σκοπού που επιτελεί το κάθε εργαλείο.

Τα τεστ που έχουν σχεδιαστεί για άλλους σκοπούς μπορεί να επικυρωθούν με τα κατάλληλα κριτήρια. Μια ψυχομετρική δοκιμασία, για παράδειγμα, μπορεί να επικυρωθεί σε σχέση με την on-the-job επιτυχία ενός νέου εργαζόμενου. Οι δοκιμασίες που έχουν σχεδιαστεί για ευρύτερες και πιο ποικίλες χρήσεις μπορούν να επικυρωθούν σε σχέση με μια σειρά από ανεξάρτητους δείκτες συμπεριφοράς.

Η εγκυρότητα μπορεί να διαπιστωθεί μόνο από τη σταδιακή συσσώρευση δεδομένων από πολλά διαφορετικά είδη ερευνών. Τα αποτελέσματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για λειτουργικούς σκοπούς, αλλά εξυπηρετούν μόνο τη διαδικασία ελέγχου του ψυχομετρικού εργαλείου. Εάν η δοκιμασία αποδειχθεί έγκυρη μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ευρέως.

«Καθώς η έννοια της εγκυρότητας ορίζει πώς ‘’ένα τεστ, μία συνέντευξη ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία αξιολόγησης είναι έγκυρη στο βαθμό που σχετίζεται με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ή/και της εργασίας την οποία αφορά’’, προκειμένου να επιλεγεί το κατάλληλο τεστ, καθίσταται αναγκαία η λεπτομερής και σχολαστική ανάλυση της υπό εξέταση θέσης εργασίας» τονίζει η Σοφία Κατσαρά, Senior Consultant της Evalion και συνεχίζει:

«εφόσον τα τεστ που επιλέγονται στις διαδικασίες αξιολόγησης μετρούν ικανότητες που σχετίζονται άμεσα με τη συγκεκριμένη εργασία και βέβαια, πληρούν τις προϋποθέσεις της αξιοπιστίας, δηλαδή έχουν κατασκευαστεί με επιστημονικά κριτήρια και χρησιμοποιούνται σωστά, τότε διασφαλίζεται η εγκυρότητά τους. Κατά συνέπεια, όπως αποδεικνύουν και οι σχετικές μελέτες, μπορούν να προβλέψουν, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μεμονωμένη μέθοδο, την εργασιακή επιτυχία».


Υπέρ…
Τα σωστά σχεδιασμένα ψυχομετρικά τεστ και ερωτηματολόγια, όταν χρησιμοποιούνται από τα αρμόδια και κατάλληλα καταρτισμένα άτομα, έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

* Οδηγούν σε αποφάσεις που είναι πιθανό να είναι πιο έγκυρες από κρίσεις που έγιναν με άλλα μέσα ή κρίσεις που προέρχονται από την υποκειμενική αντίληψη κάποιων ατόμων. Αυτό αποτελεί ίσως και το πιο σημαντικό πλεονέκτημα των συγκεκριμένων εργαλείων.

* Το κόστος είναι σχετικά χαμηλό. Αν και μπορεί να φαίνεται σχετικά ακριβό για μια εταιρεία να πληρώσει ώστε κάποιος εργαζόμενος να αποκτήσει ειδίκευση στα psychometric tools και στη συνέχεια να πληρώσει για την απόκτηση των τεστ, οι δαπάνες αυτές μάλλον εμφανίζονται μετριασμένες αν λάβει κάποιος υπόψη πόσο καιρό θα χρειαζόταν για να αποκτηθούν οι ίδιες πληροφορίες για το ανθρώπινο δυναμικό. Σχηματικά αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι πληροφορίες για ένα άτομο που προέρχονται από ένα σωστά σχεδιασμένο ψυχομετρικό εργαλείο μπορεί να χρειαστούν μήνες να συγκεντρωθούν με την προϋπόθεση ότι κάποιος συνεργάζεται στενά μαζί του και συλλέγει σχετικά στοιχεία.

* Είναι πιθανό σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση δαπανών. Είτε πρόκειται για την επιλογή νέων συνεργατών είτε για την ανάπτυξη του υπάρχοντος προσωπικού, τα έξοδα που εμπλέκονται στην ψυχομετρική αξιολόγηση είναι ελάχιστα σε σύγκριση με το κόστος του turn over, της μειωμένης απόδοσης ή της κακής επιλογής υποψηφίων εργαζομένων.

και κατά…
* Στην αγορά κυκλοφορούν πολλά τεστ και ερωτηματολόγια που «φιλοδοξεί» να είναι psychometric tools αλλά που στην πραγματικότητα δεν είναι. Δυστυχώς, είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους που δεν διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση να ξεχωρίσουν ποια ψυχομετρικά εργαλεία έχουν αξία και ποια όχι. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα τεστ και τα ερωτηματολόγια έχουν δημιουργηθεί από άτομα που δεν έχουν κάποιο εξειδικευμένο background ψυχολογίας και άρα δύσκολα επιτελούν το σκοπό για τον οποίο διατίθενται.

* Η έλλειψη σωστής εκπαίδευσης είναι, επίσης, ένας σημαντικός κίνδυνος στη χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων. Παρόλο που υπάρχουν διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα για την κατάρτιση τόσο αυτών που τα δημιουργούν όσο και αυτών που τα χρησιμοποιούν συχνά αγνοείται. Πράγματι, ακόμη και η παρακολούθηση ενός αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού προγράμματος δεν αποτελεί εγγύηση ότι ένα άτομο θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει σωστά τις ψυχομετρικές δοκιμασίες και τα ερωτηματολόγια. Αυτό αφορά κυρίως τα ερωτηματολόγια προσωπικότητας, που απαιτούν σημαντική εμπειρία και η πιθανότητα παρερμηνείας των αποτελεσμάτων είναι πάντα παρούσα.

* Η χρήση των ερωτηματολογίων προσωπικότητας έχει ως στόχο να αξιολογήσει την ικανότητα ή τη δεξιότητα ενός ατόμου σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Για παράδειγμα αν κάποιος έχει καλά αποτελέσματα σε μια διάσταση της προσωπικότητας που ονομάζεται «ηγεσία», αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ή αυτή διαθέτει πραγματικά ένα υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων ηγεσίας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το άτομο έχει τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που διαθέτουν οι αποτελεσματικοί ηγέτες και, με επαρκή εμπειρία και δεδομένης της εξέλιξης ορισμένων αναγκαίων δεξιοτήτων, μπορεί να αναδειχθεί σε έναν ικανό ηγέτη. Δυστυχώς όμως η απόδοση σε τέτοιες δοκιμασίες συχνά εκλαμβάνεται ως απόδειξη για τις ικανότητες σε κάποιο πεδίο και ότι το άτομο που τις διαθέτει μπορεί να αποδώσει άριστα στην εν λόγω περιοχή.

Τύποι
Παρουσιάζεται μια ευρεία ποικιλία psychometric tools. Κάποια επικεντρώνονται στη μέτρηση μιας συγκεκριμένης δεξιότητας ή ικανότητας, ενώ άλλα προορίζονται να δημιουργήσουν ένα προφίλ για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ενός ατόμου. Εδώ είναι μια επισκόπηση μερικά από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ψυχομετρικά τεστ.

Ακολουθούν οι γενικοί τύποι ψυχομετρικών τεστ:
* Ικανότητας
Οι δοκιμές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της ικανότητας ενός ατόμου ή το επίπεδο γνώσεων σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, αλλά είναι πιο συχνά χρησιμοποιείται για να έχουν οι ενδιαφερόμενοι «μια ιδέα» για το γενικό επίπεδο του υποψηφίου ως προς την ευφυΐα και την ικανότητα. Ανάλογα με το είδος της τεστ ικανοτήτων η μορφή μπορεί να διαφέρει.

* Λεκτική Κατανόηση
Καταγράφει την ικανότητα του ατόμου να κατανοήσει τη λεκτική περιγραφή ή τα επιχειρήματα, τη σημασία τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η μορφή μιας λεκτικής δοκιμασίας περιλαμβάνει την ανάγνωση ενός κειμένου, και στη συνέχεια τις απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήσεων με σωστό ή λάθος ή δεν μπορώ να πω. Ένα λεκτικό τεστ κατανόησης εστιάζει περισσότερο στην ορθογραφία, τη γραμματική και το συντακτικό.

* Αριθμητική Λογική
Μετρά την ικανότητα του ατόμου να αναλύει και να κατανοεί αριθμητικά δεδομένα και, να εκτελεί υπολογισμούς, όπου είναι απαραίτητο. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν αναλογίες, ποσοστά, τάσεις και μετατροπές νομισμάτων. Και αυτή η μορφή τεστ είναι πολλαπλής επιλογής.

* Επαγωγικά / αφηρημένης σκέψης
Μετρά την ικανότητα του ατόμου να κατανοήσει και να συνεργαστεί με άγνωστες πληροφορίες για να βρει λύσεις σε προβλήματα. Ο σκοπός είναι να αποκαλυφθεί πόσο αναλυτική σκέψη διαθέτουν οι συμμετέχοντες. Στο συγκεκριμένο τεστ περιλαμβάνεται μια ακολουθία από σύμβολα και τον καθορισμό του τρόπου για να ολοκληρωθεί η σωστή σειρά.

* Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας
Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για να γίνει κατανοητό πώς ο υποψήφιος προτιμά να εργάζεται, και πόσο καλά θα ταιριάζει σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας ή μια ομάδα. Η μορφή δοκιμής περιλαμβάνει μια σειρά από δηλώσεις με τις οποίες ο υποψήφιος πρέπει να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει, καθώς και να επιλέξει ποιες από αυτές του ταιριάζουν περισσότερο και λιγότερο.

* Ερωτηματολόγιο Κινήτρων
Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για να αποκαλυφθεί τι είναι αυτό που παρακινεί κάποιον, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων και κατ’ επέκταση την αφοσίωσή τους στον οργανισμό. Περιλαμβάνει μια σειρά από δηλώσεις στις οποίες οι υποψήφιοι θα αξιολογήσουν αναφορικά με το αν κάτι τέτοιο θα αυξήσει ή θα μειώσει τα κίνητρά του.

* Ακρίβεια
Μετρά την ικανότητα ενός ατόμου να βρει τα λάθη που υπάρχει σε κάποιες πληροφορίες, γρήγορα και με ακρίβεια. Η δοκιμασία μπορεί να περιλαμβάνει μία σειρά αριθμών, όπου ο υποψήφιος πρέπει να εξακριβώσει αν είναι τα ίδια ή διαφορετικά. Η δοκιμασία έχει ένα αυστηρό χρονικό πλαίσιο, και ο στόχος είναι ο συμμετέχων να απαντήσει σε όλες ερωτήσεις σωστά πριν τελειώσει ο χρόνος.

* Δοκιμασίες Γνώσης
Καταμετράται η ικανότητα ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή περιοχή. Οι δοκιμασίες γνώσης έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ένα συγκεκριμένο τομέα. Η μορφή των τεστ είναι συνήθως πολλαπλής επιλογής.