Η ενδυνάμωση της δέσμευσης των εργαζομένων είναι μία από τις κύριες τάσεις που προκύπτουν από τη διεθνή έρευνα της ομάδας HR Management Consulting της PwC, «Κύριες Τάσεις Ανθρώπινου Δυναμικού 2014 – 2015». Οι επιχειρήσεις καλούνται να θεμελιώσουν μία ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους στηριζόμενη στην αμοιβαία ακεραιότητα και διαφάνεια, μία σχέση που τέθηκε υπό δοκιμασία τα τελευταία χρόνια. Δύο κύριες τάσεις που προκύπτουν είναι οι παρακάτω:

  • «Get the basics right»: Γνωρίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, παρακολουθούμε και αναζητάμε τη διαφορετικότητα.
  • «The changing nature of HR»: Εστιάζουμε στην ηγετική συμπεριφορά των στελεχών συμβαδίζοντας με τις αξίες της ακεραιότητας, της εντιμότητας και της συνέπειας.

Οι τάσεις σε συνδυασμό με την εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας και των αναλύσεων δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού (HR Data Analytics) προσφέρουν μια μεγάλη ευκαιρία στα στελέχη του κλάδου να αναδείξουν τη στρατηγική σημασία του ανθρώπινου δυναμικού. Κορυφαίοι οργανισμοί χρησιμοποιούν αυτές τις αναλύσεις για να προβλέψουν τις μελλοντικές τους ανάγκες για στελέχη και να στηρίξουν αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείρισή τους. Επίσης, παρακολουθούν το δείκτη ικανοποίησης και δέσμευσης ανθρωπίνου δυναμικού μέσω ετήσιων ερευνών (engagement surveys).

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε παγκόσμια κλίμακα η έρευνα της PwC ανέδειξε πέντε κυρίαρχες τάσεις: 1) την ανάγκη για «έξυπνη ανάπτυξη», 2) την ανεύρεση ταλέντων, 3) την αξία της διαφορετικότητας, 4) τη μεταβαλλόμενη φύση της σχέσης εμπιστοσύνης εργαζομένου – εργοδότη και 5) τις εξελίξεις στο μοντέλο λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, η εξέλιξη αναφορικά με την προνοητική ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση της διαφορετικότητας και την ενίσχυση της δέσμευσης των εργαζομένων, προσφέρουν μία πρόκληση, καθώς και ευκαιρία στα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού να συνεισφέρουν στη στρατηγική πορεία των οργανισμών τους.