Τον τρίτο Απολογισμό Βιωσιμότητας που αφορά στα οικονομικά έτη 2018 και 2019 δημοσίευσε η PwC Ελλάδας, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI.

Ειδικότερα, η στρατηγική της PwC Ελλάδας για την Εταιρική Υπευθυνότητα, ο αντίκτυπος των υπηρεσιών και τα αποτελέσματα της συμμετοχής των ανθρώπων της εταιρείας, συνθέτουν το περιεχόμενο αυτού του απολογισμού, ο οποίος εστιάζει σε τέσσερις βασικούς άξονες. Στον άξονα της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η PwC δεσμεύεται για την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας την ηθική και την ασφάλεια σε όλο το εύρος των λειτουργιών της.

Στον πυλώνα ανθρώπινο δυναμικό και εργασιακό περιβάλλον, η PwC επενδύει στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξή των ανθρώπων της, εντείνοντας τις πρωτοβουλίες για διασφάλιση ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης. Στον άξονα υποστήριξη της κοινωνίας, η εταιρεία θέτει ως παγκόσμιο στόχο μέχρι το 2022 την επένδυση στην ανάπτυξη 15 εκατ. ανθρώπων που συνεργάζονται με μικρές και κοινωνικές επιχειρήσεις, ενώ στον άξονα περιβαλλοντική διαχείριση, στόχος είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της.