Η πρόσφατη μελέτη της PwC (Key Trends in Human Capital 2014-2015) ανέδειξε πέντε παγκόσμιες τάσεις στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: την ανάγκη για «έξυπνη ανάπτυξη», την ανεύρεση ταλέντων που αποτελεί πρόκληση για τις αναδυόμενες αγορές, την αξία της διαφορετικότητας στο ανθρώπινο δυναμικό, τη μεταβαλλόμενη φύση της σχέσης εμπιστοσύνης εργαζόμενου-εργοδότη και τις εξελίξεις στο μοντέλο λειτουργίας του κλάδου του ανθρώπινου δυναμικού.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αποκάλυψε την τάση πολλών επιχειρήσεων να προβαίνουν σε προσλήψεις αφότου επανέλθουν σε τροχιά ανάπτυξης. Ειδικότερα, φαίνεται ότι επιδιώκουν να αντισταθμίσουν τις περικοπές που πραγματοποίησαν στο ανθρώπινο δυναμικό κατά τη διάρκεια της ύφεσης, αλλά και να μειώσουν την επίδραση του αυξημένου ποσοστού παραιτήσεων καθώς οι δυσαρεστημένοι εργαζόμενοι που παρέμειναν στις θέσεις τους τη δύσκολη περίοδο που προηγήθηκε αρχίζουν να αναζητούν νέες ευκαιρίες.

Επιπρόσθετα, ως «Έξυπνη ανάπτυξη» θεωρείται η υιοθέτηση μιας πιο στρατηγικής προσέγγισης στη διαχείριση πόρων μέσω χρήσης προγνωστικών αναλύσεων για την κατανόηση των δεξιοτήτων που θα χρειαστεί στο μέλλον η επιχείρηση, με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης των υφιστάμενων εργαζομένων. Τα δεδομένα του Ινστιτούτου ανάλυσης και συγκριτικής αξιολόγησης Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού, Saratoga της PwC για την Ευρώπη δείχνουν πώς οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τις αρχές της έξυπνης ανάπτυξης πραγματοποιούν υψηλές αποδόσεις και μπορούν να επικρατήσουν στην αγορά.