Μια καινούργια, μοντέρνα προσέγγιση αναφορικά με το performance management αποφάσισε να υιοθετήσει ο Όμιλος Qualco. Συγκεκριμένα, από το καλοκαίρι του 2019, ο όμιλος αποτέλεσε μία από τις πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις που αποφάσισαν να αξιοποιήσουν τη μεθοδολογία των OKRs.

Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε διότι θεωρήθηκε ότι η μεθοδολογία αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με το fast & high growth που παρουσιάζει ο όμιλος τα τελευταία χρόνια, αλλά και την έμφαση που δίνει στο development των ανθρώπων του, σε όλες τις δραστηριότητές του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Workforce, υπήρξε μια σταδιακή εφαρμογή, αλλά και μια agile προσέγγιση της όλης διαδικασίας, με την αρχή να γίνεται από το Top Management. Η απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας ως προς τη μεθοδολογία στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, συνέβαλε στη δημιουργία OKRs Ambassadors εντός του ομίλου, οι οποίοι συνέβαλλαν και εξακολουθούν να συμβάλλουν μέσα από τον ρόλο τους στο να καταστεί η συγκεκριμένη μεθοδολογία ένα core business ζήτημα.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά από την εφαρμογή τους, η αξιοποίηση των OKRs είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά οφέλη τόσο για τον ίδιο τον όμιλο όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό του. Βασικό στοιχείο της εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθοδολογίας αποτελεί η απόλυτη διαφάνεια σχετικά με τη στρατηγική, τους στόχους, αλλά και όλες τις διαδικασίες του ομίλου, αφού οι στόχοι αποτελούν, πλέον, «δημόσια γνώση».

Αυτό σημαίνει ότι κάθε εργαζόμενος, ανεξαρτήτως τμήματος, γνωρίζει την κατεύθυνση της εταιρείας και, κυρίως, πώς ο ίδιος συμβάλλει στην πορεία αυτή, ενώ καθένας είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της πορείας των προσωπικών του στόχων. Ως εκ τούτου, ενισχύεται το engagement και το accountability, ισχυροποιείται το αίσθημα της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, ενώ βάσει του γενικότερου στόχου, τα άτομα ενθαρρύνονται να «βγουν» από την comfort zone τους και να αναλάβουν δράση, γνωρίζοντας ότι σημασία δεν έχει ο στόχος αυτός καθαυτός, αλλά η εκμάθηση μεθόδων για την επίτευξή του.

Επιπρόσθετα, οι πηγές του Workforce αναφέρουν ότι η συνεχής αναθεώρηση των στόχων (ανά τρίμηνο), βοηθά στη διαρκή επαφή και επικοινωνία των εργαζόμενων με τους εκάστοτε στόχους αλλά και στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των ομάδων και στην εξάλειψη των silo. Και αυτό διότι το transparency που χαρακτηρίζει την εν λόγω μεθοδολογία, προσφέρει μια σφαιρική εικόνα στο κάθε άτομο και στις ομάδες, με αποτέλεσμα να προκύπτουν συνέργειες, αλλά και να υλοποιούνται cross-functional στόχοι. Τέλος, καθώς έχει ήδη επιτευχθεί μεγάλο engagement των ομάδων, το επόμενο βήμα είναι η υιοθέτηση developmental OKRs, με ακόμα μεγαλύτερη σύνδεση της μεθοδολογίας αυτής με το talent management και υιοθέτησης μιας 360ο λογικής, στην οποία σημαντικό ρόλο θα έχουν οι peers.