Η ετήσια έρευνα της Randstad Hellas σχετικά με τα προγράμματα Outplacement, πραγματοποιήθηκε για 4η συνεχή χρονιά, παρακολουθώντας και καταγράφοντας την εξέλιξη της συγκριμένης υπηρεσίας στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 38% των εταιρειών προχώρησε σε μείωση προσωπικού το 2013 με κύριο λόγο την εσωτερική αναδιοργάνωση του (65%) και από αυτές, το 40% προσέφερε Outplacement στο συνολικό πακέτο αποζημίωσης. Το 89% των εταιρειών που προσέφεραν Outplacement το 2013 ήταν πολυεθνικές και το 8% ελληνικές, ενώ το 26% αυτών προέρχεται από τον τραπεζικό/χρηματοοικονομικό κλάδο και το 21% από το φαρμακευτικό. Στις εταιρείες που προσέφεραν Outplacement, το 67% το προσέφερε σε όλα τα άτομα που αποχώρησαν, ενώ το 33% το προσέφερε επιλεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη κατά κύριο λόγο το επίπεδο θέσης του ατόμου (67%), καθώς και την πολυετή συνεργασία μαζί με τη δυσκολία εύρεσης θέσης λόγω ειδικότητας (33%).

Ο βαθμός ικανοποίησης από τη χρήση της υπηρεσίας κατά το 2013 έδωσε ένα μέσο όρο ικανοποίησης 7,8/10 ενώ ως σημαντικότερα στοιχεία σε ένα πρόγραμμα Outplacement θεωρούνται η βοήθεια που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες σε πρακτικά θέματα αναζήτησης εργασίας (60%) και η πρόσβαση σε ευκαιρίες στην αγορά εργασίας (59%). Συνολικά, η υπηρεσία Outplacement φαίνεται να ανεβαίνει σταδιακά στις προτιμήσεις των στελεχών ως μία σημαντική παροχή στο συνολικό πακέτο αποζημίωσης, με την παροχή της υπηρεσίας να εξαρτάται άμεσα από την αποτελεσματικότητά της, όσο και από προηγούμενη επιτυχημένη χρήση της.