Τα τελευταία τρία έτη η Randstad Hellas διεξάγει την καθιερωμένη πλέον, ετήσια έρευνα σχετικά με την υπηρεσία Outplacement (Επανατοποθέτηση Προσωπικού).

Η έρευνα απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και διερευνά τις απόψεις, τις εμπειρίες καθώς και τις προτάσεις βελτίωσης αυτών, σχετικά με το Outplacement. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα, διεξάγεται το συμπέρασμα ότι το Outplacement είναι γνωστό στα περισσότερα στελέχη κυρίως μέσω της παρουσίασης της υπηρεσίας από εταιρείες συμβούλων, και μέσω της ίδιας συμμετοχής ενός συγγενή ή φίλου σε πρόγραμμα Outplacement. Ο δεύτερος παράγοντας γνώσης του Outplacement είναι ενδεικτικός της αυξανόμενης χρήσης της υπηρεσίας καθώς, παράλληλα με αυτόν της προσωπικής συμμετοχής σε πρόγραμμα Outplacement, τα δύο τελευταία έτη, παρουσιάζεται ανάμεσα στις κύριες πηγές γνώσης.

Παρά τα υψηλά ποσοστά γνώσης του Outplacement, η χαμηλή χρήση του όπως συμπεραίνεται από τα ευρήματα, φαίνεται να επηρεάζεται από παράγοντες που σχετίζονται με το κόστος, που συνδέεται άμεσα με την τελική απόφαση που λαμβάνεται από την ανώτατη διοίκηση. Παρ’ όλα αυτά, σε περιπτώσεις όπου το Outplacement χρησιμοποιείται στα πλαίσια της πολιτικής μια εταιρείας, το κόστος φαίνεται να αντισταθμίζεται από παράγοντες που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας και την εξειδίκευση των συμβούλων. Επιπλέον, μεγάλη σημασία φαίνεται να δίνεται σε προσωποκεντρικά σχεδιασμένα προγράμματα που προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες, γεγονός που επισημαίνει τη δυνατότητα της προσφοράς Outplacement σε όλους τους εργαζόμενους σε μία εταιρεία και όχι μόνο σε στελέχη (όπως είναι αντιληπτό σε ορισμένες περιπτώσεις).

Ανεξάρτητα από το αν οι εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει ή όχι Outplacement στο παρελθόν σχεδόν 9 στους 10 επαγγελματίες αναφέρουν ότι θα το επέλεγαν στο μέλλον ή θα το συνιστούσαν σε άλλους. Τα κύρια κριτήρια που επηρεάζουν την απόφαση αυτή συνδέονται με την εμπειρία των συμβούλων, το κόστος και την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας καθώς και την ποιοτική μεθοδολογία του προγράμματος.