Τα αποτελέσματα του «The RSM Board Diversity Survey – The landscape following the implementation of Law 4706/2020» παρουσίασε την Πέμπτη η RSM Ελλάδος. Συγκεκριμένα, ως προς τη σύνθεση και τον αριθμό των μελών των ΔΣ, η μελέτη δείχνει ότι το σύνολο των μελών διαμορφώνεται πλέον σε 1.224 θέσεις, με τα εκτελεστικά μέλη να είναι 404, τα μη εκτελεστικά 351 και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 469, ενώ τα ΔΣ εκπροσωπούνται πλέον από 926 άνδρες (75,7%) και 298 γυναίκες (24,3%), ήτοι αναλογία 1:3.

Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα καταγράφεται σημαντική βελτίωση στην παρουσία γυναικών στα ΔΣ των εισηγμένων εταιριών, ενώ παρατηρήθηκε ότι από τα 284 νέα μέλη που προστέθηκαν, τα 118 (41,5%) είναι γυναίκες και τα 166 (58,5%) είναι άνδρες, με μία ανανέωση της σύνθεσης των ΔΣ κατά 23% περίπου. Επιπλέον, 59 θέσεις ανώτατων μελών καλύπτονται από γυναίκες σε σχέση με 366 θέσεις που καλύπτονται από άνδρες, δηλαδή αναλογία 1 προς 6. Πάρα τη βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, παρατηρείται σημαντικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ μόλις 15 θέσεις Προέδρου και 9 θέσεις Διευθύνοντος Συμβούλου καλύπτονται από γυναίκες.

Το προφίλ των μελών
Επιπρόσθετα, η έρευνα δείχνει ότι σε 51 εταιρείες οι θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου καλύπτονται από το ίδιο πρόσωπο και πως το 8,5% των μελών των ΔΣ δεν είναι ελληνικής εθνικότητας, ενώ ως προς την ηλικία των μελών, διαπιστώθηκε ότι το 7% έχει ηλικία μικρότερη των 40 ετών, το 28% μικρότερη των 50 ετών, το 33% μεταξύ 51 και 60 ετών, το 26% μεταξύ 61 και 70 ετών και το 14% άνω των 70 ετών.

Επίσης, το 52% των εισηγμένων έχουν έναν πιο «οικογενειακό» χαρακτήρα, δεδομένου ότι στα ΔΣ αυτών συμμετέχουν τουλάχιστον 2 μέλη συνδεδεμένα με τον βασικό μέτοχο, ενώ από το σύνολο των μελών, το 46% είναι κάτοχος BSc, το 43% μεταπτυχιακού και το 12% PhD. Τέλος, καταγράφηκε ότι το 61% των μελών έχει ειδίκευση στα οικονομικά και στη διοίκηση επιχειρήσεων γενικότερα, το 12% κατέχει εμπειρία στον τομέα της παραγωγής και το 7% -8% στον τομέα των πωλήσεων ή στην παροχή νομικών συμβουλών, ενώ από το σύνολο των 1.224 στελεχών, μόλις 12 εξ αυτών έχουν εξειδίκευση στο HR, αν και ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών που προστέθηκαν στα ΔΣ έχουν δεξιότητες σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, CSR, στις πωλήσεις και στην παροχή νομικών υπηρεσιών.