Μετά από 75 χρόνια δραστηριοποίησης, η S&B, μία ιστορική ελληνική επιχείρηση που μετεξελίχθηκε σε ένα διεθνή Όμιλο Εταιρειών, παραμένει προσηλωμένη σε μία από τις βασικότερες προτεραιότητές της, την Ασφάλεια των εργαζομένων της. Το HR Professional συνάντησε τον Μιχάλη Στεφανάκη, Διευθυντή των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Υγιεινής & Ασφάλειας του Ομίλου S&B και συζήτησε μαζί του τις πολιτικές και τις δράσεις της εταιρείας στον τομέα αυτό.

HR Professional: Η Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία αποτελούν σημαντικούς τομείς διαχείρισης για τη βιομηχανία. Ποιες είναι για την S&B οι μεγαλύτερες προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα;

Μιχάλης Στεφανάκης: Η εξορυκτική, όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα, εμπεριέχει κινδύνους που χρειάζεται να αναγνωριστούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Η φύση της εξορυκτικής εργασίας εμπεριέχει όμως ειδικούς κινδύνους (πτώσεις οροφής σε υπόγειες στοές, πτώσεις από ύψος, χρήση εκρηκτικών), οι οποίοι απαιτούν μεγαλύτερη πειθαρχία και εγρήγορση. Η αντιμετώπισή τους προϋποθέτει εξασφάλιση απαραίτητων συνθηκών ασφαλείας και τήρηση των οδηγιών εργασίας.

Η πρόκληση συνίσταται στη δημιουργία «κουλτούρας» για τη σπουδαιότητα τήρησης των οδηγιών, και αυτό αφορά τόσο τους εργαζόμενους στα εργοτάξια όσο και τους υπευθύνους επίβλεψης. Ιδιαίτερη πρόκληση συνιστά η επίβλεψη των εργολαβικών ομάδων για την τήρηση των «standards» της εταιρείας και η διαχείριση της κίνησης βαρέων μηχανημάτων και οχημάτων.

HR Professional: Ποιος ο βασικός στόχος της εταιρείας για την Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζομένων και ποια η στρατηγική που ακολουθείτε;

Μιχάλης Στεφανάκης: Η ορθή εκτίμηση των κινδύνων και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση με σκοπό τη μείωση και εξάλειψή τους αποτελεί κύριο μέλημα όλων των ανθρώπων της S&B και αντανακλάται στο στόχο για «Μηδέν Ατυχήματα», που έθεσε η διοίκηση το 2003.

Για την επίτευξή του η εταιρεία επενδύει, πέραν και ανεξάρτητα από υφιστάμενες νομικές υποχρεώσεις, στην καθιέρωση, συντήρηση και συνεχή βελτίωση διαδικασιών, οδηγιών και ασφαλών συνθηκών εργασίας, καθώς και στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων. Επιδιώκει την ανάπτυξη εργασιακής συνείδησης ώστε οι έννοιες της ασφάλειας και της υγιεινής να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εταιρικής κουλτούρας.

HR Professional: Ποιες από τις επενδύσεις και πρωτοβουλίες που έχετε υιοθετήσει, πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας σε θέματα Ασφάλειας, θεωρείτε πως έχουν συνεισφέρει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων;

Μιχάλης Στεφανάκης: Η μέριμνα για την Υγιεινή και Ασφάλεια αλλά, κυρίως, ο στόχος «Μηδέν Ατυχήματα», απαιτούν διαρκή επαγρύπνηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μεθόδων και λήψη διορθωτικών μέτρων. Καθώς 80% των συμβάντων συνδέονται με τη «συμπεριφορά», δηλαδή τη στάση των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας, από το 2005 εισήχθησαν στις εγκαταστάσεις της S&B στην Ελλάδα πρακτικές που στοχεύουν στην πρόληψη και στην επίτευξη ουσιαστικών αλλαγών στη συμπεριφορά κατά την εργασία, ενώ από το 2009 εφαρμόζονται και στη Γερμανία.

Τα «προδραστικά εργαλεία», που αναπτύχθηκαν με τη βοήθεια εξωτερικού συμβούλου και την εκπαίδευση όλων των στελεχών μέχρι και το διευθύνοντα σύμβουλο είναι: α. οι «Επισκέψεις Ασφάλειας» δύο διαδοχικών επιπέδων της ιεραρχίας σε κάθε εργαζόμενο στο χώρο εργασίας του, με στόχο να γίνει «ορατή» η δέσμευση της Διοίκησης σε θέματα ασφάλειας, να επιβραβευτεί ο εργαζόμενος για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει και να εισηγηθεί ο ίδιος τρόπους βελτίωσης, β. Το «Βαρόμετρο Ασφάλειας», που στοχεύει στην ποσοτικοποίηση εφαρμογής των κρίσιμων απαιτήσεων ασφάλειας κάθε τμήματος, προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τους εργαζόμενους και η λήψη διορθωτικών μέτρων και γ. η «Διερεύνηση Συμβάντων» με έμφαση στη συλλογή όλων των δεδομένων εντός 16 ωρών, στην εμπλοκή εκπροσώπων των εργαζομένων στη διερεύνηση συμβάντων και στην εμπλοκή της Διοίκησης στη διερεύνηση των βασικών αιτίων συμβάντων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αναφορά των παρ’ ολίγον ατυχημάτων, ως δείκτη μέτρησης της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στην πρόληψη ατυχημάτων, που υποστηρίχθηκε με σχετικό υλικό και εκπαίδευση όλων των εργαζομένων και μόττο «Φρόντισε την ασφάλειά σου και αυτήν των συναδέλφων σου».

HR Professional: Ποιες πρωτοβουλίες θεωρείτε πρωτοποριακές στον τομέα της Υγιεινής;

Μιχάλης Στεφανάκης: Ειδικά για την προστασία από την έκθεση σε σκόνη, που αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για εμάς, η S&B συμμετείχε ενεργά, μέσω του ευρωπαϊκού συνδέσμου IMA-Europe, στη διαμόρφωση οικειοθελούς πρωτοποριακής συμφωνίας εργοδοτών/εργαζομένων – «σχετικά με την υιοθέτηση καλών πρακτικών για τη διαχείριση και χρήση του κρυσταλλικού πυριτικού και των προϊόντων που το περιέχουν, ώστε να προστατεύεται η υγεία των εργαζομένων» – που υποστηρίζεται από την ΕΕ.

Η συμφωνία υπεγράφη το 2006 από 15 κλάδους εργοδοτών, στους οποίους οι πέντε εξορυκτικοί (Αδρανή, Τσιμέντο, Βιομηχανικά Ορυκτά, Μεταλλεία, Διακοσμητικοί λίθοι), και 2 κλάδους εργαζομένων (EMCEF, EMF) που εκπροσωπούν περισσότερους από 2 εκατομμύρια εργαζομένους στην Ευρώπη.