Επί τριάντα χρόνια η SCAN εξοπλίζει με τα πιο σύγχρονα εργαλεία τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού κορυφαίων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Τα πληροφορικά της συστήματα είναι εγκατεστημένα στο 48% των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων στη χώρα.

Είναι συμβατά με την ελληνική νομοθεσία και νομολογία ενώ επικοινωνούν αυτοματοποιημένα μεταξύ τους καθώς και με τα υπόλοιπα συστήματα της επιχείρησης. Τα προϊόντα Software της Scan συμπληρώνονται με εξειδικευμένο εξοπλισμό όπου χρειάζεται. Πρόκειται για τα τερματικά ωρομέτρησης του κορυφαίου γερμανοελβετικού ομίλου ΚΑΒΑ, που κατασκευάζει σχετικό εξοπλισμό τα τελευταία 120 έτη.

H Scan σήμερα αναπτύσσει και υποστηρίζει δύο εξειδικευμένα προϊόντα πληροφορικής, τα ScanHRMS και ScanTimer. Ειδικότερα το ScanTimer είναι ένα μοντέρνο, εξειδικευμένο προϊόν για τη Διαχείριση των διαδικασιών της Ωρομέτρησης. Το ScanHRMS είναι το πληρέστερο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, τόσο σε εύρος λειτουργιών όσο και σε βάθος ανάλυσης.

Υποστηρίζει με πληρότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα όλο το φάσμα των απαιτήσεων και των αναγκών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσα από ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Είναι δομημένο σε θεματικές ενότητες (υποσυστήματα), τα οποία συνεργάζονται σαν ενιαίο σύνολο, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν και αυτόνομα, εξυπηρετώντας με το βέλτιστο τρόπο τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, τις ειδικές της ανάγκες, τα υπόλοιπα συστήματα που διαθέτει, αλλά και τις συνθήκες της αγοράς.

Η ανάπτυξη του ScanHRMS έχει βασιστεί στα πλέον σύγχρονα περιβάλλοντα και εργαλεία προγραμματισμού (ORACLE, Microsoft.Net), γεγονός που εξασφαλίζει:
• Μια σταθερή και αξιόπιστη Βάση Δεδομένων για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων.
• Ένα σύγχρονο και ομοιογενές περιβάλλον εργασίας βασισμένο στα ευρέως αποδεκτά πρότυπα των Windows, με το οποίο εξοικειώνονται γρήγορα οι τελικοί χρήστες.
• Μια ανοιχτή και ευέλικτη αρχιτεκτονική που μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να εξυπηρετήσει με το βέλτιστο τρόπο τις απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης.

Μερικά από τα λειτουργικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ScanHRMS είναι:

1. Πλήρης κάλυψη των σύνθετων και αυξανόμενων αναγκών της Διαχείρισης Προσωπικού, διασφαλίζοντας:
• Την τήρηση και την πλήρη ιστορική παρακολούθηση σε απεριόριστο βάθος χρόνου των σταθερών και μεταβλητών στοιχείων του προσωπικού.
• Την ευέλικτη και αποτελεσματική οργάνωση του μεγάλου όγκου της πληροφορίας που τηρείται για κάθε εργαζόμενο.
• Τη δυναμική απεικόνιση της Οργανωτικής Δομής της επιχείρησης χωρίς περιορισμούς στα επίπεδα ιεραρχίας.
• Την αναγνώριση και καταγραφή των Θέσεων Εργασίας και των χαρακτηριστικών τους (καθήκοντα, υποχρεώσεις και αρμοδιότητες, προσόντα κ.λπ.).
• Την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων για την Υγιεινή και την Ασφάλεια των Εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

2. Αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων και των ολοένα αυξανόμενων απαιτήσεων της Μισθοδοσίας, καθώς:
• Ενσωματώνει πλήρως τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και της μεταβαλλόμενης νομολογίας.
• Παρέχει ευέλικτους μηχανισμούς ορισμού, υπολογισμού και παρακολούθησης των μεταβολών των Συμβάσεων Εργασίας.
• Υποστηρίζει αποτελεσματικά τις ανάγκες της επιχείρησης για την έκδοση όλων των ειδών Μισθοδοσίας (τακτικές, δώρα, προκαταβολές, επιδόματα, αναδρομικές κ.λπ.) χωρίς περιορισμούς στο πλήθος των μισθολογικών περιόδων, τα μισθολογικά στοιχεία (αποδοχές/κρατήσεις) και τον τρόπο υπολογισμού τους.
• Υποστηρίζει εναλλακτικούς τρόπους τόσο για την εισαγωγή και την εξαγωγή στοιχείων και αποτελεσμάτων μισθοδοσίας όσο και για την απεικόνιση και τη σύγκρισή τους. 
• Καταγράφει και παρακολουθεί τις άδειες και απουσίες των εργαζομένων, με τον υπολογισμό του δικαιούμενου χρόνου και του υπολοίπου τους.

3. Πλήρης και ευέλικτη Οικονομική Διαχείριση μέσω των υποσυστημάτων Προϋπολογισμού και Κοστολόγησης εργατικού, καθώς:
• Διαθέτει έναν εύχρηστο μηχανισμό δημιουργίας και παρακολούθησης του προϋπολογιστικού εργατικού κόστους, με παραμετρικά μοντέλα.
• Υποστηρίζει απεριόριστα προϋπολογιστικά σενάρια (ένα σύνολο παραμέτρων/υποθέσεων όπως προσλήψεις/αποχωρήσεις, αυξήσεις, ειδικές αμοιβές κ.λπ.) για κάθε ημερολογιακό έτος, με σύνδεση των αποτελεσμάτων με το συγκεκριμένο σενάριο.
• Παρέχει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό επιλογής του πλέον κατάλληλου σεναρίου αλλά και παρακολούθησης της εξέλιξής του.
• Επιτρέπει τον παραμετρικό ορισμό του κοστολογικού σχήματος, του είδους και του τρόπου υπολογισμού και επιμερισμού του εργατικού κόστους.
• Δίνει ένα εύχρηστο περιβάλλον ανάλυσης του εργατικού κόστους χωρίς περιορισμούς στον ορισμό των κέντρων κόστους και της δομής τους και τη δυνατότητα επιλογής του κοστολογικού μοντέλου του πελάτη όσο απλό ή σύνθετο είναι, επιτρέποντας την σε βάθος αναλυτική κοστολόγηση των εργαζομένων.


4. Ολοκληρωμένος προγραμματισμός, έλεγχος και παρακολούθηση της παρουσίας του Προσωπικού της επιχείρησης, μέσω των υποσυστημάτων Ωρομέτρησης και Βαρδιολογίου, τα οποία:
• Δίνουν τη δυνατότητα ευέλικτου και εύχρηστου προγραμματισμού της απασχόλησης, ελέγχοντας την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων και περιορισμών, τόσο του νομοθετικού περιβάλλοντος (αριθμός ρεπό εντός εβδομάδας κ.λπ.), όσο και επιχειρησιακών (αριθμός βαρδιών, ειδικότητες που καλύπτουν συγκεκριμένες εργασίες κ.λπ.).
• Επιτρέπουν την άντληση Κινήσεων από Τερματικά Ωρομέτρησης διαφορετικών Κατασκευαστών.
• Παρέχουν εξειδικευμένους μηχανισμούς ελέγχου της ορθότητας των κινήσεων καθώς επίσης και αυτόματης διόρθωσης εσφαλμένων Ωροσημάνσεων.
• Παρακολουθούν και διαχειρίζονται την παρουσία, τις απουσίες και τις μετακινήσεις των εργαζομένων σε περιβάλλον εργασίας σταθερού, κυλιόμενου ή/και ελαστικού ωραρίου.
• Μετασχηματίζουν την παρουσία σε εργατική απασχόληση (υπολογισμός υπερωριών, προσαυξήσεων, βραδινών, ασφαλιστικών ημερομισθίων, κ.λπ.) αυτοματοποιώντας πλήρως με τον τρόπο αυτό την έκδοση της μισθοδοσίας.

5.
 Παροχή ολοκληρωμένων εργαλείων αντιμετώπισης των απαιτητικών θεμάτων Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού όπως:
• Διαχείριση και Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας.
• Εντοπισμός και Επιλογή Προσωπικού (δημοσίευση αγγελιών, τήρηση Βάσης Δεδομένων υποψηφίων, οργάνωση και αξιολόγηση συνεντεύξεων, επιλογή κατάλληλων υποψηφίων).
• Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού (κατάρτιση εκπαιδευτικών πλάνων, οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση εκπαιδεύσεων).
• Αξιολόγηση Προσωπικού (διαδικασία αξιολόγησης, ανάλυση αποτελεσμάτων και εντοπισμός αποκλίσεων – gaps, καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών, κατάρτιση πλάνων ανάπτυξης και διαδοχής).
• Διαχείριση Αμοιβών (κατάρτιση και παρακολούθηση ενός αντικειμενικού συστήματος αμοιβών και παροχών, ορισμός πολιτικών αυξήσεων, παροχή κινήτρων και bonus, διαχείριση λοιπών αποδοχών).
• Διαχείριση Παροχών (δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα όπως διαχείριση στόλου αυτοκινήτων, κινητών, λοιπών παγίων κ.λπ. και παρέχοντας τη δυνατότητα σύνδεσής τους ή μη με μισθολογικά αποτελέσματα).

6. Άμεση αποσυμφόρηση και σημαντική μείωση του διαχειριστικού κόστους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσα από ένα ευέλικτο και εξ ολοκλήρου Web based σύστημα Self Service, που:
• Βοηθάει και παροτρύνει όλους τους Εργαζόμενους της επιχείρησης να ελέγχουν και να διαχειρίζονται τις προσωπικές τους πληροφορίες.
• Διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων από τους Managers (προϊσταμένους και διευθυντές) της επιχείρησης.
• Απαλλάσσει τη Διεύθυνση HR της επιχείρησης από χρονοβόρες διαχειριστικές λειτουργίες.
• Αποτελεί το κύριο μέσο διανομής πληροφορίας για εργασιακά και θέματα HR.
• Οδηγεί σε μείωση λειτουργικού κόστους, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία.
Το σύστημα αυτό υποστηρίζει business work flows, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι και οι managers της επιχείρησης μπορούν να εκτελέσουν εργασίες όπως: η υποβολή αιτήσεων/εγκρίσεων αδειών, η παρακολούθηση και μεταβολή προγραμμάτων εργασίας, οι εγκρίσεις των υπερωριών, το κύκλωμα αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού, οι διαδικασίες αίτησης κάλυψης θέσεων εργασίας, η προβολή των Εκπαιδευτικών Ενεργειών, η πληροφόρηση για προσωπικά και μισθολογικά στοιχεία και πολλά άλλα.

Τα κριτήρια επιλογής ενός HRMS καθώς και της εταιρείας-συνεργάτη για την επιτυχημένη εφαρμογή του.
• Η ανάθεση του έργου θα πρέπει να γίνει σε μια εταιρεία -συνεργάτη που διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε σχετικά συστήματα.
• Είναι απαραίτητο το σύστημα να είναι συμβατό με τις ελληνικές επιχειρηματικές πρακτικές και την ελληνική ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία και να καλύπτει πλήρως όλους τους μισθολογικούς χειρισμούς καθώς και απαιτήσεις ωρομέτρησης.
• Το σύστημα θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και μοντέρνο, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει όλες τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης HR.
• Καθώς η Διεύθυνση HR αποτελεί κομβικό σημείο πληροφόρησης και δεν είναι αποκομμένη από την υπόλοιπη επιχείρηση, είναι απαραίτητο το σύστημα που θα επιλεγεί να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα άλλα συστήματα της επιχείρησης.
• Προκειμένου η επιχείρηση να διασφαλίσει την επένδυση στο σύστημα αυτό, θα πρέπει να συντηρείται και να εμπλουτίζεται συστηματικά και να μην απαξιώνεται στη διάρκεια του χρόνου.
• Τέλος, έχει ιδιαίτερη σημασία να επιλεχθεί ένα σύστημα σπονδυλωτό, ευέλικτο και ευπροσάρμοστο που θα επιτρέπει στην επιχείρηση να το εφαρμόσει σταδιακά και ομαλά, αποτρέποντας έτσι τις όποιες δυσάρεστες αναταράξεις.