Σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2020, με δείγμα άνω των 200 γυναικών, το 73,27% πιστεύει πως είναι «σημαντική» η κατάρτιση που οδηγεί σε επαγγελματική πιστοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, με το 46,53% να απαντά πως θα το ενδιέφερε «αρκετά» η συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα, ενώ, ως προς την προοπτική απασχόλησης σε διαφορετικό κλάδο, το 40,1% απαντά πως θα το ενδιέφερε «αρκετά», και το 27,23% «λίγο»

. Αναφορικά με τα οφέλη της κατάρτισης, το 44,06% αναφέρει τη «Διεύρυνση νέων εργασιακών ευκαιριών», το 32,18% την «Περαιτέρω απόκτηση γνώσεων για εξυπηρέτηση της υφιστάμενης επιχείρησής μου», το 39,11% την «Εργασιακή εξέλιξη- Απόκτηση ιεραρχικά υψηλότερης θέσης», το 32,18% την «Απόκτηση νέων αρμοδιοτήτων / νέων καθηκόντων σχετικών με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης» και το 25,5% τη «Μισθολογική αύξηση».

Επίσης, σε σχέση με τις σημαντικές γνώσεις / δεξιότητες που απαιτούνται, οι απαντήσεις σχετίζονταν με την εξ αποστάσεως διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τη διαχείριση Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, τη χρήση Η/Υ, τη γνώση καλών πρακτικών για διαχείριση χρόνου και βελτίωση απόδοσης, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, τη διαχείριση e-shop, την εξυπηρέτηση πελατών και το διαδικτυακό marketing.

Επιπλέον, στην έρευνα καταγράφεται και το ενδιαφέρον σχετικά με διάφορα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, με το 51,98% να ενδιαφέρεται για τη «Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού –εφαρμογή μοντέλου τηλεργασίας», το 55,45% για την «Εφαρμογή Υγειονομικών Πρωτοκόλλων», το 59,41% για «Διαδικτυακό Εμπόριο – Διαχείριση eshop», το 69,31% για «Διαδικτυακό Marketing – Ηλεκτρονική Διαφήμιση» και το 50,5% για «Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου». Σημειώνεται τέλος, ότι η «Συμβατική κατάρτιση» επιλέγεται από το 31,68%, η τηλε-κατάρτιση από το 37,13% και ο «συνδυασμός συμβατικής και τηλεκατάρτισης» από το 31,19% των ερωτηθέντων.