Η KPMG, διοργανώνει για το μήνα Οκτώβριο τα ακόλουθα σεμινάρια:

  • Επιλέγοντας τα Κατάλληλα Στελέχη (Βασικό/Ενδιάμεσο), 8-9/10
  • Συστήματα Αξιολόγησης Απόδοσης (Βασικό/Ενδιάμεσο), 12-13/10
  • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Βασικό/Ενδιάμεσο), 15-16/10
  • Αναγνώριση Αναβαλλόμενων Φόρων σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 12 (Ενδιάμεσο), 22-23/10.