Για το μήνα Δεκέμβριο 2008 η KPMG διοργανώνει τα ακόλουθα σεμινάρια

Για το μήνα Δεκέμβριο 2008 η KPMG διοργανώνει τα ακόλουθα σεμινάρια:
1.Sandler Foundation Course (Βασικό/Ενδιάμεσο) 1-2/12/2008: Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων πωλήσεων.

2. Αρχές Στρατηγικής Ανάπτυξης (Προχωρημένο) 03/12/2008: Απευθύνεται σε ανώτατα στελέχη που έχουν την ευθύνη να αναπτύξουν στρατηγικά τις επιχειρήσεις ή σε στελέχη που έχουν αναλάβει εταιρικούς σχηματισμούς και επιθυμούν να διασαφηνίσουν, να ενισχύσουν και να εφαρμόσουν το προσωπικό τους όραμα.

3. Στρατηγικό Μάρκετινγκ για Οικονομικούς (Βασικό/Ενδιάμεσο) 4 – 5/12/2008: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες με κατανοητό και πρακτικό τρόπο στη βασική φιλοσοφία του Στρατηγικού Μάρκετινγκ και της σύνδεσής του με τις οικονομικές καταστάσεις.

4. RelSkills: Η σημασία των Διαπροσωπικών Σχέσεων στο χώρο εργασίας (Βασικό/Ενδιάμεσο) 8 – 9/12/2008: Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες που θα τους οδηγήσουν σε επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις για να βελτιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους στον επαγγελματικό χώρο.

5. Ενδοεταιρική Επικοινωνία (Βασικό/Ενδιάμεσο) 10/12/2008: Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα αποτελεσματικής εσωτερικής επικοινωνίας.

6. Οικονομικά για μη Οικονομικούς (Ενδιάμεσο) 11-12/12/2008: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες με κατανοητό και πρακτικό τρόπο στις έννοιες της χρηματοοικονομικής λογιστικής και της χρηματοδοτικής διοίκησης.

7. ManSkills: Το σύγχρονο Μάνατζμεντ στην πράξη (Ενδιάμεσο) 15 – 16/12/2008: Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη που πρόσφατα ανέλαβαν ή πρόκειται να αναλάβουν θέση μάνατζερ.