Μειώσεις μισθών, κατά μέσο όρο 18,8% από επιχειρησιακές συμβάσεις και κατά 22,2% με καταστάσεις προσωπικού, για ένα σύνολο 355.397 εργαζομένων σε 75.277 επιχειρήσεις, δείχνουν τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας για το 2012.

Με βάση τα αναλυτικά τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, είναι εμφανής η μετατροπή ολοένα και περισσότερων υφιστάμενων συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας. Το 2011 μετατράπηκαν 58.962 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε άλλες μορφές ευέλικτων συμβάσεων εργασίας.

Το έτος 2012 μετατράπηκαν 84.490 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε άλλες μορφές ευέλικτων συμβάσεων εργασίας. Ο αριθμός αυτός είναι κατά 43,3% αυξημένος σε σχέση με το 2011. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, το έτος 2012 προχώρησαν στη σύναψη νέων συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής 5,88% λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το 2011.

Επίσης, διαπιστώνεται ότι το έτος 2012 υπάρχει κατά 18,42% μείωση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, αυξημένο κατά 3,61% είναι το ποσοστό των συμβάσεων μερικής απασχόλησης, ενώ έχει μειωθεί κατά 3,93% η εκ περιτροπής απασχόληση. Το ποσοστό των συμβάσεων μερικής (35,4%) και εκ περιτροπής (9,6 %) απασχόλησης στις νέες προσλήψεις αντιστοιχεί στο 45% του συνόλου των συμβάσεων.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ενώ το 2010 οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αντιπροσώπευαν το 66,9% των νέων συμβάσεων, το 2011 αντιπροσώπευαν το 59,7% και το έτος 2012 το 55%. Από την άλλη πλευρά, η αναλογία των συμβάσεων μερικής απασχόλησης στο σύνολο των νέων συμβάσεων αυξήθηκε από 26,5% το 2010 σε 32% για το έτος 2011 και για το 2012 σε 35,4%.

Τέλος, οι συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας αντιπροσώπευαν το 6,6% του συνόλου των νέων συμβάσεων το 2010, το 8,1% των νέων συμβάσεων εργασίας κατά το έτος 2011 και για το έτος 2012 σε 9,6%. Η αλλαγή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης των προηγούμενων ετών που μετατράπηκαν στη διάρκεια του έτους 2012 είναι αυξημένες κατά 53,12% όσον αφορά τη μερική απασχόληση, 12,29% για την εκ περιτροπής απασχόληση, κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους και 80,36% για την εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2011.

Επιπλέον, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων σε όλη τη χώρα πραγματοποίησαν 30.229 ελέγχους και επέβαλαν 10.791 κυρώσεις. Στην ίδια περίοδο διενεργήθηκαν 21.520 εργατικές διαφορές, από τις οποίες επιλύθηκαν οι 10.125 και καταβλήθηκαν στους εργαζόμενους 20.259.925 ευρώ.