Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) σε συνεργασία με την εταιρεία – μέλος του Accenture παρουσίασαν τη μελέτη με τίτλο «Δημόσιος Τομέας Υψηλής Απόδοσης – Εξωτερική Ανάθεση Εργασιών (Outsourcing) στο δημόσιο τομέα».

Στόχος της μελέτης ήταν η ανάδειξη ενός νέου μοντέλου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών με τη συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα οφέλη της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών για το δημόσιο και την οικονομία με βάση τη διεθνή εμπειρία από την εφαρμογή αντίστοιχων μοντέλων. Σύμφωνα με τη μελέτη, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία (2011) η Ελλάδα έχει σημειώσει αύξηση στις δαπάνες για χρησιμοποίηση εξωτερικών υπηρεσιών ανάθεσης στο δημόσιο τομέα κατά 25%, αλλά παραμένει στις τελευταίες θέσεις των χωρών του ΟΟΣΑ και το 60% των εξωτερικών υπηρεσιών ανάθεσης αφορά την προμήθεια υποστηρικτικών λειτουργιών για υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Επίσης, στην Ελλάδα η χρησιμοποίηση εξωτερικών υπηρεσιών αναφέρεται μέχρι σήμερα περισσότερο στην ανάθεση υπηρεσιών χαμηλής εξειδίκευσης.

Η μελέτη ωστόσο τονίζει τις βέλτιστες πρακτικές στην εξωτερική ανάθεση εργασιών με βάση τη διεθνή εμπειρία, που θα πρέπει να υιοθετηθούν από το ελληνικό δημόσιο για την ορθή εφαρμογή της έννοιας της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών. Βασικά σημεία του μοντέλου αυτού είναι η εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών για τη διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων εξυπηρέτησης του πολίτη, ο μετασχηματισμός και η αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα και όχι η απλή ανάθεση υπηρεσιών, και η εξεύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης εκτός από τα κρατικά ταμεία.

Συμπερασματικά, το νέο μοντέλο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την εξωτερική ανάθεση εργασιών αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία, τόσο για την εξοικονόμηση πόρων όσο και για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αρκεί ο μετασχηματισμός να περιλαμβάνει τη στρατηγική διαχείρισης αλλαγής, προκειμένου οι εργαζόμενοι να γίνουν κοινωνοί του εγχειρήματος.