Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΣΕΒ, το brain drain αντανακλά τις ευρύτερες παραγωγικές, διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες δυσκολεύουν τη δημιουργία ποιοτικών, παραγωγικών και καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Ειδικότερα, ως σημαντικοί λόγοι φυγής καταγράφονται η έλλειψη αξιοκρατίας, οι κακής ποιότητας κοινωνικές παροχές, καθώς και οι κακές εργασιακές συνθήκες. Έτσι, για την αντιμετώπιση του brain drain, πρέπει να εφαρμοστεί ένας ενάρετος κύκλος αποτροπής της μαζική φυγής ικανών Ελλήνων από τη χώρα (brain retain), αξιοποίησης όσων βρίσκονται στο εξωτερικό (brain circulation) και δημιουργίας των απαραίτητων προϋποθέσεων για τον επαναπατρισμό τους (brain regain).

Επιπροσθέτως, ο ΣΕΒ προτείνει τη γενική αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσει πολλές, ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, και την εφαρμογή ειδικότερων στοχευμένων πολιτικών, που θα συμβάλουν στον επαναπατρισμό του ανθρώπινου δυναμικού, που έχει μεταναστεύσει, με την ενεργοποίηση αυτών που παραμένουν έξω προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.