Την καθολική εφαρμογή του Σήματος Ισότητας στις επιχειρήσεις αποφάσισε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας μετά την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος “Share” το 2022.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ εργαζομένων γυναικών και ανδρών, καθώς και πολιτικές για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, μπορούν να λάβουν Σήμα Ισότητας από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Με απόφαση δε, της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρίας-Αλεξάνδρας Κεφάλα καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία απονομής και η διάρκεια ισχύος του Σήματος Ισότητας σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Το Σήμα Ισότητας διαρκεί για δύο χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται με αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, ενώ μπορεί να αξιοποιείται σε όποια ενέργεια δημοσιότητας κρίνεται σκόπιμο από τις επιχειρήσεις.