Οι σύγχρονες προκλήσεις & ευκαιρίες της διεύθυνσης ανθρωπίνου δυναμικού στην ψηφιακή εποχή επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο της μέσα σε έναν οργανισμό.

    HRforward: Ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας σας ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού;

Σωτήρης Σταματίου: Το «Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» συστάθηκε το 1975 σύμφωνα με την επιθυμία του Αριστοτέλη Ωνάση, να τιμήσει τη μνήμη του γιου του Αλέξανδρου αλλά και να επιστρέψει στην ελληνική κοινωνία τη μισή του περιουσία μέσα από κοινωφελή έργα στην υγεία, στην παιδεία, στον πολιτισμό και στην κοινωνική αλληλεγγύη.
Το Επιχειρηματικό Ίδρυμα του Ομίλου Ωνάση, το οποίο δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της Ναυτιλίας και των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, βάσει της διαθήκης του Αριστοτέλη Ωνάση, φροντίζει για την αποκλειστική χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος, παρέχοντας σε αυτό το 40% των ετήσιων κερδών του.
Το όραμα λοιπόν του Ομίλου, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού, είναι η σύνδεση όλων των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην ξηρά και στη θάλασσα, μέσω μιας κοινής στρατηγικής ανάπτυξης, με σκοπό η επίτευξη των δράσεων μας, επιχειρηματικών και κοινωφελών, να οδηγήσει στην απελευθέρωση δυνάμεων των ανθρώπων μας.

Συγκεκριμένα, η στρατηγική διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στοχεύει να:
• Αναπτύξει και να αξιοποιήσει το Στελεχιακό δυναμικό του και να ενισχύσει την παραγωγική συνεισφορά του.
• Καθιερώσει πολιτικές και πρακτικές που ενδυναμώνουν την επιχειρησιακή υποδομή που χρειάζεται ο οργανισμός για να υποστηρίξει την εταιρική στρατηγική.
• Αντλήσει τη δέσμευση των ανθρώπων και να τη διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα, αυξάνοντας το αίσθημα της αξίας, της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας.

    HRf.: Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για το 2018;

Σ. Σ.: Ο οργανισμός βρίσκεται σε μία διαδικασία αναδιαμόρφωσης της οργανωτικής δομής και της κουλτούρας του. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτεραιότητές μας επικεντρώνονται στην αποτύπωση των στοιχείων κουλτούρας σε επίπεδο Ομίλου αλλά και στη δημιουργία ενός πυρήνα πάνω στον οποίο θα βασιστούν και θα σχεδιαστούν οι τωρινές και μελλοντικές μας δράσεις. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της:
• Αποκρυστάλλωσης του Ομιλικού οράματος και της διάχυσης των εταιρικών αξιών.
• Επιτάχυνσης των δράσεων μας μέσω σύγχρονων Ψηφιακών υποδομών και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.
• Ανάπτυξης συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης και ανταμοιβής με στόχο τη βελτίωση της δέσμευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού.

    HRf.: Μέσα από ποιες επενδύσεις/δράσεις σχεδιάζετε να τις επιτύχετε;

Σ. Σ.: Οι HR δράσεις του Ομίλου, τόσο για το Επιχειρηματικό όσο και για το Κοινωφελές, θα εστιάσουν σε ένα μεγάλο πρόγραμμα επανασχεδιασμού των ψηφιακών υποδομών και εισαγωγής ολοκληρωμένων συστημάτων ERP, με στόχο την αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή λειτουργία του. Σημαντική εξίσου είναι η επένδυση στην περαιτέρω εκπαίδευση και αξιολόγηση κυρίως του στελεχιακού δυναμικού του οργανισμού, η οποία θα συνδέεται άμεσα με τα εταιρικά αποτελέσματα. Τέλος, η διάχυση των κοινών αξίων του Ομίλου, αλλά και η εναρμόνιση της εταιρικής εσωτερικής επικοινωνίας των διαφορετικών επιχειρησιακών μονάδων, μέσω ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας, αποτελεί σημαντική επένδυση αλλά και ευκαιρία για την επίτευξη της στρατηγικής από πλευράς διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα.

    HRf.: Ποιες τάσεις και εξελίξεις πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν άμεσα το HR;

Σ. Σ.: Οι κύριες τάσεις στον κόσμο της Εργασίας που καταγράφονται διεθνώς και αναμένεται να επηρεάσουν και τη χώρα μας, είναι οι αλλαγές στην οργάνωσή της. Οι ιεραρχικές δομές αντικαθίσταται από δίκτυα μικρών και ευέλικτων ομάδων εργαζομένων, διασυνδεδεμένων μέσω των νέων τεχνολογιών, η διεθνοποίηση των συστημάτων παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, η αύξηση των υπεργολαβιών και η κατάτμηση της παραγωγής σε ενδιάμεσες επιχειρήσεις που δρουν και εκτός συνόρων, όπως επίσης και η ανάπτυξη νέων μορφών οικονομίας, η αυτοματοποίηση και η δημιουργία νέων μορφών απασχόλησης, αποτελούν σύγχρονες προκλήσεις που θα ασκήσουν άμεση επιρροή στις λειτουργίες του HR.

Στην Ελλάδα και στην εγχώρια αγορά εργασίας επίσης παρατηρείται έλλειψη ταλέντων λόγω brain drain, δημιουργία θέσεων κυρίως μερικής απασχόλησης και χαμηλών δεξιοτήτων αλλά και γήρανση του πληθυσμού που δημιουργεί πιέσεις στα συστήματα ασφάλισης. Όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων μορφών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων, στην ανάγκη για απόκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων, κυρίως ψηφιακών, αναβάθμιση των υπαρχόντων, αλλά και διαφορετικών συμπεριφορών που θα μπορούν να αξιοποιηθούν και να «μεταφερθούν» σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς και στην καθιέρωση νέων εργασιακών σχέσεων με στόχο την μακροχρόνια «ασφάλεια» της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Το κείμενο υπογράφει ο Σωτήρης Σταματίου, HR Director του Ομίλου Ωνάση και Πρόεδρος του ΣΔΑΔΕ, για τις ανάγκες της ειδικής έκδοσης HRforward 2018.