Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης για 15.000 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η σύμβαση εντάσσεται στην Πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Βασικός στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες -της άσκησης του επαγγέλματός τους- ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Με την υλοποίηση των ενεργειών αυτών, αναμένεται οι εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες, που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας, που σταδιακά συντελείται. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαεπτά μήνες από την υπογραφή της. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 15.675.000 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 02/08/2019.