Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συμβουλευτική για προσέλκυση επιχειρήσεων, συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιλογή των επιχειρήσεων και καταγραφή προσφερόμενων από αυτές θέσεων Μαθητείας».

Το έργο έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τον θεσμό της Μαθητείας, καθώς και τη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα επιλεγούν και ενταχθούν, με στόχο να προσφέρουν θέσεις μαθητείας. Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις με την πραγματοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και επικοινωνίας και τουλάχιστον 20.500 συναντήσεων του αναδόχου με τις επιχειρήσεις. Ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 911.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 26η Νοεμβρίου 2018.