Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εξειδικευμένες συστημικές παρεμβάσεις αποτύπωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης των εξελίξεων σε κλάδους, επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες» και κωδικό ΟΠΣ 5004206 που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε Τμήματα για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου: «Ανάπτυξη και λειτουργία εξειδικευμένης Βάσης Δεδομένων για τα επαγγέλματα και τα επαγγελματικά δικαιώματα» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Η Διακήρυξη υποδιαιρείται στα εξής τμήματα: Τμήμα 1: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση της Εξειδικευμένης Βάσης Δεδομένων επαγγελμάτων και επαγγελματικών δικαιωμάτων», Τμήμα 2: «Συλλογή, επεξεργασία και ανάρτηση των δεδομένων σε 160 ρυθμισμένα επαγγέλματα/ειδικότητες στη Βάση Δεδομένων επαγγελμάτων και επαγγελματικών δικαιωμάτων», Τμήμα 3: «Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 287.640 ευρώ, ενώ οι προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για κάποια ή για όλα τα τμήματα με τον μέγιστο αριθμό τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα να ορίζεται σε τρία (3). Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00.