Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή σπουδών, κατά πόσο οι σπουδές αξιοποιούνται στην επαγγελματική απασχόληση των σύγχρονων εργαζομένων και τελικά οι φιλοδοξίες, κατά πόσο γίνονται πραγματικότητα;

Σε αυτά αλλά και παρόμοια ερωτήματα όπως «πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του κλάδου σπουδών που ακολουθούν οι σύγχρονοι επαγγελματίες στη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία;» και «πόσο απαραίτητη κρίνεται η ευελιξία στις επαγγελματικές επιλογές για τη διαμόρφωση επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας;» επιχείρησε να δώσει απαντήσεις η έρευνα που πραγματοποίησε η Adecco με θέμα:«Καθορίζει ο κλάδος σπουδών το αντικείμενο εργασίας;».

Επιλογή αντικειμένου σπουδών
Από την μελέτη προκύπτει ότι ένα μικρό, τελικά, ποσοστό επιλέγει τον κλάδο των σπουδών του βάσει της έρευνας που είχε πραγματοποιήσει για τη ζήτηση του αντίστοιχου επαγγελματικού τομέα. Ταυτόχρονα, όμως, οι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (56%) δήλωσαν πως προτού επιλέξουν τον κλάδο των σπουδών τους, ερεύνησαν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας -ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους τελικά επέλεξαν το συγκεκριμένο κλάδο.

Στην έρευνα συμμετείχαν 420 γυναίκες και άνδρες, σε ποσοστό 48% και 52% αντίστοιχα, που κατείχαν μεσαίες και υψηλόβαθμες θέσεις, ηλικίας 31 ετών και άνω. Το 39% των συμμετεχόντων βρίσκεται ενεργά στην αγορά εργασίας περισσότερα από 7 χρόνια ενώ στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες έχουν ολοκληρώσει σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το 37% του δείγματος είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, 31% απόφοιτοι Α.Ε.Ι., 25% απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. και Κολεγίων και 2% κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Η τριμηνιαία αυτή έρευνα, πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Στελέχωσης Μόνιμου Προσωπικού της Adecco Ελλάδος, στο πλαίσιο μίας σειράς ενεργειών με στόχο την ανάδειξη των κύριων χαρακτηριστικών της ελληνικής αγοράς εργασίας. Ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων (64%) απάντησε θετικά στο ερώτημα εάν η πρώτη επαγγελματική ενασχόληση ήταν σχετική με τις σπουδές σε σχέση με το 36% που απάντησε αρνητικά. Στην πορεία της επαγγελματικής τους καριέρας, περίπου 6 στους 10 δήλωσαν ότι αν και άλλαξαν περιβάλλον εργασίας, το αντικείμενο παρέμεινε σχετικό με τις σπουδές τους ενώ το 31% συνέχισε την επαγγελματική του πορεία σε περιβάλλον με διαφορετικό αντικείμενο από εκείνο των σπουδών του.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το σημείο εκείνο της έρευνας στο οποίο οι συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι ξεκίνησαν την επαγγελματική τους πορεία σε κλάδο διαφορετικό από εκείνο των σπουδών τους, μόλις το 7% μεταπήδησε στη συνέχεια σε επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με τις σπουδές του ενώ, το 93% παρέμεινε στο αντικείμενο εργασίας με το οποίο ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία.

Παρόλα αυτά, οι 8 στους 10 εργαζόμενους που ετεροαπασχολούνται, δηλώνουν αρκετά έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την επαγγελματική τους πορεία ενώ μόλις το 19% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την πορεία της καριέρας του (βλ. Γράφημα).

Ως τον κύριο λόγο για τον οποίο τα άτομα οδηγούνται σε απασχόληση σε αντικείμενο διαφορετικό από εκείνο των σπουδών τους, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (64%) ανέφερε τη δυσκολία εύρεσης εργασίας σε σχετικό τομέα ενώ για τους υπόλοιπους η αιτία ήταν το ενδιαφέρον για άλλο κλάδο. Βάσει του σχετικά μεγάλου αυτού ποσοστού και δεδομένου ότι στην έρευνα συμμετείχαν μεσαία και υψηλόβαθμα στελέχη με αξιόλογη πορεία στο χώρο τους, η ευελιξία αναδεικνύεται ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του σύγχρονου εργαζόμενου, στοιχείο απαραίτητο για το κτίσιμο επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας.

Η σημασία της δια βίου κατάρτισης
Ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας είναι και το συντριπτικά μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων (90%) που υποστήριξε ότι έχει παρακολουθήσει σεμινάρια μετεκπαίδευσης. Τούτο το γεγονός, μαρτυρά ότι τα σύγχρονα στελέχη, έχουν αντιληφθεί τη σημασία αλλά και την ανάγκη της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να παραμένουν ενήμερα σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα που απασχολούνται.