Στα 51,81 ευρώ ανέρχεται το μέσο ημερομίσθιο και στα 1.200 ευρώ ο μέσος μισθός, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν για τον Μάρτιο του 2019 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά τον χρόνο επεξεργασίας.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π.Δ., ανέρχεται σε 2.131.825. Το 69,59% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών. Αναλυτικότερα, το 21,79% είναι έως 29 ετών , το 50,77% έως 39 ετών και το 20,33% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών. Από το σύνολο των ασφαλισμένων, 90,17% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 1,52% άλλης χώρας Ε.Ε. και 8,31% χώρας εκτός Ε.Ε.

Ταυτόχρονα, στο σύνολο των ασφαλισμένων, το 21,41% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 13,55% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 12,88% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και το 4,16% στις «Κατασκευές». Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, η μέση απασχόληση είναι 21,14 ημέρες, με το μέσο ημερομίσθιο να ανέρχεται σε 51,81 ευρώ και τον μέσο μισθό σε 1.200,29 ευρώ για τους ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση.

Στη μερική απασχόληση τα ποσά ανέρχονται σε 24,67 ευρώ και 408,83 ευρώ αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες. Τέλος, το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,3% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,21%.