Μακροχρόνια έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γεώργιο Ι. Δουκίδη, καταγράφει τα χαρακτηριστικά των 100 περίπου Ελληνικών εταιρειών που εμπλέκονται σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, οι εταιρείες επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στον μετασχηματισμό της εμπειρίας πελατών. Τα στοιχεία βασίζονται στην έρευνα του Εργαστηρίου Eltrun του ΟΠΑ για καταγραφή και ανάλυση 40 μελετών περίπτωσης ψηφιακού μετασχηματισμού Ελληνικών εταιρειών και στην εμπειρική έρευνα με 60 CIOs,  στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας του Ι. Αδαμόπουλου στο MBA Πρόγραμμα του ΟΠΑ.

Η έρευνα εξετάζει σε πιο στάδιο ψηφιακής ωριμότητας βρίσκονται οι εταιρείες, τι πραγματικά κάνουν όσον αφορά στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και ποιες είναι οι προτεραιότητές τους.

Στις τρεις διαστάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού (εμπειρία πελατών, επιχειρηματικές διαδικασίες, επιχειρηματικό μοντέλο), οι εταιρείες φαίνεται να επικεντρώνονται κυρίως στον μετασχηματισμό της εμπειρίας πελατών και συγκεκριμένα στα πρώτα επίπεδα της «κατανόησης του πελάτη και της συμπεριφοράς του», στον «αυτοματισμό και εκσυγχρονισμό της διαδικασίας πώλησης» και στην «αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη στα σημεία επαφής».

Στο θέμα των επιχειρηματικών διαδικασιών γίνονται επίσης κάποιες πρώτες οργανωμένες προσπάθειες με έμφαση στην ψηφιοποίηση (και όχι αναδιοργάνωση), στην υποβοήθηση (και όχι αναβάθμιση) της εργασίας των στελεχών και στη «διοίκηση μέσω επιχειρηματικών επιδόσεων», αξιοποιώντας αρχικά μοντέλα business analytics.

Μεταξύ άλλων, στην πρώτη θέση των προβλημάτων φαίνεται να είναι η ανάπτυξη αλλά και εύρεση ανθρώπινου δυναμικού με τις αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες, είτε σε τεχνικό επίπεδο, είτε στους χρήστες σε όλα τα τμήματα αλλά και στα διευθυντικά στελέχη που θα τρέξουν τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Στη δεύτερη θέση αναφέρονται ενδοεταιρικά ζητήματα που αφορούν στην έγκριση των αναγκαίων επενδύσεων, στην αναβάθμιση της διεύθυνσης πληροφορικής, του ρόλου του τμήματος ψηφιακού μετασχηματισμού και του υπευθύνου του.

Η ασφάλεια δεδομένων βρίσκεται επίσης ψηλά στην ατζέντα. Τέλος, ένα από τα σοβαρά προβλήματα είναι η ανταπόκριση των πελατών και συνεργατών στις νέες αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες, που σχετίζεται με την δίκη τους ψηφιακή ετοιμότητα αλλά και την αναγκαιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.