Η Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού, εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση, προώθησης στην απασχόληση, προώθησης στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας («on the job training»), καθώς και προώθησης στην αυτοαπασχόληση.

Το έργο αφορά 4.200 νέους, ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων) στις Περιφέρειες Θεσσαλίας-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίων Νήσων-Στερεάς Ελλάδας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 10.597.400 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθούν οι εξής υπηρεσίες:

  1. Εξατομικευμένη Συμβουλευτική (Επαγγελματική Συμβουλευτική & Προσανατολισμός, Συμβουλευτική Υποστήριξη και Προώθηση στην Απασχόληση, στην Απόκτηση Εργασιακή Εμπειρίας και την Αυτοαπασχόληση).
  2. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Θεωρητική Κατάρτιση, Πρακτική Άσκηση και On the Job Training)
  3. Πιστοποίηση των Γνώσεων και Δεξιοτήτων.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες, ξεκινά την 1η Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 20 Μαρτίου, στις 3 το μεσημέρι και η αποσφράγιση αυτών θα γίνει στις 23 Μαρτίου, στις 4 το απόγευμα. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από την Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)