Ολοκληρώθηκε το βιβλίο "Στελέχη και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού", του Δρ. Χαράλαμπου Κων. Κανελλόπουλου.

Το βιβλίο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης έρευνας σχετικά με τα ανώτερα στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Α.Δ.) ή τους Υπεύθυνους (ΥΔΑΔ) στην Ελλάδα και τα χαρακτηριστικά, την εξέλιξη και τους ρόλους των ιδίων, όπως και της Λειτουργίας της Δ.Α.Δ.

Χωρισμένο σε τρία μέρη αποτελεί μια συνοπτική βιβλιογραφική επισκόπηση σύγχρονων θεμάτων με τα οποία ασχολούνται οι ερευνητές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ).

Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου καταγράφει τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα από την ανάλυση των συλλεγέντων στοιχείων από τους επικεφαλής Δ..Α.Δ τριακοσίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Ειδικότερα παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλλο και ηλικία) των ευρισκομένων στην ανώτατη ιεραρχία σε ό,τι αφορά τη Δ.Α.Δ, το είδος και το επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν λάβει, ο περαιτέρω εμπλουτισμός γνώσεων και η γλωσσομάθεια και επίσης η πείρα που έχουν αποκτήσει.

Καταγράφονται το ιεραρχικό επίπεδο και ο τίτλος που φέρουν τα ανώτατα στελέχη Δ.Α.Δ., παρουσιάζεται ο χρόνος που αφιερώνουν αποκλειστικά σε θέματα Δ.Α.Δ. όπως και η εμπλοκή τους με τη στρατηγική της επιχείρησης. Σε ότι αφορά τα Στελέχη της Δ.Α.Δ. παρουσιάζονται ακόμη τα ευρήματα ως προς τον τρόπο ιεραρχικής ανέλιξής τους και οι τύποι σταδιοδρομίας που ακολούθησαν.

Σε ό,τι αφορά τα Τμήματα ή Διευθύνσεις των οποίων προΐστανται τα Στελέχη αυτά, καταγράφεται η ιεράρχηση σπουδαιότητας των λειτουργιών – δραστηριοτήτων Δ.Α.Δ., οι κυριότεροι στόχοι των υπηρεσιών αυτών, αλλά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους, όπως ο αριθμός των εργαζομένων στις υπηρεσίες Δ.Α.Δ., το ποσοστό αυτών επι του συνόλου των εργαζομένων στην επιχείρηση, ακόμη δε και η πρόβλεψη των Υπευθύνων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΥΔΑΔ) σχετικά με τις προοπτικές της Δ.Α.Δ., δηλ. σχετικά αφενός με τη μελλοντική σημασία της Δ.Α.Δ. και αφ ετέρου με τη μελλοντική ζήτηση στελεχών Δ.Α.Δ.

Τέλος παρουσιάζονται διάφορες «ειδικές αναλύσεις» που θεωρήθηκαν εφικτές και ενδιαφέρουσες όπως σύγκριση ανδρών και γυναικών ως προς μια σειρά χαρακτηριστικών και η διαχρονική εξέλιξή τους, το σύνηθες πορτραίτο του ΥΔΑΔ, και περιορισμός της διαχρονικής σύγκρισης (μεταξύ των ερευνών 1993, 2002/3 και 2007) μόνο στο απαράλλακτο δείγμα επιχειρήσεων μεταξύ των τριών αυτών ερευνών.

Για όλα τα περιγραφόμενα δημογραφικά, ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως προκύπτουν από την πιο πρόσφατη έρευνα, παρουσιάζεται και η διαχρονική εξέλιξή τους μεταξύ 1993, 2002/3 και 2007.

Με βάση τα ευρήματα αυτά και των εξελικτικών τάσεων που προβάλλονται, τολμώνται σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέψεις σχετικά με τις επικείμενες εξελίξεις.

Η έκδοση του βιβλίου αυτού όπως και η χρηματοδότησή της συλλογής και της στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων έγινε με χορηγία της iCon International Training.