Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η ρύθμιση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, όπως είχε αποκαλύψει κατά αποκλειστικότητα το Workforce την προηγούμενη Δευτέρα, 19 Ιουλίου. Η ρύθμιση αφορά στην υποχρέωση του εργαζομένου να ενημερώνει τον εργοδότη του για τον εμβολιασμό του ή μη. Στα τρία άρθρα της τροπολογίας αναφέρονται οι τρεις κατηγορίες εργαζομένων που επηρεάζονται από τη ρύθμιση, οι εργαζόμενοι σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σε δομές ΑμεΑ και οι υγειονομικοί, για τους οποίους σε περίπτωση άρνησης εμβολιασμού προβλέπει άδεια άνευ αποδοχών χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Ωστόσο το άρθρο 1 αφορά και στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα.

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 1 της τροπολογίας αφορά στην υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και αναφέρει τα εξής: «Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορωνοϊό COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε.

(EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β΄ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται.

Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου. Η υποχρέωση επίδειξης ισχύει έως τις 31.12.2021». Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση με πειθαρχικά συμβούλια όσον αφορά το δημόσιο τομέα και με απόλυση για τον ιδιωτικό τομέα.