Η ένωση εταιρειών «KPMG – Άποψη» αναδείχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού του υπουργείου Εσωτερικών για την «Ανάπτυξη και λειτουργία του Συστήματος Ανταμοιβής των Δημοσίων Υπαλλήλων» του έργου «SUB5. Rewarding system for civil servants», προϋπολογισμού 925.000 ευρώ.

Το εν λόγω έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή ενός συστήματος κινήτρων – αμοιβών, που θα εστιάζει στην επιβράβευση της ατομικής απόδοσης σε σχέση και με την ομαδική απόδοση, στο πλαίσιο της επίτευξης των στρατηγικών στόχων του φορέα.

Η συγκεκριμένη επιβράβευση θα παρέχεται ως ένα είδος «μπόνους», το οποίο θα διανέμεται από τη Διοίκηση κάθε φορέα στους εργαζομένους της είτε με την μορφή πρόσθετης αμοιβής είτε ως συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα από φορείς διεθνούς κύρους.

(Πηγή: NetFax)