Στο 7,2% διαμορφώθηκε η ανεργία στο β` τρίμηνο με το ποσοστό που αντιστοιχεί στις γυναίκες να ανέρχεται πλέον σε 10,9% και για τους άνδρες σε 4,7%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΥΕ κατά το Β΄ τρίμηνο του 2008 το ποσοστό ανεργίας (δηλαδή η αναλογία % των ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού, που είναι το άθροισμα απασχολουμένων και ανέργων) ανήλθε σε 7,2%. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007 ανερχόταν στο 8,1%.  Είναι το μικρότερο ποσοστό ανεργίας για το δεύτερο τρίμηνο του έτους από το 1998, έτος από το οποίο η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού άρχισε να διεξάγεται σε τριμηνιαία βάση.

Από την κατά ομάδες ηλικιών διάρθρωση της ανεργίας προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών, ήτοι 15,5%. Για νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 20,7%.

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (10,9%) εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο των ανδρών (4,7%).