Η αποτύπωση συμπεριφοράς και η αξιολόγηση του επιχειρηματικού πλάνου είναι προτεραιότητα για κάθε νέα επιχείρηση, η οποία αναζητά την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου.

Η διεθνής αγορά διαμορφώνει συνεχώς νέες ευκαιρίες και απειλές, οι οποίες απαιτούν την άμεση προσοχή κάθε νέας επιχείρησης που εισέρχεται στην αγορά. Το επιχειρηματικό πλάνο που ακολουθεί κάθε start-up που θέλει να αποκτήσει πλεονέκτημα απέναντι στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, χρειάζεται την αποτελεσματική προσαρμογή σε ένα περιβάλλον, που συνεχώς απαιτεί τη δημιουργία νέων δεξιοτήτων. Οι θεμελιώδεις δεξιότητες δεν επαρκούν για να μπορέσει η επιχείρηση να διατηρεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο προσδιορισμός νέων ευκαιριών για την ανάπτυξη και επέκταση των προϊόντων και υπηρεσιών του έργου της, αλλά και των απειλών στις οποίες οφείλει να ανταποκρίνεται, απαιτούν την καταγραφή της ταχύτητας και των μοχλών με τους οποίους αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά. Η τμηματοποίηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και των αναγκών κάθε ομάδας πελατών που επιλέγει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της start-up, χρειάζεται να ξεκαθαρίζεται και να διαμορφώνει τη στρατηγική στόχων και πρακτικών. Όλο και περισσότεροι νέοι φορείς προκαλούν αναδιατάξεις στην αγορά, αναπτύσσοντας στρατηγικά σενάρια, που τα επεξηγούν βάσει τρέχουσας επεξεργασίας πληροφοριών.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
H διοικητική ομάδα κάθε νέας επιχείρησης οφείλει να προετοιμάζει ιδανικές συνθήκες εργασίας με σκοπό την επίτευξη αποτελεσμάτων, ώστε τα μέλη της ομάδας να ανταποκρίνονται στις νέες τάσεις στο εξωτερικό περιβάλλον. Η πρόληψη των αλλαγών που επιφέρουν δυσλειτουργίες στην προσπάθεια επίτευξης αποτελεσμάτων και επηρεάζουν αρνητικά την παράδοση του έργου, καθορίζει ξεκάθαρα την ανάγκη ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων της διοικητικής ομάδας καθ’ όλο τον κύκλο έργου.
Ο σκοπός κάθε νέας επιχείρησης απαιτεί την ενδυνάμωση των μελών της και όχι το χτίσιμο ενός συστήματος αυτοματοποιημένων διεργασιών. Η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας της ομάδας στον κύκλο ζωής του έργου, χρειάζεται να ενθαρρύνει τα μέλη απέναντι στο μέγεθος της δουλειάς που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας.
Οι νέες επιχειρήσεις καλούνται να αξιολογούν τις αδυναμίες των προϊόντων και υπηρεσιών του έργου, που παρουσιάζουν στην αγορά, ενσωματώνοντας τους πελάτες στη διαδικασία αξιολόγησης. Στο start-up περιβάλλον, που οι δομές είναι ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο, διαδικασίες όπως η Δομή Ανάλυσης Προϊόντος (PBS), για τον προσδιορισμό της παράδοσης του έργου, η Δομή Ανάλυσης Εργασιών (WBS) για την ποσοτικοποίηση του έργου που απαιτείται για την παραγωγή του έργου, η Δομή Ανάλυσης Οργανισμού (OBS), για τον προσδιορισμό των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για τη παραγωγή των παραδοτέων, καθώς και η Δομή Ανάλυσης Κόστους (CBS), για τον προϋπολογισμό που πρέπει να πληρωθεί για την παράδοση του έργου, χρειάζεται οπτική ακεραιότητα και καλή επίγνωση όλων των διαδικασιών που πραγματοποιούνται.
Ο κύκλος φάσης του έργου στη start-up αποτελείται από μία λίστα διαφορετικών δραστηριοτήτων, κατανεμημένων ανάλογα των παραδοτέων, των καθημερινών εργασιών και του προϋπολογισμού. Η ικανότητα της διοικητικής ομάδας να αποκτά γνώσεις, και να παρατηρεί κάθε εξωτερική αλλαγή που θα επηρεάσει τη διαχείριση της διεργασίας ελέγχου στο εύρος του έργου, είναι απαραίτητη,.
Η αποτύπωση συμπεριφοράς και η αξιολόγηση του επιχειρηματικού πλάνου, αποτελούν προτεραιότητα για κάθε νέα επιχείρηση, η οποία αναζητά την άμεση απόκτηση στρατηγικού και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου.