Η διάκριση της IQVIA Hellas ως Best Workplaces™ for Women έρχεται ως επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειάς μας για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, όπου οι γυναίκες μπορούν να αναπτύσσονται επαγγελματικά και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Η βράβευση της IQVIA Hellas ως ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα για γυναίκες αντικατοπτρίζει τη δίκαιη μεταχείριση όσον αφορά τις αμοιβές, την αναγνώριση, την κατάρτιση και τις ευκαιρίες εξέλιξής τους. Η εταιρική κουλτούρα στην IQVIA Ελλάδος δίνει έμφαση στην ποικιλομορφία και την συμπερίληψη (diversity and inclusion) στον χώρο εργασίας, μέσα από τρεις πυλώνες δράσεων:

Ισότητα στις αμοιβές: Στην IQVIA Hellas, η ισότητα στις αμοιβές είναι ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά την ίση αμοιβή για άνδρες και γυναίκες που εκτελούν ίδιες ή παρόμοιες εργασίες. Αυτό περιλαμβάνει τόσο το μισθό όσο και τυχόν επιπλέον αμοιβές, όπως μπόνους, επιδόματα και προνόμια. Η εταιρεία μας διασφαλίζει ότι οι μισθοί δεν διαφέρουν ανάλογα με το φύλο του εργαζόμενου, οι γυναίκες λαμβάνουν ίση αμοιβή με τους άνδρες για την ίδια εργασία και τις ίδιες επιδόσεις και οι αμοιβές και τα bonus είναι συστημικά συνδεδεμένα με τα καθήκοντα και την απόδοση του εργαζομένου, ώστε να μην μένει χώρος για οποιαδήποτε διάκριση.

Προώθηση και ευκαιρίες εξέλιξης: Για να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες για προαγωγή και εξέλιξη σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το φύλο τους. Στην IQVIA Hellas, η διαφάνεια σχετικά με τις συγκεκριμένες διαδικασίες δίνει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να γνωρίζουν τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τις προαγωγές και τις δυνατότητες εξέλιξης. Παρέχουμε την κατάλληλη κατάρτιση και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη μέσα από εκπαίδευση, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και άλλα προγράμματα για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Τέλος, η διασφάλιση ότι όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες για προαγωγή και εξέλιξη, διασφαλίζει την αποφυγή διακρίσεων βάσει φύλου, ηλικίας, εθνικότητας.

Υποστήριξη και ευαισθητοποίηση: Ένα περιβάλλον εργασίας που σέβεται τις γυναίκες και προωθεί την ισότητα των φύλων οφείλει πρωτίστως να αναγνωρίζει τους διαφορετικούς και συνάμα απαιτητικούς ρόλους στους οποίους καλείται να ανταποκριθεί μία γυναίκα, παρέχοντας τόσο ψυχολογική όσο και έμπρακτη υποστήριξη. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας να ευαισθητοποιήσουμε το σύνολο των εργαζομένων προς αυτή την κατεύθυνση.

Για αυτούς τους λόγους, υλοποιούμε μία σειρά από πρωτοβουλίες και πολιτικές όπως:

Ψυχολογική υποστήριξη: Είναι σημαντικό να ακούμε τις ανησυχίες και τις ανάγκες των γυναικών και να παρέχουμε υποστήριξη όταν αυτό είναι απαραίτητο. Η IQVIA εισήγαγε ένα Πρόγραμμα Βοήθειας Εργαζομένων με σκοπό να τους βοηθήσει να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις ευθύνες τους στο σπίτι και στην εργασία. Μέσω του προγράμματος, παρέχονται πρακτικές πληροφορίες και συμβουλές από ομάδα εξωτερικών συμβούλων, για μια πληθώρα θεμάτων για τους ίδιους αλλά και για τα κοντινά τους πρόσωπα.

Ευέλικτο ωράριο: Προσφέροντας ευέλικτα ωράρια, οι γυναίκες μπορούν να επιτυγχάνουν ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Στην IQVIA Hellas παρέχουμε τη δυνατότητα ενός υβριδικού μοντέλου εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαζόμενων.

Προσαρμοσμένες λύσεις: Εξετάζουμε ατομικές ανάγκες και προσφέρουμε προσαρμοσμένες λύσεις για κάθε γυναίκα ξεχωριστά.

Εκπαίδευση, όπου οι συνάδελφοι εκπαιδεύονται σχετικά με τα ζητήματα ισότητας των φύλων και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες.
Προώθηση πολιτιστικής ευαισθητοποίησης, που ακολουθεί η εταιρεία μας, σε παγκόσμιο επίπεδο.