Τάξη στο χάος που επικρατεί στην ελληνική αγορά από την ασυνέπεια των επιχειρήσεων προσδοκά να βάλει η ICAP Group ξεχωρίζοντας δημόσια της εταιρείες με τα καλύτερα Ratings.

Η πρωτοβουλία αυτή του κορυφαίου Ομίλου στη Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, αναγνωρίζει μια κατηγορία συνεπών επιχειρήσεων που μέσω της σωστής διαχείρισης των χρηματοοικονομικών τους θα πρέπει να τυγχάνουν καλύτερης αντιμετώπισης από τους προμηθευτές και τους δανειστές τους, εντός και εκτός των συνόρων.

Στην ομάδα των «Strongest Companies in Greece» συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις οι οποίες κατατάσσονται στα υψηλότερα Credit Ratings, ήτοι εταιρείες με πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας κάτω του 1%. Η αναγνώριση Strongest Companies in Greece περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έκδοση ενός πιστοποιητικού, την αναφορά  σε σχετική ενότητα της ιστοσελίδας icap.gr, αλλά και τη δυνατότητα ένταξης του συγκεκριμένου λογοτύπου στην εταιρική τους επικοινωνία.

Η ICAP Group είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα αναγνωρισμένη από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων αλλά και η μοναδική στη Ν.Α. Ευρώπη την οποία αποδέχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.