Τη νέα του μελέτη για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στην ελληνική βιομηχανία, παρουσίασε ο ΣΒΕ, προτείνοντας μια σειρά μέτρων ώστε να καλυφθεί το κενό μεταξύ των αναγκών που έχουν οι βιομηχανίες και με την αγορά εργασίας.

Τα μέτρα αυτά εστιάζουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που θα αφορούν εξειδικευμένες τεχνικές ειδικότητες της βιομηχανίας και θα προωθηθούν την πρακτική άσκηση σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, αλλά και στη δημιουργία εθνικού κέντρου έρευνας για την ΕΕΚ σε πανεπιστημιακό επίπεδο και με την ενεργό συμβολή των κοινωνικών εταίρων.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται η σύσταση μηχανισμού καταγραφής και αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που βρίσκεται εκτός απασχόλησης, με εστίαση σε ειδικές ομάδες/ευάλωτες ομάδες, καθώς και η υλοποίηση πλατφόρμας για την καταγραφή των αναγκών των εταιρειών σε προσωπικό, ειδικότητες, δεξιότητες κ.ά, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με το ανθρώπινο δυναμικό που βρίσκεται εκτός απασχόλησης, αλλά και οι αρμόδιοι φορείς να έχουν την κατάλληλη πληροφορία για τον σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων.

«Το κρισιμότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική βιομηχανία σήμερα εντοπίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό. Μας λείπουν εργαζόμενοι, σχεδόν σε κάθε ειδικότητα, ιδίως στις σύγχρονες τεχνολογίες» τόνισε μεταξύ άλλων η Λουκία Σαράντη, Πρόεδρος του ΣΒΕ, επισημαίνοντας ότι «μας λείπει και η δυνατότητα να βοηθάμε το ανθρώπινο δυναμικό μας να γίνεται όλο και πιο εναρμονισμένο με τις σύγχρονες απαιτήσεις. Το reskilling και το upskilling είναι αναγκαία. Είναι ευνόητο ότι αυτά τα ζητήματα σχετίζονται άμεσα με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση -εκκινούν θα έλεγα από αυτήν». Η μελέτη εκπονήθηκε από το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Deloitte σε συνεργασία με το ΙΝΣΒΕ (Ινστιτούτο του ΣΒΕ).