Στην Ελλάδα η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις δεν ξεπερνά το 35%-40%, την ώρα που ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 70%-80%. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η Κοινοτική Οδηγία 2022/2041 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η οποία θα πρέπει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους να έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, εγκρινόμενη από τη Βουλή.

Η συγκεκριμένη οδηγία έχει σαν στόχο την ενίσχυση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και την στήριξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Με την ενσωμάτωσή της, η Ελλάδα δεσμεύεται στον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού σε επαρκή επίπεδα τα οποία καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να καλύπτουν μια αξιοπρεπή διαβίωση (Αρχή 6 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων) και στην προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Workforce, για τον λόγο αυτό έχει ήδη συσταθεί ειδική επιτροπή στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώσει το προπαρασκευαστικό έργο της μέχρι την 31η Οκτωβρίου.

Όπως ορίζεται, οι χώρες– μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα που θα στηρίζουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και θα καθορίζουν τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Ο κατώτατος μισθός θα επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά διετία (ή το αργότερο ανά τετραετία για τις χώρες που χρησιμοποιούν μηχανισμό αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής).