Αποτελεί το outsourcing μία μορφή μεσιτείας με σκοπό την καταστρατήγηση των εργατικών διατάξεων;

Το «outsourcing» αποτελεί μία μορφή σύμβασης έργου, όπου μία επιχείρηση – πελάτης αναθέτει σε μία εξειδικευμένη εταιρεία – πάροχο, συγκεκριμένες δραστηριότητες, έναντι συμφωνημένης αμοιβής. Συνηθέστερες δραστηριότητες που ανατίθενται στις ανωτέρω επιχειρήσεις αποτελούν οι φορολογικές, λογιστικές και επικοινωνιακές υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και προώθησης προϊόντων.

Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της αγοράς, της ευελιξίας της επιχείρησης και της μείωσης του εργασιακού κόστους, παρατηρείται όλο και πιο έντονα το φαινόμενο επιχειρήσεις να αναθέτουν επιμέρους εργασίες σε εργολάβους (outsourcing). Αυτό το είδος της απασχόλησης δημιουργεί προβληματισμό, καθότι καθιστά δυσχερή τον εντοπισμό του πραγματικού εργοδότη. Στην πράξη, οι εργαζόμενοι του εργολάβου απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του αναθέτοντος εργοδότη, μαζί με το δικό του προσωπικό, και υπόκεινται στις δικές του οδηγίες και εντολές, ενώ στην πραγματικότητα δεν υφίσταται κάποιος νομικός δεσμός που να τους συνδέει. Η επιχείρηση – πάροχος φέρει τον κίνδυνο της μη σωστής εκτέλεσης του έργου, καθώς και την ευθύνη αθέτησης της σύμβασης έργου από πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση – πελάτη.

Η λέξη «outsourcing» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο άρθρο 2 (6) της Οδηγίας 2006/73 ΕΚ για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας, η οποία και αποδίδεται με τον όρο «εξωτερική ανάθεση».

Ο εργοδότης, όπως προκύπτει από την αρχή της οικονομικής, επιχειρηματικής και επαγγελματικής ελευθερίας, όπως αυτές κατοχυρώνονται στο άρθρο 5 του Συντάγματος, μπορεί να οργανώνει όπως αυτός επιθυμεί καλύτερα και αποτελεσματικότερα την επιχειρηματική του δράση και άρα να καταφεύγει και στις ανωτέρω ιδιότυπες συμβάσεις έργου. Μερικά από τα πλεονεκτήματα του outsourcing αποτελούν η μείωση του παραγωγικού κόστους, η μείωση του απασχολούμενου προσωπικού στην επιχείρηση – πελάτη, καθώς και η μείωση των διεκδικήσεων των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση – πελάτης αποκτά προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις για κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών έναντι χαμηλού κόστους. Οι αποδοχές των εργαζομένων αυτών είναι 20% – 50% χαμηλότερες από αυτές του τακτικού προσωπικού που διαθέτει η επιχείρηση – πελάτης, οι ίδιοι δεν καλύπτονται από κλαδικές συμβάσεις, δεν εντάσσονται στα ίδια προγράμματα ασφάλισης και, βεβαίως, δεν έχουν την ίδια μισθολογική εξέλιξη με το μόνιμο προσωπικό.

Δύο πρόσφατες αποφάσεις έρχονται να ανατρέψουν τα ανωτέρω δεδομένα. Συγκεκριμένα, η υπ’ αριθμ. 43/2020 Εφετειακή Απόφαση αναγνώρισε σε εργαζόμενη μέσω Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης ότι ο πραγματικός εργοδότης της είχε καταστεί πλέον η επιχείρηση – πελάτης και η ΕΠΑ παρέμενε εικονικός. Συγκεκριμένα, στα τέσσερα χρόνια απασχόλησής της στην επιχείρηση – πελάτη, μέσω της προαναφερθείσας εταιρείας, η σύμβαση εργασίας της κατέστη αορίστου με την πρώτη, η οποία και θα έπρεπε να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης και αντίστοιχα να της καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωσή της. Το Εφετείο δέχθηκε την αγωγή, αναγνώρισε ότι η σύμβαση εργασίας της εργαζόμενης με την ΕΠΑ μετατράπηκε σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με την επιχείρηση – πελάτη και την υποχρέωσε να καταβάλει στην εργαζόμενη €8.951,93 για οφειλόμενες διαφορές αποδοχών με το μόνιμο προσωπικό της νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής.

Η υπ’ αριθμ. 2237/2019 Πρωτόδικη Απόφαση δικαίωσε άλλη προσωρινώς απασχολούμενη εργαζόμενη καθώς έκρινε ότι η επίβλεψη και ο έλεγχος των υπαλλήλων της εταιρείας – παρόχου ασκούνταν στην πραγματικότητα από άτομα της επιχείρησης – πελάτη και όχι από την πρώτη και άρα η τελευταία υποχρεώθηκε να της καταβάλει νομιμοτόκως ως αποζημίωση το ποσό των 13.682,72 ευρώ.

    Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
    E: [email protected]
    T: 210-6431387
    F: 210-6460313