Μία σειρά από επιλογές έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις που θα εντάξουν τους εργαζομένους τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ο οποίος προβλέπει μείωση ως 50% του ωραρίου εργασίας και επιδότηση μισθού από το κράτος.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση / δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό ανά μήνα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, δηλώνοντας το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης και το ωράριο μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων τους για τον μήνα που εντάσσονται στον Μηχανισμό. Αυτό μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:

• Μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας
Οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε ανεξάρτητες και αυτοτελείς δηλώσεις του συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας, καθώς και του ωραρίου μειωμένης απασχόλησης ανά εργαζόμενο την εβδομάδα. Έτσι, ως χρόνος αναφοράς ορίζεται η εβδομάδα, με τη μείωση του χρόνου εργασίας να μην υπερβαίνει το 50% των συμβατικών ωρών εργασίας και τους εργαζομένους να μην απασχολούνται απαραίτητα όλες τις ημέρες εντός της εβδομάδας, ενώ η έναρξη της ημέρας υπολογισμού του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, αλλά και η οργάνωση του, καθορίζονται από την επιχείρηση.

• Μείωση του μηνιαίου χρόνου εργασίας
Στην εν λόγω περίπτωση, είτε η επιχείρηση καταθέτει άπαξ στην αρχή του μήνα μια δήλωση είτε περισσότερες τμηματικές / αθροιζόμενες δηλώσεις, ανάλογα με τον αριθμό των εβδομάδων που επιμερίζεται ο μήνας, για το σύνολο των συμβατικών ωρών εργασίας, καθώς και για το ωράριο της μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων, ανά εργαζόμενο τον μήνα.

Ως χρόνος αναφοράς εδώ ορίζεται ο μήνας, με τη μείωση του χρόνου εργασίας να μην υπερβαίνει το 50% των συμβατικών ωρών εργασίας και την οργάνωση να καθορίζεται από τον εργοδότη, ενώ η κατανομή των μειωμένων ωρών εντός μήνα πρέπει να εμφανίζεται στο Ε4: πίνακας προσωπικού –συμπληρωματικός ωραρίου με προαναγγελία, είτε άπαξ για το σύνολο του μήνα, είτε τμηματικά για την κάθε εβδομάδα.

• Μείωση ωραρίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η επιχείρηση προχωρά είτε σε μία δήλωση άπαξ στην αρχή οποιουδήποτε ορισμένου χρονικού διαστήματος εντός του μήνα αναφοράς είτε σε περισσότερες τμηματικές / αθροιζόμενες δηλώσεις, για το σύνολο των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς και για το ωράριο μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων, ανά εργαζόμενο κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που έχει επιλεγεί. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα να οργανώνεται ο χρόνος εργασίας ανά εργαζόμενο, σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες τις επιχείρησης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι, σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη οι κείμενες προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί των χρονικών ορίων απασχόλησης των εργαζομένων.