Η θετική επίδραση των σπουδών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην απασχόληση των νέων, το φαινόμενο της κατιούσας επαγγελματικής κινητικότητας και το έλλειμμα βασικών ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας, είναι μερικές από τις διαπιστώσεις που προκύπτουν από τη μελέτη με θέμα «Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης: οι Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας», που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Μορφωτικής και Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η αποφοίτηση από ΑΕΙ και ΑΤΕΙ βελτιώνει την πιθανότητα εύρεσης εργασίας. Επιπλέον, οι πτυχιούχοι εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες να εργάζονται σε θέσεις, οι οποίες απαιτούν λιγότερα έτη εκπαίδευσης, εκτοπίζοντας έτσι τους αποφοίτους της χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Ακόμα, τα σχετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, καταδεικνύουν σημαντικές ελλείψεις στα συστήματα σύνδεσης εκπαίδευσης και απασχόλησης.

Ένα αξιόλογο πόρισμα της μελέτης είναι οι αποκλίσεις μεταξύ των ποιοτικών χαρακτηριστικών που διαθέτουν οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας και αυτών που ζητούν οι επιχειρήσεις.

Τα χαρακτηριστικά που η πλειονότητα των επιχειρήσεων αξιολογεί ως σημαντικά είναι κατά σειρά: η προσωπικότητα (ευσυνειδησία, πνεύμα συνεργασίας και προσαρμοστικότητα), οι ικανότητες που σχετίζονται με βασικές γνώσεις σύγχρονου λογισμικού γραφείου, οι ξένες γλώσσες, η κριτική σκέψη κ.α.