Πρόγραμμα επιμόρφωσης που αφορά σε θέματα διασφάλισης ποιότητας ολοκλήρωσε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Tüv Hellas (Tüv Nord) σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, το εν λόγω πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 300 μέλη του Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού, καθώς και πάνω από 300 Φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάλυψε ένα ευρύτατο φάσμα θεματικών ενοτήτων, όπως βασικές αρχές Διοίκησης και Διοίκησης Ποιότητας, γενικές αρχές διασφάλισης ποιότητας, στρατηγικός σχεδιασμός και εργαλεία διαχείρισης ποιότητας.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε θέματα εργαλείων ποιότητας καθώς και στα σχετικά πρότυπα και διαδικασίες πιστοποίησης.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι με την αφορμή της ολοκλήρωσης του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα εντός του Πανεπιστημίου ειδική εκδήλωση απονομής για τη Βεβαίωση Επιτυχούς Περάτωσης του έργου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους – Υποστήριξη των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)».