Τη λύση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ScanHRMS της Epsilon HR επέλεξε η Randstad Hellas, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στη μισθοδοσία και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Ειδικότερα, αναπτύχθηκε πληθώρα διεπαφών (interface) μεταξύ του ScanHRMS και υφιστάμενων συστημάτων, δημιουργώντας έτσι ένα συνολικό οικοσύστημα υποστήριξης των αναγκών της Randstad, ενώ ένα σημαντικό όφελος που προέκυψε είναι η αυτοματοποίηση των χρόνων απασχόλησης που ουσιαστικά προέρχονται από διαχείριση εργαζομένων από άλλο εργοδότη.

Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκαν ειδικά reports για επιμερισμό και χρέωση του εργοδοτικού κόστους στους πελάτες και επετεύχθη αυτόματος και ακριβής επιμερισμός του κόστους των ειδικών μισθοδοσιών για λόγους τιμολόγησης των πελατών.