Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας υπέγραψαν η ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΓΕΠ) και η HELLAS Employee Assistance Programs (EAP).

Η πρώτη δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας ενώ η δεύτερη στην παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Mε τη συνεργασία τους, οι δύο εταιρείες μπορούν πλέον να παρέχουν λύσεις σε θέματα όπως: Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας, Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, Συστήματα διαχείρισης Υγιεινής και ασφάλειας, Συστήματα διαχείρισης Υγιεινής και ασφάλειας κ.ά.

Στη σύγχρονη επιχείρηση οι υπηρεσίες Υγιεινής και Ασφάλειας και τα ΕΑP, εφαρμόζονται μέσα από ένα πλαίσιο πρόληψης για την αναγνώριση και ελαχιστοποίηση των πραγματικών κινδύνων και των επιδράσεων στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού. Λειτουργούν συμπληρωματικά για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της επιχείρησης. Σκοπός της συνεργασίας ΓΕΠ ΑΕ-HELLAS EAP LTD είναι η παροχή στοχευμένων υποστηρικτικών συστημάτων για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης σε σύγχρονες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και για την εξισορρόπηση της προσωπικής και εργασιακής ζωής.