Το νέο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Εργασίας, αποτελεί μία συντονισμένη δέσμη ενεργειών με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης Νέων σε επιχειρήσεις, με τη μορφή πρακτικής άσκησης.

Οι δικαιούχοι άνεργοι, εφόσον συμμετάσχουν σε προγράμματα επαγγελματικής  κατάρτισης διάρκειας έως 100 ωρών από Πιστοποιημένους Εκπαιδευτικούς Φορείς, προωθούνται σε επιχειρήσεις, με την εξασφάλιση:

• 5μηνης επιδοτούμενης  απασχόλησης, με τη μορφή πρακτικής άσκησης
• Ιατροφαρμακευτικής και επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψη αυτών, έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
• Επιδότησης όλων των εργοδοτικών εισφορών, για διάστημα ενός έτους, εφόσον κάποιος/οι από τους ανέργους προσληφθούν από την επιχείρηση μετά τη λήξη της 5μηνης επιδοτούμενης απασχόλησης.

Στα πλαίσια της δράσης, το  Kariera.gr, το no1 e-recruitmentsite στην Ελλάδα που ανήκει στον όμιλο CareerBuilder θα υποστηρίξει το Πανελλαδικό Δίκτυο της MASTER AE, προκειμένου να παράσχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατάρτισης και mentoring, για τη διοχέτευση ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις. Η επιλογή των ανέργων, πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις εταιρείες και σύμφωνα με τις ανάγκες της, τόσο σε αριθμό ατόμων, όσο και σε ειδικότητα και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Οι επιχειρήσεις έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν ανάμεσα σε:
• Απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 29 ετών και
• Απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  έως 29 ετών

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να συμμετέχουν στη Δράση, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο email: [email protected] και στο
τηλ. 210 81.15.300. Σύμβουλος του Kariera.gr θα έρθει σε επαφή με την επιχείρηση, προκειμένου να αποτυπωθούν από κοινού οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και να σχεδιαστεί η συμμετοχή της στη Δράση.