Την στρατηγική κατεύθυνση ουσιαστικής και βιώσιμης ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού της χώρας στην αγορά εργασίας σηματοδοτεί η ένταξη τριών νέων έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θόδωρο Σκυλακάκη, αρμόδιο σχεδιασμού και υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (Αποφάσεις Ν. 276, 277, 278).

Πρόκειται για τρία έργα συνολικού προϋπολογισμού 24.176.135 ευρώ, από τα οποία τα 7.100.000 ευρώ θα απορροφηθούν εντός του 2022, με την έναρξη των σχετικών δράσεων. Τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν εκτιμώμενη διάρκεια 4 χρόνων και υπολογίζεται ότι αφορούν 18.000 δικαιούχους «διεθνούς προστασίας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική απόφαση.

Ο κύριος στόχος είναι η προώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας μέσω α) της περαιτέρω ανάπτυξης και διατήρησης ενός διαρκούς, αποτελεσματικού, ευέλικτου και προσαρμοσμένου στις ανάγκες των δικαιούχων και των επιχειρήσεων, μηχανισμού ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας και β) της υλοποίησης συμπληρωματικών και διασυνδεδεμένων δραστηριοτήτων όσον αφορά τόσο την κατάλληλη προετοιμασία των προσφύγων όσο και τη δομημένη συνεργασία με επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Αρμόδιο παρακολούθησης και υλοποίησης των παραπάνω έργων είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Τα έργα εντάσσονται στον 4 πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή» και περιλαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, συμβουλευτική, πρακτική άσκηση, μαθήματα ελληνικής γλώσσας, πιστοποίηση προσόντων και ειδικoτήτων κ.α.