Ο θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης εισήχθη στην Ελλάδα με τον Ν. 3029/2002. Σήμερα στη χώρα μας λειτουργούν 18 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Occupational Funds). Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του θεσμού αυτού;

Το ισχύον στην Ελλάδα ασφαλιστικό σύστημα είναι το διανεμητικό σύστημα, το οποίο έχει δημόσιο χαρακτήρα. Σύμφωνα με αυτό, οι ασφαλισμένοι και οι εργοδότες πληρώνουν εισφορές προκειμένου τα Ταμεία να καταβάλουν τις συντάξεις του κάθε έτους στους συνταξιούχους τους. Σε αντίθεση με το διανεμητικό, το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, ο χαρακτήρας του οποίου είναι προαιρετικός, επιτρέπει στους ασφαλισμένους του να καταβάλλουν το ύψος των εισφορών που εκείνοι επιλέγουν, καταβάλλουν δηλαδή ως συνέχεια και ως συμπλήρωση της κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης, καθορισμένες εξαρχής εισφορές σε ιδιωτικούς φορείς όπως είναι για παράδειγμα ένα επενδυτικό σχήμα ή το Επαγγελματικό Ταμείο της επιχείρησής τους, το οποίο συστήνεται με τις προϋποθέσεις και τους όρους του Ν. 3029/2002.

Ειδικότερα, μία επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ιδρύσει Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) στο πλαίσιο ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών ή με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ελέγχεται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
 • Οι επενδύσεις του εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ τα οικονομικά του στοιχεία ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές, υπάρχει δηλαδή ένα ιδιαίτερα «στενό» εποπτικό πλαίσιο σε όλα τα επίπεδα.
 • Ιδρύεται ανά κλάδο ή ανά επιχείρηση. Σκοπός των ΤΕΑ είναι η παροχή στους ασφαλισμένους-δικαιούχους παροχών πέραν αυτών που παρέχονται από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και ιδίως για κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελματικού ατυχήματος, ασθένειας, διακοπής εργασίας. Οι παροχές χορηγούνται σε είδος ή σε χρήμα και καταβάλλονται περιοδικά ή εφάπαξ.
 • Συμμετοχή τουλάχιστον 100 μελών ως απαραίτητη προϋπόθεση.

Η Επαγγελματική Ασφάλιση συνδυάζει χαρακτηριστικά και των δύο συστημάτων του αναδιανεμητικού και του ασφαλιστικού και εφαρμόζεται με μεγάλη συχνότητα στην Ευρώπη στο πλαίσιο του 2ου πυλώνα στήριξης, της προαιρετικής δηλαδή κοινωνικής ασφάλισης.

Για τον εργαζόμενο, βασικό πλεονέκτημα της συμμετοχής σε ΤΕΑ αποτελεί η εκ των προτέρων καθορισμένη εισφορά του και η βάσει αυτής της εισφοράς παροχή σύνταξης (κεφαλαιοποιητικό σύστημα). Με τον τρόπο αυτό, ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει με ασφάλεια και πλήρη ανταποδοτικότητα τις διαρκώς μειούμενες συνταξιοδοτικές παροχές του από τα ταμεία κύριας κοινωνικής ασφάλισης.

Για την επιχείρηση, η σύσταση ΤΕΑ επιφέρει φορολογικά πλήρη έκπτωση των εισφορών και πλήρη απαλλαγή των εφάπαξ παροχών.

Σε επίπεδο εταιρικής υπόστασης, η ίδρυση επαγγελματικού ταμείου ενισχύει τη σχέση της επιχείρησης με τους εργαζομένους της αφού μοιράζονται κοινό στόχο, αυτόν της διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνεται η εικόνα της επιχείρησης στην αγορά.

Στην Ελλάδα εκκρεμεί η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 η οποία έχει ως σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της εποπτείας και της διαφάνειας στη λειτουργία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ).

  Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
  E: [email protected]
  T: 210-6431387
  F: 210-6460313