Μία συνεκτική ομάδα με στοχευμένο προσανατολισμό και όραμα δεν μπορεί παρά να αποτελεί ισχυρό εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων που επιθυμούν να παρουσιάζουν υψηλή παραγωγικότητα και θετικά αποτελέσματα. Το Team Building αποτελεί μία διαδικασία για την ενδυνάμωση και διαμόρφωση δημιουργικών ομάδων, ενώ θέτει ως στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας ενός οργανισμού.

Μία εταιρεία ως σύνολο αποτελείται από επιμέρους ομάδες και τα στελέχη που τις διαμορφώνουν. Κάθε business unit συμβάλει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο στα αποτελέσματα που παρουσιάζει και στην εικόνα που η ίδια προβάλει στο εξωτερικό της περιβάλλον και την αγορά. «Από ομονοίης τα μεγάλα έργα» υποστήριζε ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Δημόκριτος, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα της ομάδας και του συνόλου που διαπνέεται από ίδιες αντιλήψεις, απόψεις και όραμα, θέτοντας έναν κοινό στόχο. Αυτά τα χαρακτηριστικά οφείλουν να εντοπίζονται και στις ομάδες των οργανισμών σήμερα, με την ανάγκη για συλλογικά αποτελέσματα και όχι για προσωπική αναγνώριση, να ενσωματώνεται στις προϋποθέσεις για βιώσιμη παρουσία στην αγορά. Η ευγενής άμιλλα και συνέργεια οφείλουν να εντοπίζονται στο μέγιστο βαθμό, ενώ αντιλήψεις και πρακτικές που δεν τις προάγουν μέσα στο εργασιακό περιβάλλον θα πρέπει να αποδυναμώνονται.

Τα προγράμματα team building συμβάλλουν ουσιαστικά προς αυτήν την κατεύθυνση και θέτουν στο επίκεντρο την ανάπτυξη, την εξέλιξη αλλά τη διαμόρφωση αποτελεσματικών ομάδων και απόλυτα ευθυγραμμισμένων με το στόχο που τους τίθεται. Αναφορικά με το πότε μία ομάδα θεωρείται απο τελεσματική ο Κωστής Σταματόπουλος, Training & Development Manager, SUMMIT Change Facilitators εξηγεί: «Υπάρχουν πολλές “τεχνοκρατικές” ή θεωρητικές απαντήσεις, όπως ή “πυραμίδα της αποτελεσματικής ομάδας”, σύμφωνα με την οποία η αποτελεσματική ομάδα διαθέτει (από την κορυφή προς τη βάση της πυραμίδας) όραμα και στόχο, κουλτούρα, ρόλους και διαδικασίες, ανοιχτή επικοινωνία, εμπιστοσύνη και σεβασμό. Πρακτικά, επιτυχημένη είναι η ομάδα που δεν φοβάται να κάνει λάθη, και μπορεί να μαθαίνει μέσα από αυτά».

Τυπολογία
Οι απόλυτα εναρμονισμένες με το στόχο ομάδες σε μία εταιρεία αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς ο επιχειρηματικός κόσμος σήμερα πραγματοποιεί ένα συνεχή αγώνα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των αγορών. Για να κατανοήσει κανείς σε βάθος τη σπουδαιότητα του team building θα πρέπει να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας, τα πλεονεκτήματα και τον τρόπο που διαμορφώνονται συνεκτικές ομάδες. Κατά γενική ομολογία ως ομάδα ορίζεται το σύνολο ατόμων που δρουν και αλληλεπιδρούν, ενώ έχουν έναν κοινό σκοπό και μία κοινή επιδίωξη. Στις επιχειρήσεις οι ομάδες αποτελούν ένα συνδυασμό ανθρώπων που διαθέτουν διαφορετικές ικανότητες/δεξιότητες, ταλέντα, επίπεδο δημιουργικότητας, χαρακτηριστικά, όμως διαθέτουν και ένα στοχευμένο προσανατολισμό ως προς την πορεία και το σκοπό τους.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τους Jon R. Katzenbach και Douglas K. Smith (1993), «ομάδα είναι ένας μικρός αριθμός ατόμων με συμπληρωματικές ικανότητες/δεξιότητες που είναι αφοσιωμένοι σε έναν κοινό σκοπό, ένα σύνολο στόχων απόδοσης και μια προσέγγιση για την οποία είναι αμοιβαία υπεύθυνοι». Οι ομάδες διαμορφώνονται, εξελίσσονται και δρουν είτε σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (business units, leadership team κ.ά.), είτε βραχυπρόθεσμα (ομάδες για την πραγματοποίηση κάποιου project, ομάδες για την επίλυση κάποιου προβλήματος κ.ά.). Οι πιο συχνοί τύποι ομάδων που συναντώνται σε ένα εργασιακό περιβάλλον σύμφωνα με τους Don Mankin, Susan G. Cohen και Tora K. Bison είναι οι ακόλουθοι:

Work teams: Οι ομάδες αυτές χαρακτηρίζονται από μία σταθερή δομή και πολλές φορές συγκροτούνται από σταθερό αριθμό ατόμων για να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στο σκοπό και τις ανάγκες τους. Τα στελέχη που τις διαμορφώνουν διαθέτουν συγκεκριμένα καθήκοντα και βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο λειτουργίας τους. Αλληλεπιδρούν καθημερινά και η εξέλιξη/ανάπτυξη και απρόσκοπτη λειτουργία τους έγκειται στη σφαίρα ευθυνών του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού που οφείλει να αναδείξει τα δυνατά της σημεία και να εναρμονίσει τα μέλη τους με τον ομαδικό σκοπό και τη στρατηγική της επιχείρησης.

Ομάδες έργου και ανάπτυξης: Οι ομάδες που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία, προκύπτουν από μία προσωρινή συνεργασία στελεχών που προέρχονται από διαφορετικά τμήματα της εταιρείας με συνηθέστερο σκοπό την παραγωγή ενός νέου προϊόντος ή τη δημιουργία μία νέας υπηρεσίας. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών projects τα μέλη της ομάδας επιστρέφουν στις προηγούμενες θέσεις εργασίας τους μέσα στην εταιρεία. Ο συγκεκριμένος τύπος δίνει σε έναν οργανισμό το πλεονέκτημα να συνδυάσει γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται από διάφορους τομείς ώστε να υλοποιήσει το έργο χωρίς όμως να μεταβληθεί στο ελάχιστο η δομή του.

Ομάδες διοίκησης: Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από τη διοίκηση και τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη της ιεραρχίας μιας εταιρείας, ενώ θέτουν ως στόχο το συντονισμό των δραστηριοτήτων των επιμέρους τμημάτων και την κατανομή των διαθέσιμων πόρων με τρόπο επωφελή για την εταιρεία.

Παράλληλες ομάδες: Σε αυτόν τον τύπο ομάδας τα στελέχη προέρχονται και πάλι από διαφορετικά τμήματα της εταιρείας, ενώ η λειτουργία της είναι παράλληλη με την υπόλοιπη επιχείρηση. Τα μέλη της συναντώνται ελάχιστες ώρες και κάποιες ημέρες του μήνα, ενώ στοχεύουν συνήθως στην επίλυση κάποιων προβλημάτων ή την αναμόρφωση κάποιας ήδη υπάρχουσας διαδικασίας. Αμέσως μετά την επίτευξη του στόχου τους παύουν να υπάρχουν.

Ad hoc Networks: Τα δίκτυα αυτά αποτελούν μία ιδιαίτερη μορφή ομάδας, της οποίας τα μέλη δεν είναι σταθερά σε αριθμό και μπορούν να προέρχονται ακόμη και από το εξωτερικό περιβάλλον μίας εταιρείας (προμηθευτές, πελάτες κ.ά.). Η αλληλόδρασή τους προκύπτει απρογραμμάτιστα και εφόσον υπάρξει κάποια ανάγκη, ενώ η επικοινωνία διευκολύνεται από τα τεχνολογικά επιτεύγματα (τηλέφωνο, internet, intranet, teleconferences κ.ά.).

Γενικά χαρακτηριστικά
Πριν τη δημιουργία μίας νέας ομάδας ο υπεύθυνος αυτού του project οφείλει να έχει προσεγγίσει και να έχει αποφασίσει στο μέτρο του δυνατού, στοιχεία απαραίτητα ώστε να ξεκινήσει το «χτίσιμο» της. Ο αριθμός των μελών που θα συνθέτουν την ομάδα αυτήν αποτελεί απαραίτητο στοιχείο, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το σκοπό της δημιουργίας της. Όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των ατόμων που θα τη συνθέσουν, τόσο μεγαλύτερη είναι και η δυσκολία που θα αντιμετωπίσει για να εμφυσήσει το ομαδικό πνεύμα μέσα σε αυτήν, καθώς και να δεσμεύσει τα μέλη της προς μία κοινή πορεία. Δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι μία ομάδα αποτελεί ένα δυναμικό σύνολο του οποίου οι συγκλίνουσες δυνάμεις που εντοπίζονται μέσα σε αυτό καθορίζουν την τελική πορεία και κατεύθυνσή που θα λάβει.

Η δομή που θα έχει η ομάδα είναι εξίσου σημαντική να αποφασισθεί σε πρώτο χρόνο καθώς επηρεάζει με άμεσο τρόπο τη λειτουργία της. Οι ρόλοι, οι σχέσεις ιεραρχίας και ο τρόπος επικοινωνίας που θα υιοθετηθεί συμπεριλαμβάνονται επίσης εδώ. Οι κανόνες που θα τη διέπουν οφείλουν να ορισθούν χωρίς γκρίζες περιοχές, ενώ προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση αποδοχής τους από τα μέλη της ίδιας της ομάδας. Τέλος, η ισότιμη συμμετοχή των στελεχών της ομάδας στα αποτελέσματα που αυτή θα παρουσιάσει μπορεί να προαχθεί μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές και διαδικασίες που θα υιοθετηθούν κατά το στάδιο διαμόρφωσή της.

Προγράμματα
Η ανάπτυξη της ομαδικότητας μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον οφείλει να αποτελεί μέρος της εταιρικής κουλτούρας και να ενισχύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εκτός από τη δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων η διατήρηση ή/και η αύξηση της δυναμικής τους είναι εξίσου σημαντική για μία εταιρεία. Τα προγράμματα team building ως διαδικασία μπορούν να αποτελέσουν αρωγό αυτής της προσπάθειας και να εξασφαλίσουν την επιτυχία σε επίπεδο ομάδων. Η ενίσχυση των δυνατοτήτων μίας ομάδας ή η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, η προσαρμογή σε αλλαγές τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό της περιβάλλον, καθώς επίσης και η ενδυνάμωση των επιμέρους «δεσμών» που έχουν αναπτυχθεί μέσα σε αυτήν, είναι μόνο μερικοί από τους λόγους για τους οποίους επιλέγονται να πραγματοποιηθούν και μπορούν να συμβάλλουν θετικά. Μπορεί να περιλαμβάνουν indoor ή outdoor δραστηριότητες, ασκήσεις επικοινωνίας ή εμπιστοσύνης ακόμη και δραστηριότητες με εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Όμως βασικό τους πλεονέκτημα αποτελεί η ενδυνάμωση της ομαδικότητας και η εξασφάλιση της ενεργής συμμετοχής των ομάδων στο σύνολο της λειτουργίας ενός οργανισμού. Με άλλα λόγια η δημιουργία μίας ισχυρής και συνεκτικής βάσης πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Όπως εξηγεί ο Κ. Σταματόπουλος «Ο προφανής στόχος ενός προγράμματος team building είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να δουλέψουν ομαδικά. Για να το πετύχουν αυτό θα χρειαστεί να δουλέψουν και να αποκτήσουν/αναπτύξουν/βελτιώσουν όραμα και στόχο, κουλτούρα, ρόλους και διαδικασίες, ανοιχτή επικοινωνία, εμπιστοσύνη και σεβασμό. Ωστόσο, το πραγματικό όφελος είναι η γνωριμία ανθρώπων, όχι εργαζόμενων, και η ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων».

Υλοποίηση
Οι ανάγκες της αγοράς μεταβάλλονται συνεχώς με αποτέλεσμα και οι επιχειρήσεις με τη σειρά τους να αλλάζουν και να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα που προκύπτουν, δημιουργώντας ωστόσο νέες προκλήσεις στο εσωτερικό τους περιβάλλον. Αναφορικά με τα προγράμματα team building καλούνται να καλύψουν τις «εξατομικευμένες» ανάγκες των εταιρειών που τα επιλέγουν και όπως αυτές προκύπτουν από τις εκάστοτε αλλαγές που τους επηρεάζουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Σχετικά με την προσαρμογή των προγραμμάτων αυτών στις εκάστοτε ανάγκες των εταιρειών ο Κ. Σταματόπουλος αναφέρει: «Όσο και αν φαίνεται παράξενο ή αντιφατικό, κάθε ξεχωριστό πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια διαφορετική προσέγγιση, προσαρμοσμένη σε διαφορετικούς ανθρώπους με ιδιαίτερες ανάγκες, για να τονίσει ότι όλοι οι άνθρωποι τελικά είμαστε ίδιοι.

Ανεξάρτητα από το περιβάλλον, τις προκλήσεις ή το αντικείμενο της δουλειάς μας, γινόμαστε αποτελεσματικοί όταν εισπράττουμε σεβασμό, νιώθουμε συναισθηματική ασφάλεια και παρακινούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα ιδιαίτερα ταλέντα μας». Τα τρία βασικά βήματα υλοποίησής ενός επιτυχημένου προγράμματος team building είναι σύμφωνα με τον ίδιο τα ακόλουθα:

  • η κατανόηση των αναγκών και στόχων της εταιρείας,
  • η κατανόηση των αναγκών και στόχων των συμμετεχόντων, και τέλος
  • η κατανόηση των αναγκών και στόχων της εταιρείας και των συμμετεχόντων.

«Ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα έχει πάρα πολλές πιθανότητες να πετύχει. Ένα πρόγραμμα με ασαφή στόχο είναι σίγουρο ότι δεν θα πετύχει» καταλήγει ο ίδιος.

Σημεία προσοχής
Αρκετοί είναι οι οργανισμοί, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη παρουσίας ισχυρών και συνεκτικών ομάδων στη δομή τους οφείλουν να εξασφαλίζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την ομαλή λειτουργία τους. Για να καταστεί εφικτό μία ομάδα να χαρακτηριστεί ως αποτελεσματική, δημιουργική και παραγωγική είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις ακόλουθες παραμέτρους, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα:

Προσδοκίες: Οι προσδοκίες για τα αναμενόμενα αποτελέσματα και την απόδοση της ομάδας οφείλουν να επικοινωνηθούν σε όλα τα μέλη που τη διαμορφώνουν. Ποιος είναι ο σκοπός της ομάδας, τι αναμένει η εταιρεία από αυτήν και το κάθε της μέλος ξεχωριστά, καθώς επίσης, και με ποιον τρόπο συμβάλουν τόσο στο ομαδικό όσο και στον αντίστοιχο εταιρικό σκοπό, είναι μερικά από τα στοιχεία τα οποία ορίζονται και γνωστοποιούνται σε όλους. Η απαραίτητη στήριξη σε ανάγκες που ενδεχομένως θα προκύψουν πρέπει να θεωρείται και αυτή εξίσου εξασφαλισμένη.

Πλαίσιο: Το πλαίσιο λειτουργίας μία ομάδας είναι αρκετά σημαντικό. Ο λόγος που επιλέχθηκε κάθε ένα μέλος της ξεχωριστά, ο τρόπος που θα αλληλεπιδρούν και θα επικοινωνούν, όπως επίσης και οι κανόνες που θα τη διέπουν καθορίζουν το πλαίσιο. Όλα τα στελέχη είναι υποχρεωμένα να κινούνται μέσα σε αυτό και να εξελίσσονται ομαδικά.

Δέσμευση: Η δέσμευση που παρουσιάζουν τα στελέχη στην ομάδα τους, στο σκοπό της και στη σημαντικότητα της εύρυθμης λειτουργίας της οφείλει να ελέγχεται αρκετά συχνά καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που παρουσιάζονται δυσκολίες ή ακόμη και διαφωνίες που μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη παραγωγικότητα, έστω και προσωρινή.

Εξέλιξη: Εκτός από τη σύνθεση μίας συνεκτικής ομάδας και του πλαισίου που αυτή θα λειτουργεί, η δημιουργία ενός πλάνου εξέλιξης και ανάπτυξης αυτής θα πρέπει πάντα να βρίσκεται στις προτεραιότητες μίας επιχείρησης. Τα προγράμματα team building αποτελούν έναν ενδεδειγμένο τρόπο διασφάλισης αυτού, και ταυτόχρονα ενίσχυσης της δυναμικής που η ομάδα είναι σε θέση να παρουσιάσει.


Ομάδες Επιτυχίας
Κάθε εταιρεία έχει ανάγκη από ομάδες οι οποίες να αποδίδουν τα μέγιστα και να συμβάλλουν ενεργά στα αποτελέσματά της με το βέλτιστο τρόπο. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να παρουσιάζουν οι ομάδες ώστε ο στόχος τους να στεφθεί με επιτυχία είναι τα εξής:

Κατανόηση: Η κατανόηση του σκοπού της ομάδας και της στρατηγικής της εταιρείας θα πρέπει να είναι πλήρως κατανοητή από όλα τα μέλη. Ο τρόπος που αυτά θα επικοινωνηθούν χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς παραλήψεις μπορεί να οδηγήσουν σε αστοχίες.

Ρίσκο: Για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί και το κατάλληλο περιβάλλον που να προάγει την ανάληψη πρωτοβουλιών. Θα πρέπει να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και να μην «τιμωρούνται» διαφωνίες, καθώς μπορεί να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος δημιουργικότητας.

Επικοινωνία: Η ανοιχτή, ειλικρινής και με σεβασμό επικοινωνία αποτελεί προϋπόθεση της δημιουργίας μίας συνεκτικής ομάδας. Όλοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζουν ανοικτά τη γνώμη, τις απόψεις και τις προτάσεις τους, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε πιθανές λύσεις προβλημάτων.

Ανήκειν: Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να νιώθουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής και ισχυρή δέσμευση απέναντι στους στόχους και τις ενέργειές της. Η πεποίθηση ότι «όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα» οφείλει να γίνεται απόλυτα αντιληπτή από όλα τα στελέχη.

Μοναδικότητα: Κάθε μέλος της ομάδας φέρει τις προσωπικές του γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και ταλέντο, τα οποία ενσωματώνει και θέτει στη διάθεση των υπολοίπων, ώστε να επιτευχθεί ο κοινός τους στόχος. Η απασχόληση του ατόμου στο πλαίσιο μίας ομάδας δεν θα πρέπει να καταργεί τη μοναδικότητά του. Άλλωστε, ο πρωταρχικός στόχος δημιουργίας μίας ομάδας είναι να επωφεληθεί από τη διαφορετικότητα και να συνδυάσει γνώσεις και δεξιότητες.

Χαρακτηριστικά: Η δημιουργικότητα και η καινοτομία θα πρέπει να προάγονται μέσα σε μία ομάδα αφού έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο έδαφος για να ευδοκιμήσουν.

Εξέταση: Η ομάδα θα πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να εξετάζει ακόμη και συμμετοχικά τις διαδικασίες και τις πρακτικές που ακολουθεί ώστε να μεταβάλλει στοιχεία αυτών που μπορεί να μην έχουν αποδειχθεί κατάλληλα κατά την εφαρμογή τους. Η συνεχής πρόοδος και εξέλιξη της ομάδας είναι το ζητούμενο, κάτι που απαιτεί άμεση επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν.

Αντιμετώπιση: Η αντιμετώπιση συγκρούσεων μέσα στην ομάδα θα πρέπει να είναι άμεση και η λύση σε αυτές να προέρχεται από όλα τα άτομα που τη διαμορφώνουν.

Ηγεσία: Σε μία ομάδα απαραίτητη είναι και η δημιουργία μίας συμμετοχικής ηγεσίας όπου η ανάθεση εργασιών, η αξιολόγηση της προόδου, οι δεσμεύσεις και η χάραξη της στρατηγικής της οφείλει να είναι αποτέλεσμα μίας συνολικής προσπάθειας.

Υποστήριξη: Κάθε ομάδα όπως και κάθε μέλος μέσα σε αυτήν χρειάζεται την απαραίτητη υποστήριξη σε δυσκολίες ή ανάγκες που κατά καιρούς προκύπτουν. Η ανοιχτή επικοινωνία και η άμεση στήριξη μπορούν να συμβάλουν σε περισσότερο θετικά αποτελέσματα.

Εργασιακοί χαρακτήρες
Μία διαφορετική προσέγγιση στο πλαίσιο των ομάδων και των στοιχείων που εξασφαλίζουν την επιτυχίας τους ήταν αυτή που πραγματοποίησε ο Dr. Meredith Belbin. Σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχουν 9 διαφορετικοί εργασιακοί χαρακτήρες (team roles) και απέδειξε ότι τα άτομα λειτουργούν περισσότερο αποτελεσματικά σε μία ομάδα όταν υφίσταται ισορροπία μεταξύ των χαρακτήρων αυτών, ενώ καθόρισε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες που κάθε ένας από αυτούς παρουσιάζει. Οι χαρακτήρες που ανέλυσε είναι οι ακόλουθοι:

Plants: Πρόκειται για άτομα δημιουργικά και με φαντασία, τα οποία συχνά βρίσκουν λύσεις σε δύσκολα προβλήματα. Ως αδυναμία τους εντοπίζεται η παράβλεψη δευτερευόντων ζητημάτων.

Resource Investigators: Εδώ συναντώνται άτομα που διακρίνονται για την εξωστρέφειά τους, τον ενθουσιασμό τους και τις ιδιαίτερα αναπτυγμένες επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Είναι υπεραισιόδοξα και τείνουν να χάνουν το ενδιαφέρον τους μετά το πέρας του «ενθουσιασμού».

Coordinators: Τα άτομα που ανήκουν σε αυτή την ομάδα χαρακτηρίζονται από ωριμότητα ενώ προωθούν τη λήψη αποφάσεων και συνήθως προσπαθούν να ξεκαθαρίζουν τους στόχους.

Shapers: Ανταγωνιστικότητα και εξαιρετική δυναμική χαρακτηρίζουν τα άτομα αυτά. Τους αρέσει να καθοδηγούν και να ξεπερνούν τα εμπόδια.

Monitor Evaluator: Στρατηγική και διορατικότητα αποτελούν τα θετικά του χαρακτηριστικά, ενώ συχνά αναγνωρίζεται η σωστή κρίση που διαθέτει καθώς αξιολογεί όλες τις απόψεις, συχνά όμως παρουσιάζει αδυναμία ως προς την καθοδήγηση άλλων.

Team Worker: Πρόθυμος για συνεργασία, ήπιων τόνων και αρκετά διπλωμάτης θεωρείται ο συγκεκριμένος εργασιακός χαρακτήρας ο οποίος συχνά χτίζει σχέσεις, αποτρέπει εντάσεις, όμως είναι αρκετά αναποφάσιστος σε συνθήκες κρίσης.

Implementer: Αυτός ο εργασιακός χαρακτήρας θεωρείται πειθαρχημένος και αρκετά συντηρητικός. Τείνει να μετατρέπει τις ιδέες του σε πράξεις, όμως συχνά αργεί να ανταποκριθεί σε νέες δυνατότητες.

Completer Finisher: Τα άτομα που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία είναι αρκετά αγχώδη και ευσυνείδητα. Αναζητούν πάντα τις παραλείψεις και τα λάθη που πραγματοποιήθηκαν ενώ τηρούν με ακρίβεια τα χρονοδιαγράμματα. Συχνά διαπιστώνεται ότι είναι αρκετά διστακτικά στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Specialist: Αφοσίωση σε ένα σκοπό και πίστη είναι μερικά από τα βασικά γνωρίσματα αυτού του χαρακτήρα. Διαθέτει γνώσεις και ικανότητες που σπανίζουν, εμμένει σε τεχνικές λεπτομέρειες, όμως μπορεί να συνεισφέρει μόνο σε ένα συγκεκριμένο τομέα.

Point of view
Η πολύτιμη αξία του «εμείς»

Petra-Martina Kroeger, Head of Human Resources, Bayer Hellas SA

Ως Head of HR πολυεθνικής βλέπω συχνά το πόσο καλύτερη αποδοτικότητα έχουν τα τμήματα που έχουν ένα καλά χτισμένο και δομημένο ομαδικό πνεύμα και πόσο πιο αρμονικά λειτουργούν. Θεωρώ ότι είναι βασικό να υπάρχει ομαδικό πνεύμα γι’ αυτό και αρκετά συχνά οι εταιρείες ρίχνουν μεγάλο βάρος σε Team Building Trainings. Συνήθως η θεματολογία τέτοιων εκπαιδεύσεων περιλαμβάνει δραστηριότητες και παιχνίδια που πολύ έξυπνα βοηθάνε την ομάδα να έρθει πιο κοντά και φυσικά να περάσει την πολύτιμη αξία του «εμείς». Έχοντας πάρει μέρος σε πολλές τέτοιες εκπαιδεύσεις έχω δει την αξία και την αποτελεσματικότητα τους, όχι μόνο στο άμεσο αλλά και στο απώτερο μέλλον. Όπως είπα και νωρίτερα σίγουρα οι εκπαιδεύσεις Team Building προσφέρουν πολλά μ’ έναν ανάλαφρο και διασκεδαστικό τρόπο, όμως η ομαδικότητα στην καθημερινή εργασία και τριβή χρειάζεται θεωρώ μια πιο βαθιά αναζήτηση.

Πρόσφατα γνώρισα και εκπαιδεύτηκα στο NLP (Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός). Παρ’ όλο που δεν είχε άμεσο σκοπό το Team Building έμαθα πολύτιμες τεχνικές που μπορούν να χτίσουν ομαδικό πνεύμα σε πιο βαθύ και ουσιαστικό επίπεδο, βάζοντας τον καθένα να κατανοήσει το διπλανό του και να καταφέρει να έχει ευέλικτες συμπεριφορές, κάτι που είναι υψίστης σημασίας για τα μέλη μιας ομάδας. Τα οφέλη σ’ αυτή την περίπτωση είναι ποικίλα, γιατί πέρα από ομαδικό πνεύμα επιτυγχάνουμε καλύτερη και ουσιαστικότερη ενδοεταιρική επικοινωνία. Με την επίτευξη αυτών, έχουμε καλύτερη απόδοση των τμημάτων και αρμονικότερη σχέση των ανθρώπων μέσα στην εταιρεία και μπορείτε να καταλάβετε τι οφέλη μπορεί να έχει αυτό όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά και για την εταιρεία.