Οι προσωρινά εργαζόμενοι προσλαμβάνονται για να βοηθήσουν τους εργοδότες να ανταποκριθούν στις επιχειρηματικές απαιτήσεις, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπουν στον εργοδότη να αποφύγει το κόστος πρόσληψης ενός εργαζόμενου σε μόνιμη βάση. Μερικές φορές, η προσδοκία του εργοδότη είναι να προσλάβει τον προσωρινά εργαζόμενο αν η επιλογή του είναι επιτυχής. Όταν επιδεικνύει τη σωστή εργασιακή ηθική, ταιριάζει με την εταιρική κουλτούρα, μαθαίνει γρήγορα, συνεισφέρει πραγματικά στα εταιρικά αποτελέσματα και δεν χρειάζεται διαρκή καθοδήγηση για να λειτουργήσει μπορεί να προκύψει μια προσφορά για μόνιμη θέση εργασίας.

Οι προσωρινά απασχολούμενοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάποιων επιχειρήσεων τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ενώ η οικονομική ύφεση και η προκύπτουσα οικονομική αβεβαιότητα ήταν οι λόγοι που αυξήθηκε η τάξη των προσωρινά απασχολουμένων, η έμφυτη ευελιξία τους τούς κρατάει στις λύσεις στελέχωσης.

«Στο εξωτερικό η χρήση της Προσωρινής Απασχόλησης εμφανίζεται ιδιαίτερα αναπτυγμένη, αφού υπάρχει η τάση οι επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν την προσοχή τους στην ενασχόληση με αυτό που στα αγγλικά αποκαλείται core business (κύρια δραστηριότητα) και οι περιφερειακές εργασίες ανατίθενται, πλέον, σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες. Η τάση για εξωτερική ανάθεση ζητημάτων διαχείρισης προσωπικού αυξάνεται σημαντικά χρόνο με τον χρόνο και στη χώρα μας. Για παράδειγμα, ομάδες ανθρώπων με δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς απασχολούνται αποκλειστικά στο αντικείμενο εργασίας τους π.χ. υποστήριξη τμήματος πωλήσεων, υποστήριξη τμήματος προμηθειών, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, εισαγωγή δεδομένων. Η υπηρεσία έχει ποσοστό διείσδυσης στην αγορά 0,1%-0,2%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 1,9%, διαφορά που εξηγείται λόγω θεσμικών, κοινωνικών παραγόντων και λόγω περιορισμών που έχουν τεθεί για την παροχή της υπηρεσίας και της ανελαστικότητας του εργασιακού πλαισίου στην Ελλάδα», εξηγεί ο Θεόδωρος Τόλλης, Εκτελεστικός Διευθυντής, ICAP Employment Solutions.

Οι προσωρινά απασχολούμενοι μπορεί να είναι άνθρωποι που εργάζονται με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ως σύμβουλοι, ως εξωτερικοί συνεργάτες, ως άνθρωποι που απασχολούνται εποχικά ή κάνουν την πρακτική τους άσκηση.

ΟΦΕΛΗ
Ανεξαρτήτως του πώς ονομάζονται και οι ίδιοι οι προσωρινά απασχολούμενοι αποκομίζουν πολλά οφέλη από τη θέση που καταλαμβάνουν αλλά και οι επιχειρήσεις βρίσκουν σε αυτήν την επιλογή πολλά πλεονεκτήματα.

Ο Δημήτρης Μερσύνης, Client Relationship Manager, ICAP Employment Solutions αναφέρει σχετικά: «Τα οφέλη είναι πολλαπλά και για τους εργαζόμενους. Πιο συγκεκριμένα, οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας αποκτούν την “πολύτιμη” εργασιακή εμπειρία και επεκτείνουν το επαγγελματικό τους δίκτυο που μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον. Φυσικά, και για τους μακροχρόνια άνεργους η προσωρινή απασχόληση αποτελεί διαβατήριο για την επανένταξή τους στον επαγγελματικό στίβο. Η ανάγκη των εργοδοτών για μείωση του λειτουργικού κόστους έχει οδηγήσει στη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης. Οι εργοδότες που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω των ΕΠΑ επωφελούνται καθότι δεν επιβαρύνονται από το κόστος της αναζήτησης και αξιολόγησης προσωπικού, συνεργάζονται με αξιολογημένο και δοκιμασμένο προσωπικό για τις δεξιότητές τους και τέλος απαλλάσσονται από τις μισθολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις».

Οι προσωρινά εργαζόμενοι προσφέρουν μια ποικιλία πλεονεκτημάτων για τις επιχειρήσεις:

 • Ένας οικονομικά αποδοτικός τρόπος για να αντικατασταθούν οι εργαζόμενοι από άδεια μητρότητας, διακοπές, άδεια σπουδών κ.ά. Ανάλογα με τον τύπο εργασίας, οι προσωρινά απασχολούμενοι μπορούν να απαιτούν υψηλότερο ή χαμηλότερο μισθό. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν συνήθως ασφάλιση υγείας που καταβάλλεται από την εταιρεία και άλλα οφέλη που προσφέρονται στους τακτικούς εργαζόμενους (ορισμένες εταιρείες που ασχολούνται με το temporary employment προσφέρουν τέτοια οφέλη στους εργαζόμενούς τους).
 • Η ευελιξία για τη διατήρηση του βέλτιστου επιπέδου των στελεχών καθώς αλλάζουν οι ανάγκες της επιχείρησης. Οι προσωρινά εργαζόμενοι συμβάλλουν στη μείωση του συνολικού κόστους του ανθρώπινου δυναμικού, επειδή η παρουσία τους μπορεί να διατηρήσει τους μόνιμους εργαζόμενους πλήρως παραγωγικούς, αλλά όχι υπερβολικά φορτωμένους με όγκο εργασίας.
 • Η δυνατότητα να δοκιμαστούν πιθανές μελλοντικές προσλήψεις. Ορισμένες εταιρείες προσλαμβάνουν εργαζόμενους για μια δοκιμαστική περίοδο για να μάθουν αν έχουν τις δεξιότητες και την προσωπικότητα που απαιτεί μια δουλειά. Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης ενδέχεται να χρεώνουν πρόσθετο τέλος όταν προσλαμβάνονται μόνιμα οι εργαζόμενοί τους. Παρόλα αυτά, ορισμένες εταιρείες προτιμούν αυτή τη μέθοδο αξιολόγησης από την τυπική διαδικασία πρόσληψης υποψήφιων για μια θέση εργασίας.
 • Η εμπειρία και η εξειδίκευση που μπορεί να μην διαθέτει μια εταιρεία. Σήμερα, οι εταιρείες προσλαμβάνουν εξειδικευμένα στελέχη σε υπολογιστές, δημιουργικούς ανθρώπους ακόμη και ανώτερα στελέχη σε προσωρινή βάση για να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες.
 • Καλά εκπαιδευμένοι και με προκαθορισμένες δυνατότητες εργαζόμενοι όταν η εταιρεία προσωρινής απασχόλησης τους εκπαιδεύει και τους προετοιμάζει.

Η πρόσληψη προσωρινών εργαζομένων δεν είναι θεραπεία και υπάρχουν φορές που η πρόσληψη μόνιμων εργαζομένων είναι η καλύτερη λύση. Οι «Temps» ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να φτάσουν την ταχύτητα που απαιτούν οι διαδικασίες της εταιρείας και ίσως να μην έχουν το ίδιο επίπεδο αφοσίωσης με το μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό.

Οι προσωρινά απασχολούμενοι παρουσιάζουν και κάποιες νομικής φύσης ανησυχίες. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρχουν διακρίσεις σε οποιονδήποτε εργαζόμενο και κάθε εταιρεία πρέπει να παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζομένους. Αλλά για έναν οργανισμό οι έκτακτοι εργαζόμενοι, την κατάλληλη στιγμή, μπορούν να επιλύσουν βραχυπρόθεσμες ανάγκες.


ΤΟ ΓΙΑΤΙ
«Σε μία χώρα όπου οι εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και την ανάγκη εύρεσης ευέλικτων επιλογών ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ακόμη και τη βιωσιμότητά τους, η αναζήτηση εναλλακτικών μορφών εργασίας αποτελεί μία πρακτική προς αυτή την κατεύθυνση διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο τη νέα, σαφώς μειωμένη ζήτηση στην αγορά εργασίας» λέει ο Θ. Τόλλης και συνεχίζει: «Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι, υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς στην αντίστοιχη αγορά, βρίσκονται αντιμέτωποι με τους δικούς τους περιοριστικούς παράγοντες βιώνοντας σε μεγάλο βαθμό την αδυναμία εύρεσης εργασίας, τουλάχιστον με τις συνθήκες τις οποίες οι ίδιοι είχαν συνηθίσει ή ευελπιστούσαν να βρουν. Και αυτοί, με τη σειρά τους, αντιμετωπίζοντας την έλλειψη θέσεων πλήρους απασχόλησης, στρέφονται πλέον σε άλλες ευέλικτες μορφές, μεταβάλλοντας με τη σειρά τους τα μέχρι τώρα πάγια χαρακτηριστικά των διαδεδομένων μορφών εργασίας. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, ότι με τις αλλαγές στα εργασιακά που υφίσταται η χώρα, η μεταβολή των μορφών εργασίας που συναντώνται πιο συχνά, να θεωρείται πλέον δεδομένη».

Οι προσωρινά εργαζόμενοι, οι συμβασιούχοι, οι σύμβουλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εποχιακοί εργαζόμενοι και οι ασκούμενοι έχουν δύο κοινά πράγματα. Ένα, είναι προσωρινά εργαζόμενοι και δεν αποτελούν μέρος του μόνιμου ανθρώπινου δυναμικού μιας εταιρείας. Δύο, καθίστανται όλο και πιο σημαντικοί και εμφανείς στη σημερινή οικονομία.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι. Οι ασκούμενοι είναι συνήθως νεαρά άτομα που αναζητούν πραγματική εργασιακή εμπειρία για να συμπληρώσουν τις σπουδές τους. Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι-ανεξάρτητοι εργολάβοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι σύμβουλοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες και δραστηριοποιούνται μόνοι τους. Και οι προσωρινά απασχολούμενοι που είναι απλώς αυτοί οι εργαζόμενοι της εταιρείας ή εργαζόμενοι μια εταιρείας temporary employment. Και οι τρεις εργαζόμενοι προσφέρουν προσωρινή βοήθεια, αλλά ο τρόπος διαχείρισής τους μερικές φορές διαφέρει.

 • Προσωρινά εργαζόμενοι

Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης είναι η κατάλληλη πηγή για την εξεύρεση προσωρινά εργαζόμενων οπότε είναι σημαντικό να βρεθεί η σωστή εταιρεία συνεργάτης. Αρκετές τέτοιες εταιρείες ειδικεύονται σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία ή τομέα εμπειρογνωμοσύνης, όπως στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή την τεχνολογία. Πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τους υποψήφιους και να απαλλάσσουν τους οργανισμούς από τις διαδικασίες πρόσληψης.

Στην αναζήτηση της κατάλληλης εταιρείας-συνεργάτη ζητήστε αναφορές από εταιρείες που χρησιμοποιούν τα είδη των προσωρινά εργαζόμενων που χρειάζεστε. Βεβαιωθείτε ότι ο οργανισμός φέρει την ευθύνη και την ασφάλιση αποζημίωσης των εργαζομένων για να προστατεύσει την εταιρεία σας από τις όποιες νομικές αξιώσεις. Αν επιλέξετε να προσλάβετε έναν προσωρινό εργαζόμενο μόνοι σας, κατανοήστε ότι θα χρειαστεί για να αναζητήσετε τους υποψηφίους σας με ίδια μέσα. Το κόστος της εξεύρεσης και «ελέγχου» των εξειδικευμένων υποψηφίων μπορεί να εξαλείψει την εξοικονόμηση που επιδιώκετε. Αν τελικά προχωρήσετε με αυτή την επιλογή, οι προσωρινά εργαζόμενοι μπορούν να βρεθούν όπως και οι μόνιμοι: job sites, social media, εφημερίδες, ανάρτηση της αγγελίας στο website της εταιρείας κ.ά.

 • Συμβασιούχοι Εργαζόμενοι

Ενώ μπορείτε να προσλάβετε «temps» μέσω μιας υπηρεσίας, μπορείτε να προσλάβετε συμβασιούχους εργαζομένους μόνοι σας. Αξιολογήστε τους συμβασιούχους εργαζόμενους – έναν ελεύθερο επαγγελματία, έναν σύμβουλο ή άλλο άτομο – με τον ίδιο τρόπο που θα το κάνατε για οποιονδήποτε δυνητικό εργαζόμενο. Βρείτε τους, επίσης, με τον ίδιο τρόπο μέσα από online θέσεις εργασίας, κοινωνικά μέσα, συνεργάτες και συστάσεις.

 • Ασκούμενοι

Όλο και περισσότερο, τα κολέγια και τα πανεπιστήμια καθιστούν τα πρακτικά προγράμματα αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης των φοιτητών. Ωστόσο, αν και οι ασκούμενοι μπορεί να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια δεν διαθέτουν εμπειρία και βρίσκονται στις εταιρείες για να την αποκτήσουν και να μάθουν πράγματα.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Μόλις προσδιορίσετε τις προσωρινές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού σας και προσλάβετε τα άτομα που χρειάζεστε, πρέπει να τα διαχειριστείτε. Αυτό θα διαφέρει ανάλογα με το είδος εργαζόμενου: προσωρινός, ανάδοχος ή εσωτερικός.

 • Προσωρινοί εργαζόμενοι

Είτε προσλάβετε temps απευθείας ή με μίσθωση τους μέσω μια εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, θα πρέπει να τους διαχειρίζεστε όπως κάνετε και με το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό σας. Οι νόμοι που διέπουν την παρενόχληση, τις διακρίσεις και την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινά απασχολούμενων.

Συνεργαστείτε με τους μόνιμους εργαζόμενους για να βεβαιωθείτε ότι συνδυάζονται με τους προσωρινούς συναδέλφους τους όπως θέλετε. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι οι προσδοκίες σας και η περιγραφή των καθηκόντων σας για τους temps είναι γραπτές, εφικτές και συμφωνημένες εκατέρωθεν. Είτε με απευθείας πρόσληψη είτε μέσω πρακτορείου, γνωρίζετε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι νόμοι περί ελάχιστων μισθών και υπερωριών.

 • Συμβασιούχοι Εργαζόμενοι

Επίσης γνωστοί ως ανεξάρτητοι εργολάβοι, οι συμβασιούχοι εργάζονται για δική τους επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τους διαχειριστείτε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια σαφή περιγραφή της εργασίας ή του σχεδίου. Μπορεί να χρειαστείτε βοήθεια ενός εργολάβου μέχρι να ολοκληρωθεί ένα έργο, για μια ποικιλία εργασιών ή για προκαθορισμένες ώρες την εβδομάδα.

Όποια και αν είναι η ανάγκη σας, θέστε την καθώς και τις προσδοκίες σας σε μια συμφωνία που υπογράφει ο ανάδοχος. Αυτή η σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή έργου ή εργασίας και προθεσμίες. Εξετάστε μια συμφωνία εργασίας-προς-μίσθωση, την οποία η εταιρεία σας μπορεί να τερματίσει με λίγες ή και χωρίς καθόλου προειδοποιήσεις. Μπορεί επίσης να ζητήσετε από τον ανάδοχο να φέρει τα ελάχιστα επίπεδα ευθύνης και την ασφάλιση αποζημίωσης των εργαζομένων. Τέλος, σκεφτείτε ότι όλοι οι εργολάβοι πρέπει να υπογράψουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας και μη άσκησης ανταγωνισμού. Οι εταιρείες θα πρέπει να επιμείνουν στην πρώτη συμφωνία, αλλά να είναι δίκαιοι όταν ζητούν μια συμφωνία μη ανταγωνισμού από έναν εργολάβο που εργάζεται μόνο στον συγκεκριμένο κλάδο.

 • Ασκούμενοι

Μπορεί να είναι νέοι και πρόθυμοι να μάθουν, αλλά οι ασκούμενοι είναι ένας ειδικός τύπος προσωρινού εργαζόμενου για άλλους λόγους – είναι νομικά εκεί για να μάθουν. Αν προσφέρετε πρακτική άσκηση, χρειάζεστε μια υποδομή για να ασχοληθείτε με τους ασκούμενους. Ένας συντονιστής και ένας υπεύθυνος τοποθεσίας – το ίδιο άτομο σε ορισμένες μικρές επιχειρήσεις – μπορούν να διευκολύνουν τη ζωή της εταιρείας σας και των ασκούμενων. Αυτό το άτομο μπορεί επίσης να διασφαλίσει ότι οι ασκούμενοι εκτελούν το έργο που περιμένουν από τα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αντίθεση με όσα πιστεύουν ορισμένοι, οι ασκούμενοι δεν είναι τα «παιδιά για όλα τα θελήματα», ούτε ένα δοχείο για όλα τα «ανούσια» καθήκοντα. Φυσικά, μπορούν να εκπληρώσουν αυτά τα καθήκοντα αν οι μόνιμοι εργαζόμενοι κάνουν το ίδιο, αλλά βρίσκονται στις επιχειρήσεις σας για να μάθουν και να μην κάνουν μόνο δευτερευούσης σημασίας εργασίες.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφαρμόσει μια διαδικασία για να γνωστοποιήσετε με ακρίβεια την απόδοση των ασκούμενων σας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εργαστείτε για να εξασφαλίσετε ότι ταιριάζουν με το μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό σας. Αν το κάνετε σωστά, θα μπορούσατε να έχετε τον επόμενο μόνιμο εργαζόμενό σας μετά την αποφοίτησή του.


FACTS & FIGURES
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το εργατικό δυναμικό, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017 παρά το γεγονός ότι το ποσοστό της ανεργίας εμφανίζεται μειωμένο στο 20,2%, έναντι 22,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, ο αριθμός των ανέργων παραμένει υψηλός (970.062 άτομα).

Παράλληλα, η μερική απασχόληση και η προσωρινή εργασία ξεπερνούν το 18%. Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 9,4%, ενώ το ποσοστό των ατόμων με προσωρινή εργασία φθάνει το 8,7%, σημαντικά αυξημένο (κατά 11%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Η προσωρινή εργασία επανατροφοδοτεί σε μεγάλο ποσοστό την ανεργία, δεδομένου ότι οι βασικότεροι λόγοι διακοπής της απασχόλησης είναι είτε η απόλυση (28,5%) είτε η περιορισμένη διάρκεια της εργασίας (24,1%).

Η πλειονότητα των ανέργων (75,6%) αναζητά εργασία χωρίς αποτέλεσμα για ένα έτος ή και περισσότερο (σε κάποιες περιπτώσεις για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών).

Ο Θ. Τόλλης επισημαίνει σχετικά: «Ο κλάδος των εταιρειών παροχής υπηρεσιών Προσωρινής Απασχόλησης μπορεί να συνεισφέρει καθοριστικά στη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας. Στοιχεία σχετικά με τη συνεισφορά του κλάδου παγκοσμίως αποδεικνύουν πως καθημερινά χάρη στην υπηρεσία της Προσωρινής Απασχόλησης υποστηρίζονται εκατομμύρια άνθρωποι να βρουν την εργασία που τους ταιριάζει, εκατομμύρια νέοι να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, εκατομμύρια εργαζόμενοι να ενισχύσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους. Ταυτόχρονα, η ίδια υπηρεσία δημιουργεί εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και υποστηρίζει εκατομμύρια εταιρείες να αναπτυχθούν χάρη στο ικανότατο προσωπικό που τους προσφέρει.

Ο κατακερματισμός των αγορών εργασίας χαρακτηρίζεται συνήθως από χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και μειωμένη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα. Η λειτουργία που παρέχουν οι ιδιωτικές εταιρείες απασχόλησης κατά τις μεταβατικές περιόδους του ενεργού πληθυσμού παίζει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση των αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και με υψηλά επίπεδα συμμετοχής. Εντοπίζοντας τις ανάγκες απασχόλησης και αντιστοιχίζοντάς τις με την προσφορά εργασίας, οι ιδιωτικές εταιρείες απασχόλησης παρέχουν ένα μεταβατικό στάδιο που επιτρέπει στα άτομα να εισέρχονται από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, από την ανεργία στην απασχόληση και από τη μία θέση εργασίας σε μία άλλη. Επιτρέπουν επίσης, στα άτομα να μεταπηδούν από τη μερική στην πλήρη απασχόληση (και αντίστροφα) και μεταξύ κλάδων ανάλογα με την οικονομική ζήτηση και τις ανάγκες της προσωπικής τους ζωής».

Viewpoint
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ;

  Ιωάννα Βλάσση
  Recruitment Partner, Cardpay

Το ερώτημα τίθεται και στις δυο πλευρές, εργαζόμενου και εργοδότη.

Μέσα από την εμπειρία και από την εργασιακή μου πορεία, τα τελευταία 10 χρόνια, αφενός στο συμβουλευτικό κομμάτι και αφετέρου ως HR, θα έλεγα ότι η επιλογή γίνεται από ανάγκη και των δύο πλευρών.

Από την πλευρά του εργοδότη, στον ιδιωτικό τομέα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η τάση των εταιρειών να «επενδύουν» στο ανθρώπινο δυναμικό τους, με στόχο την μακροπρόθεσμη απασχόλησή του για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης όχι μόνο σε θέσεις κλειδιά, αλλά και σε θέσεις που θεωρούνταν μέχρι πρότινος «junior». Οι γρήγοροι και απαιτητικοί ρυθμοί σε συνδυασμό με την απαραίτητη πλέον εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλο το εργασιακό φάσμα απαιτούν συνεχή εξέλιξη, σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Όλα αυτά δεν επιτυγχάνονται με την επιλογή του προσωρινού εργαζόμενου, γιατί απαιτείται χρόνος για την εκπαίδευση και την προσαρμογή στην εκάστοτε θέση. Και ως γνωστόν, η ρήση «ο χρόνος είναι χρήμα» ισχύει πιο έντονα στις μέρες μας.

Σε γενικές γραμμές δεν φαίνεται να προτιμάται η προσωρινή απασχόληση, παρά μόνο σαν λύση ανάγκης, όπως σε περιπτώσεις εργαζόμενων με μακροχρόνια ασθένεια, άδεια μητρότητας. Ακόμα και τότε ο εργοδότης είναι διστακτικός στην εφαρμογή αυτού του έκτακτου μέτρου έχοντας την ανησυχία αν θα συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος και πολύ περισσότερο αν πρόκειται για «θέση κλειδί». Υπάρχουν φυσικά και οι περιπτώσεις εργασίας ρουτίνας. Κατά διαστήματα αυξάνεται ο όγκος υποχρεώσεων και τότε επιλέγονται άνεργοι ή φοιτητές για να διεκπεραιώσουν μια εργασία εύκολη αλλά και χρονοβόρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις εργασίας ρουτίνας, η εκπαίδευση είναι γρήγορη και η επιλογή του προσωρινού εργαζομένου μια καλή και οικονομική λύση για τον εργοδότη.

Από την πλευρά του εργαζόμενου, παρατηρείται προτίμηση στην προσωρινή εργασία συνήθως όταν το άτομο είναι μακροχρόνια άνεργο και δεν έχει ευδοκιμήσει η έρευνά του για μόνιμη εργασία. Έτσι, καταλήγει να αποδεχθεί μια προσωρινή λύση εφόσον «το κάτι, είναι καλύτερο από το τίποτα». Επίσης, αυτός ο τρόπος εργασίας προτιμάται και από φοιτητές που δεν έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε μόνιμες θέσεις ή απλά θέλουν να αποκομίσουν εμπειρία. Παρόλα αυτά, και ενώ σε γενικές γραμμές η προσωρινή εργασία αποτελεί λύση ανάγκης για τον εργαζόμενο, έχει παρατηρηθεί αύξηση τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη από άτομα που ηθελημένα αποζητούν το λεγόμενο «project work» γιατί βρίσκουν καλύτερες προκλήσεις και δεν δεσμεύονται σε έναν μόνο εργοδότη. Αύτη η τάση είναι αμφιλεγόμενη και χρήζει συζήτησης.

Γενικά, η προσωρινή απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου για «white collar workers» τείνει να μειώνεται, εφόσον ούτε οι εργοδότες φαίνεται να επιθυμούν να εφαρμόσουν αυτή την τακτική αλλά ούτε και οι εργαζόμενοι την προτιμούν. Επιφυλασσόμαστε για να δούμε τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον, αφού παρατηρούνται αλλαγές στις τάσεις της αγοράς εργασίας, χρόνο με τον χρόνο.