Εφόδια για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την αντιμετώπιση της ανεργίας, μέσα από γνώση/κατάρτιση και προϋπηρεσία, έχουν το περιθώριο να αποκτήσουν 165 άνεργοι (εκ των οποίων οι δέκα είναι νέοι επιστήμονες) που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο έργο: «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης», για το οποίο ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι 400.000 ευρώ.

 Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη ανέργων, με σκοπό την προετοιμασία για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω: απασχόλησης σε θέσεις μισθωτής εργασίας, σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, αυτο-απασχόλησης/ίδρυσης επιχείρησης και ίδρυσης κοινωνικής εταιρείας. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που τη στηρίζουν, με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας σε σχετικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης σε ειδικότητες όπως μεταξύ άλλων: εξωστρέφεια επιχειρήσεων, ανάπτυξη καινοτομίας στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών, πράσινη οικονομία, σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας-Logistics. Οι ομάδες στόχου του έργου είναι άνεργοι στον τομέα της μεταποίησης με έμφαση σε όσους είναι έως 25 ετών, άνεργες γυναίκες με υψηλή εξειδίκευση, άνεργοι άνω των 45 ετών και νέοι επιστήμονες, όπως μηχανικοί και τεχνολόγοι.