Η πίεση που βιώνουν οι επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια για την εύρεση και τη διατήρηση των καλύτερων ταλέντων έχει αυξηθεί σημαντικά. Προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές στη σύγχρονη αγορά, είναι αναγκαία η διαμόρφωση μιας εταιρικής κουλτούρας, η οποία ενισχύει την προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση τέτοιων ταλέντων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η διαμόρφωση μιας κουλτούρας μάθησης.

Η κουλτούρα μάθησης αποτελεί ένα περιβάλλον στο οποίο ενθαρρύνονται η ατομική και οργανωσιακή μάθηση, ενώ η απόκτηση και το μοίρασμα της γνώσης αποτελούν βασική προτεραιότητα, αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται. Οι εργαζόμενοι έχουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο χρόνο ώστε να αυξάνουν διαρκώς τις γνώσεις τους, αλλά και πρόσφορο έδαφος για να εφαρμόζουν τις νέες τους δεξιότητες. Παράλληλα, η μάθηση προσανατολίζεται τόσο στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων, όσο και στη βελτίωση της απόδοσης και της επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Σύμφωνα με την έκθεση «Future of Jobs 2020» του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, οι εργοδότες αναμένουν ότι περίπου 4 στους 10 εργαζόμενους θα χρειαστούν επανεκπαίδευση διάρκειας έως και έξι μηνών, ενώ παράλληλα πάνω από το 90% των εταιρειών αναμένει από τους εργαζόμενούς τους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες στην εργασία τους – μία σημαντική αύξηση σε σχέση με το 65% που καταγράφηκε το 2018. Συνεπώς, όλο και περισσότεροι οργανισμοί επανεξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους θα συμβάλλουν στην επανεκπαίδευση των εργαζομένων και θα ενισχύσουν την ανάπτυξή τους μέσα από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η αξιοποίηση των microcredentials στον εργασιακό χώρο.

Τα microcredentials αποτελούν μία σχετικά πρόσφατη έννοια. Σύμφωνα με την UNESCO, είναι το αποτέλεσμα ενός εστιασμένου μαθησιακού επιτεύγματος που επαληθεύει τι γνωρίζει, κατανοεί ή μπορεί να εφαρμόσει ο εκπαιδευόμενος. Τα microcredentials χαρακτηρίζονται από μεγάλη ευελιξία, αφού βοηθούν τα άτομα να διαμορφώσουν το δικό τους ατομικό προφίλ δεξιοτήτων και να αποκτήσουν γνώσεις, ακολουθώντας τον δικό τους ρυθμό και δίνοντας παράλληλα, προτεραιότητα στις δικές τους ανάγκες. Αποτελούν ένα νέο τρόπο αναγνώρισης της μάθησης.

Tα microcredentials χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τις εταιρείες και τους εργαζομένους, προκειμένου να ξεχωρίσουν μέσα σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά, ιδίως σε τομείς οι οποίοι υφίστανται ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές ή επηρεάζονται αισθητά από νομοθετικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις, όπου οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με νέες τεχνολογίες και να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Βασικό χαρακτηριστικό των microcredentials είναι η σύνδεσή τους με ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και η σύντομη διάρκεια της εκπαίδευσης. Μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας επίσημης πιστοποίησης, ή να προσδώσουν μεγαλύτερη αξία σε αυτήν, και ο εκπαιδευόμενος μπορεί να τα συλλέγει με την πάροδο του χρόνου, ενισχύοντας έτσι το προσωπικό εκπαιδευτικό του portfolio. Τέλος, έχουν ψηφιακή μορφή και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους αποτελούν μία ευέλικτη επιλογή για τους εκπαιδευόμενους.

Σύμφωνα με έρευνα του Cedefop σχετικά με τα microcredentials, ένας από τους βασικούς σκοπούς χρήσης τους είναι η επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Είναι σημαντικό πριν από τη διάθεσή τους στους εργαζομένους, να έχει προηγηθεί ο εντοπισμός τυχόν ελλείψεων στις γνώσεις και δεξιότητές τους, ώστε να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της επιχείρησης και να δοθεί πρόσβαση σε εξατομικευμένη εκπαίδευση μετά από προσωπική στοχοθεσία. Επιπλέον, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά το employer branding μιας εταιρείας, καθώς ενισχύουν την εταιρική εικόνα και φήμη και συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού, αφού μπορούν να συνδράμουν στην εξέλιξη εντός του οργανισμού μέσα από την παρακίνηση για μάθηση.

Η επανεκπαίδευση και εξέλιξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. Τα microcredentials, καθώς έρχονται να ενισχύσουν μία δυνατή κουλτούρα μάθησης, μπορούν να ωφελήσουν με πολυδιάστατο τρόπο, τόσο την επιχείρηση όσο και τους εργαζομένους της.